Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Meritxell Estebanell Minguell  / Rafel Meyerhofer Parra
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups

Continguts

1. De les tecnologies de la informació (TIC) a les Tecnologies de l'aprenentatge i el Coneixement (TAC). Estat de l'art i tendències de futur.

2. Les competències digitals i la seva aplicació en l’educació i el treball social.

3. Com desenvolupar dinàmiques virtuals.

4. Eines digitals per a l’organització del treball i el treball compartit a temps real.

5. Eines digitals de cerca i gestió de la informació. Els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA). Creació de cursos formatius en línia

6. Eines digitals de creació de contingut textual. Eines de disseny conceptual dels recursos (mapes conceptuals, diagrames...)

7. Eines de creació de continguts audiovisuals i multimèdia (Infografies, grafisme, vídeo, so, webinars...)

8. Eines de difusió dels continguts. Presentacions digitals i xarxes socials.

9. Metodologies vinculades a les TIC: Transmèdia, Serious Games, Gamificació, Aprenentatge basat en jocs digitals, Flipped Classroom

10. Les dinàmiques de gamificació aplicades a la formació.

11. Anàlisi de recursos digitals significatius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 9,00 20,00 1,50 30,50
Anàlisi / estudi de casos 7,50 0 0 7,50
Debat 0 7,00 0 7,00
Elaboració individual de treballs 4,50 11,00 2,80 18,30
Lectura / comentari de textos 0 6,00 2,30 8,30
Seminaris 1,50 2,00 0 3,50
Total 22,50 46,00 6,60 75,1

Bibliografia

 • Peña Lopez, Balagué Puxan (2012). Acción comunitaria en la red. graó. Catàleg
 • Area, Parcerisa, Rodrigez (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Graó. Catàleg
 • O. Martínez; A. Forés (2012). Acció Social 2.0 Per crear, compartir i reinventar. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • E. Ortoll (coord) (2006). L'Alfabetització digital en els processos d'inclusió social. Editorial UOC. Catàleg
 • Dolors Reig (2012). Socionomia. Deusto. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya (2014). 20 casos d’èxit a les xarxes socials. Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Cornellà Canals, P. (2019). Gamificació de l'aprenentatge a la formació inicial de mestres. Reptes, pistes i claus per a desbloquejar metodologies. Girona: Universitat de Girona.
 • Jenkins, Henry. (2015). Cultura transmedia :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Scolari, Carlos Alberto. (2013). Narrativas transmedia :. Barcelona: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Debats virtuals Es realitzaran un debat mitjançant la plataforma Moodle, i cal fer un mínim de tres comentaris.
Criteris d'avaluació:
- Freqüència en la participació del debat i distància entre les aportacions
- Qualitat de les participacions.
- Ús de referències bibliogràfiques.
- Creació de nous fils de debat, aportació d'idees interessants i no aportades anteriorment.
- Significativitat de les aportacions
7,5 No
Reflexió crítica: Seminaris i currículum lector Relacionat amb el currículum lector i amb les sessions de seminari, es demanarà la reflexió crítica al voltant dels continguts desenvolupats en les sessions.

Criteris a considerar:
- Qualitat i grau d'aprofundiment de la reflexió
- Ús de referències bibliogràfiques que complementin i/o fonamentin els continguts desenvolupats
- Vinculació dels continguts amb la pràctica professional
- Criteris de correció ortogràfica i sintàctica
5 No
Infografia Es realitzarà una infografia que sintetitzi els elements cabdals tant de la temàtica, com dels comentaris realitzats pels debats en el fòrum, així com les lectures fetes en seminaris
S'avaluarà mitjançant la rúbrica que es proporcionarà conjuntament amb els detalls exactes de l'activitat.
20 No
Elaboració d'un contingut audiovisual educatiu Els criteris d'avaluació s'exposaran en una rúbrica en què s'emfatitza l'ús de les eines i recursos relatius a l'edició i creació del contingut audiovisual 30 No
Disseny d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge que tingui en compte el transmèdia S'aplicarà una rúbrica que és una adaptació de la rúbrica ECBCheck, una rúbrica que avalua l'excel·lència dels cursos MOOC. Es facilitarà la rúbrica abans de la realització de la tasca. 25 No
Presentació digital S'avaluarà la forma de la presentació, el contingut i si és o no intel·ligible, l'ús pertinent i adequat de la plataforma, la capacitat per a elaborar i/o dissenyar una presentació digital adequada 12,5 No

Qualificació

S'avalua el treball individual de cada estudiant. En cas de desenvolupar treballs en grup, es demanarà que la presentació dels resultats siguin individuals i, per tant, les valoracions seran individualitzades.

