Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura introduirà als estudiants en el camp de l'administració i gestió d'empreses, considerant l'entorn competitiu dels diferents mercats i els constants canvis que els afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura es divideix en cinc blocs. Bloc I: Fonaments sobre l'empresa. En aquest bloc s'estudiarà les funcions de l'empreses; clases d'empreses; objectius empresarials; creixement empresarial; clústers. Bloc II: El subsistema d'administració. Direcció d'empreses i el procés de presa de decisions; Diferents nivells de direcció; La funció de recursos humans. Bloc III: El subsistema de producció. La funció de direcció de producció; noves tecnologies de producció; el control de sistema de producció. Bloc IV: El subsistema comercial. Clases de mercats; el marketing en l'empresa; polítiques de producte; polítiques de preu. Bloc V: El subsistema financer. El sistema financer; fonts de finançament empresarial
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR LUIS GUTIERREZ ARAGON
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (95%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística

Continguts

1. Tema 1. EMPRESA Y EMPRESARIO 1.1. La empresa: concepto, elementos y funciones 1.2. La figura del empresario 1.3. Clases de empresas 1.4. El entorno empresarial 1.5. La empresa como sistema

2. Tema 2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 2.1. Concepciones clásica y actual de los objetivos de la empresa 2.2. La dirección y los objetivos 2.3. La Teoría de la Organización ante los objetivos de la empresa 2.4. La creación de valor como objetivo 2.5. Responsabilidad social, ética y reputación de la empresa

3. Tema 3. LOCALIZACIÓN, DIMENSIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 3.1. La decisión de localización 3.2. La dimensión de la empresa y criterios de medida 3.3. El crecimiento empresarial y sus modalidades 3.4. La internacionalización de la empresa

4. Tema 4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 4.1. Concepto de dirección 4.2. Información y toma de decisiones 4.3. Funciones básicas del proceso de dirección 4.4. Diferentes niveles de la dirección

5. Tema 5. LAS FUNCIONES DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 5.1. La función de planificación 5.2. La función de organización 5.3. La función de dirección de recursos humanos 5.4. La función de control

6. Tema 6. LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6.1. La dirección de recursos humanos: enfoques y objetivos 6.2. Las funciones de la dirección de recursos humanos

7. Tema 7. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 7.1. La dirección de la producción: concepto y objetivos 7.2. Decisiones de la dirección de la producción 7.3. Las nuevas tecnologías en el proceso productivo 7.4. El sistema just in time 7.5. Planificación de la producción 7.6. El control del sistema productivo

8. Tema 8. LA FUNCIÓN COMERCIAL 8.1. Clases de mercados. El mercado turístico 8.2. La empresa ante el mercado 8.3. El proceso de compra individual 8.4. La segmentación del mercado turístico 8.5. El marketing turístico 8.6. El marketing mix 8.7. Políticas de producto 8.8. Políticas de precio 8.9. Políticas de distribución 8.10. Políticas de comunicación

9. Tema 9. LA FUNCIÓN FINANCIERA 9.1. El sistema financiero 9.2. El patrimonio de una empresa: composición 9.3. Las fuentes de financiación de la empresa 9.4. Métodos de valoración y selección de proyectos de inversión

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 25,00 25,00
Anàlisi / estudi de casos 17,00 10,00 27,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 2,00
Debat 2,00 0 2,00
Elaboració individual de treballs 3,00 35,00 38,00
Lectura / comentari de textos 8,00 13,00 21,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 4,00 5,00 9,00
Sessió expositiva 19,00 0 19,00
Visionat/audició de documents 5,00 0 5,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Anàlisi de cas pràctic 20
Elaboració de treballs Treball monogràfic en grup sobre una empresa 30
Prova d’avaluació Examen teòric-pràctic 50

Qualificació

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos que se realizarán durante el cuatrimestre mediante:

• Análisis de casos y resolución de ejercicios (ponderación del 20% de la nota)
• Trabajo monográfico (ponderación del 30% de la nota)
• Prueba de evaluación teórico-práctica (ponderación del 50% de la nota): un examen final que incluirá la totalidad de los contenidos de la materia (dividido en dos partes, la primera referida a los temas 1, 2, 3 y 4 y la segunda a los temas 5, 6, 7, 8 y 9).

Para superar la evaluación continua, además de llegar a una nota de cinco puntos en la media ponderada de todas las calificaciones, la nota de la prueba de evaluación teórico-práctica debe ser al menos de cinco puntos.

Alumnos no presenciales

Prueba final teórico-práctica (100% de la nota).

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El mundo empresarial sobre el que esta asignatura trata de aportar al alumnado sus contenidos fundamentales está en constante renovación y cada día es fuente de de novedades o noticias, por lo que se recomienda a los alumnos y alumnas llevar a cabo un seguimiento de su actualidad a través de los medios de comunicación (principalmente radio, televisión, prensa y, sobre todo, webs de prensa general y especializada en internet). El profesor, por su parte, se compromete a mantener actualizados los contenidos docentes referidos a la parte práctica de la asignatura (se actualizarán el relato y los datos utilizados a los más vigentes posibles, y, cuando se estime pertinente, se elaborarán casos prácticos totalmente nuevos).

Por otra parte, se recomienda a todos los alumnos y alumnas:

• El respeto de un ambiente de aprendizaje y estudio apropiado para poder aprovechar de un modo eficaz y eficiente los contenidos teóricos y prácticos que el profesor pone a su disposición a lo largo del desarrollo de la asignatura
• La asistencia a tutorías individuales, ya que es un contrastado método de ayuda al aprendizaje de gran utilidad y provecho, sobre todo en aquellos casos en que se encuentren más dificultades para la comprensión de los contenidos de la asignatura.