Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es tracta d'una assignatura que permetrà a l'alumne saber analitzar la informació econòmica i financera de l'empresa per a la presa de decisions, incloent la gestió i control de costos logístics. En definitiva s'inclou tots els conceptes i instruments necessaris per a poder gestionar eficientment una empresa logística i contemplar la mateixa desde diverses perspectives, com l'econòmica, financera, comercial o la de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística

Continguts

1. Tema 1. Conceptes generals de la gestió econòmico-financera

2. Tema 2. Anàlisi balanç

3. Tema 3. Anàlisi compte pèrdues i guanys

4. Tema 4. Comptabilitat de costos: aproximació pràctica

5. Tema 5. Fonts de finançament empresarial a llarg termini

6. Tema 6. Fonts de finançament empresarial a curt termini

7. Tema 7. Control de la gestió empresarial

8. Tema 8. Altra informació interessant per a la gestió empresarial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 27,00 45,00
Sessió expositiva 12,00 18,00 30,00
Sessió participativa 18,00 27,00 45,00
Treball en equip 12,00 18,00 30,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Atenció a classe, no compta per nota 0
Classes participatives Atenció i participació a classe, no compta per nota 0
Aprenentatge basat en problemes Aquest aprenentatge basat en problemes representa el 60% sobre la nota final 60
Treball en equip El treball en equip representa el 40% sobre la nota final 40

Qualificació

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.

La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent tabla:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Entrega d’exercicis pràctics 60 2G, 3G, 4G, 6G, 1E Temes 1-8
Treball de curs 20 2G, 3G, 4G, 6G, 1E Temes 1-8
Prova escrita 20 3G, 4G, 1E Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites on hi hauran exercicis pràctics) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que juntament amb la resta d’activitats d’avaluació continuada definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del primer parcial * 0,60)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del segon parcial * 0,60)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 3,5. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades, per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.