Les activitats es puntuaran del 0 al 10, i per aprovar l'assignatura cadrà superar amb una mitjana de 5 o més el conjunt de les activitats. No hi ha nota mínima per a cap de les activitats. Tampoc hi ha recuperacions.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs i un bon ús de les cites i referències bibliogràfiques.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Els criteris d'avaluació generals:
- Puntualitat en les trameses
- Correcció ortogràfica i de la sintaxi
- Rigor en les dades aportades
- Habilitats en l'ús de les eines digitals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El mòdul no es podrà avaluar, és a dir es considerarà NO PRESENTAT:
- si no es presenten les activitats en les dates acordades
- si no hi ha assistència i la manca d'assistència no es justifica adequadament

Avaluació única:
L'avaluació única que es realitzarà contempla el lliurament d'una activitat en què es comprenen tots els elements treballats al llarg de l'assignatura. A tall de síntesi, l'activitat serà la creació i disseny d'un curs formatiu en línia des de zero. Per a realitzar-ho, l'estudiant haurà de tenir en consideració i utilitzar els següents continguts:

- Els Entorns Virtuals d'Aprenentatge
- Eines digitals de creació de contingut textual i conceptual.
- Eines digitals de creació de continguts audiovisuals i multimèdia (infografies, grafisme, vídeo, so, etcètera).
- Eines de difusió de continguts: presentacions digitals i xarxes socials
- Recursos metodològics com l'Aprenentatge Basat en Jocs, la Gamificació o els Serious Games

Elements a tenir en consideració:

- L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació máxima que es pugui obtenir.

- Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.

- L'avaluació única és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en el còmput global de l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran el dilluns i dimarts entre les 15.00 i les 17.00. Queda per definir com, ja que dependrà dels períodes de presencialitat i virtualitat.

Cal pactar i coordinar les tutories amb el professor mitjançant l'Agenda (Moodle). Alternativament, realitzar-ho mitjançant el correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

De manera asíncrona, la comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà principalment a través de l'espai Moodle de l'assignatura. Per a qüestions particulars relacionades amb l'assignatura, també s'utilitzarà la comunicació via correu electrònic.

De manera síncrona, tenint en compte que l'assignatura es realitzarà de manera virtual, es contempla l'ús de plataformes de videoconferència com Google Meets, Zoom, Blackboard Collaborate, etcètera.

Observacions

AQUEST MÒDUL ÉS PER ALUMNES DE 4RT CURS DEL GRAU, NO PER ALUMNES DE 3ER CURS

AQUEST MÒDUL ÉS PER ALUMNES QUE FACIN TAMBÉ EL TREBALL DE FINAL DE GRAU (ALMENYS A TREBALL SOCIAL)


PER SUPERAR AQUEST MÒDUL CAL DEDICAR-HI LES HORES DE TREBALL AUTÒNOM I TREBALL DIRIGIT, QUE CORRESPONEN A 3 CREDITS ECTS

Assignatures recomanades

 • Treball de fi de grau
 • Treball final de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En comparació amb l'any 2020-2021, s'ajusten els percentatges de les activitats d'avaluació:

1 - Es canvien dos debats per només un debat amb major extensió en termini i en participació. S'ajusten els percentatges.

2 - S'afegeix una reflexió al voltant de seminaris i/o currículum lector, amb la finalitat d'aprofundir sobre els continguts curriculars. Val un 5% del total de la nota.

3 - S'ajusta els percentatges de les activitats "Elaboració d'un contingut audiovisual educatiu"; "Disseny d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge que tingui en compte el transmèdia"; i "Presentació digital", donada la càrrega d'hores que suposa als estudiants.

Modificació de l'avaluació:
El mètode d'avaluació de l'assignatura s'ha vist afectat de la següent forma:

1 - Debats virtuals

Del 10% al 7.5%. No n'hi haurà dos, només un, però serà més extens. D'aquesta manera es reajusta el percentatge d'acord amb la càrrega lectiva.

2 - Incorporació de la Reflexió crítica: seminaris i currículum lector

Amb la finalitat d'incloure dins de l'avaluació d'una forma més explícita els continguts tant del currículum lector com d'aportacions de professionals externs, s'inclou amb un 5% una reflexió crítica sobre els continguts. Van resultar de gran utilitat en el curs anterior, i es van valorar molt positivament; entraven dins del debat però caldria avaluar-ho explícitament dins d'aquesta categoria.

3 - Ajust del percentatge d'un contingut audiovisual educatiu

D'acord amb el feedback rebut en l'any 2020-2021, és una activitat que demana molta càrrega lectiva, i s'ajusta la ponderació d'avaluació per equilibrar més el càlcul de la nota final.

4 - Ajust del disseny d'un entorn virtual d'aprenentatge que tingui en compte el transmèdia. S'estimava una càrrega lectiva més elevada, es reajusta la ponderació d'aquesta activitat per una que representi més la càrrega real de l'assignatura

5 - S'ajusta la ponderació de la presentació digital, que tenia un pes molt elevat i calia reajustar-ho. Parcialment el percentatge va a la reflexió crítica, que és la principal nova proposta d'activitat dins l'avaluació

Tutoria i comunicació:
Es va establir com a obligatòria una primera tutoria per a enfocar i gestionar l'activitat que s'estava realitzant. En afegit, se'ls hi emfatitzava la necessitat d'anar realitzant més tutories i revisar la feina feta mentre anessin avançant.

La comunicació per la plataforma Moodle s'ha utilitzat per a recordatoris o informacions de gran rellevància, entenent que tenen una gran saturació de notificacions, avisos, i que tenien un fàcil accés a tutories.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.