Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder explicar la realitat econòmica i social així com també comprendre el sector logístic en l'actualitat(tenint en compte aspectes d'actualitat com per exemple la perspectiva de gènere). • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística

Continguts

1. Tema 1. LA ECONOMÍA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES (I) 1.1. ¿Qué es la Economía? 1.2. La escasez, la elección y el coste de oportunidad 1.3. Ramas de la ciencia económica 1.4. Microeconomía y Macroeconomía 1.5. El mercado y sus clases 1.6. El funcionamiento del mercado: el papel de los precios 1.7. Los sistemas económicos

2. Tema 2. LA ECONOMÍA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES (II) 2.1. Los agentes económicos (unidades básicas de decisión económica) 2.2. Bienes, servicios y factores de producción 2.3. Tipos de bienes 2.4. El consumo, el ahorro y la riqueza 2.5. La frontera de posibilidades de producción y el coste de oportunidad 2.6. La ley de rendimientos decrecientes

3. Tema 3. LA DEMANDA Y LA OFERTA 3.1. El funcionamiento del mercado 3.2. La demanda de un bien. La curva de demanda 3.3. Desplazamientos de la curva de demanda y movimientos dentro de la misma 3.4. La elasticidad de la demanda 3.5. Las preferencias del consumidor. Las curvas de indiferencia 3.6. La oferta de un bien. La curva de oferta 3.7. Desplazamientos de la curva de oferta y movimientos dentro de la misma 3.8. La Ley de la Oferta y la Demanda. El equilibrio del mercado

4. Tema 4. VARIABLES MACROECONÓMICAS BÁSICAS 4.1. Variables macroeconómicas. Concepto 4.2. El Producto Interior Bruto (PIB) 4.3. El Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Nacional Neto (PNN) 4.4. Renta Nacional. Diferencia entre renta y riqueza. 4.5. Empleo y desempleo 4.6. La inflación 4.7. La balanza de pagos

5. Tema 5. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CICLOS ECONÓMICOS 5.1. Producción agregada. Crecimiento económico y ciclo económico 5.2. Demanda agregada y oferta agregada 5.3. Las crisis económicas

6. Tema 6. EL SISTEMA FINANCIERO 6.1. Funcionamiento del sistema financiero 6.2. Los intermediarios financieros 6.3. Los activos financieros 6.4. Operaciones con las entidades financieras

7. Tema 7. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 7.1. El papel del Estado en la Economía 7.2. Los fallos del mercado y las externalidades 7.3. Las funciones del sector público en la Economía 7.4. Las medidas de política económica

8. Tema 8. LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS 8.1. Origen de los ingresos públicos. El gasto público. La política fiscal 8.2. El tributo. Concepto y características 8.3. El tributo. Elementos y clasificación 8.4. Los impuestos 8.5. Sistema impositivo municipal 8.6. La presión fiscal. Relación entre presión fiscal y economía sumergida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 24,00 31,00
Resolució d'exercicis 5,00 14,00 19,00
Sessió expositiva 48,00 52,00 100,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Atenció a classe 0
Resolució d'exercicis Prova escrita 80
Anàlisi / estudi de casos Prova escrita 20

Qualificació

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Proves escrites 60 3G, 4G, 1E Temes 1-8
Exercicis i resolució qüestionaris presencials 30 2G, 3G, 4G, 6G, 1E Temes 1-8
Anàlisi/estudi de casos 10 2G, 3G, 4G, 6G, 1E Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que juntament amb la resta d’activitats d’avaluació continuada definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota mitjana entrega activitats avaluació * 0,40) + (nota del primer parcial * 0,60)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota mitjana entrega activitats avaluació * 0,40) + (nota del segon parcial * 0,60)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 3,5. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es recomana als alumnes un seguiment de l’actualitat econòmica per mitjà dels diferents medis de comunicació (televisió, webs de premsa general i econòmica, premsa escrita) donat que l’economia i la seva aplicació pràctica es troba en constant renovació i pràcticament a diari es produeixen fets de diversos tipus que modifiquen l’escenari actual.

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades, per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.