Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 3. Classificació de la Psicopatologia infantil 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / FERRAN VIÑAS POCH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

          1.1. Introducció a la Psicopatologia de la infància i l’adolescència.

                    1.1.1. Definició, conceptes bàsics i història de la psicopatologia.

                    1.1.2. Causes generals dels trastorns mentals a la infància i l'adolescència.

                    1.1.3. Classificació i diagnòstic en psicopatologia infantil.

          1.2. Trastorns del neurodesenvolupament.

                    1.2.1. Discapacitat Intel·lectual.

                    1.2.2. Trastorns de l'Espectre Autista.

                    1.2.3. Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat.

          1.3. Trastorns externalitzants.

                    1.3.1. Conducta oposicionista i antisocial a la infància i l’adolescència.

          1.4. Trastorns internalitzants.

                    1.4.1. Fòbies, pors i trastorns d’ansietat.

          1.5. Trastorns de l'estat d'ànim

                    1.5.1. La depressió a la infància i l'adolescència

                    1.5.2. Trastorn bipolar

          1.6. Conductes suïcides a la infància i a l'adolescència.

2. Unitat formativa 2. Intervenció en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil

          2.1. Especificitats de la intervenció psicològica en edat infanto-juvenil.

          2.2. El focus d'intervenció en psicoteràpia infanto-juvenil. El joc com a eina de treball; Enfocaments existents en psicoteràpia infanto-juvenil.

          2.3. Intervenció primerenca o Atenció precoç. Els trastorns del desenvolupament i l'atenció precoç a Catalunya: els CDIAPs.

          2.4. La intervenció preventiva de problemes psicològics en la infància i l'adolescència. Prevenció primària, secundària i terciària. La salut emocional i la seva promoció en la infància i l'adolescència com a eina preventiva.

          2.5. Tècniques de modificació de conducta. Quines són i com aplicar-les en l'etapa infantil.

          2.6. Tècniques cognitives: quines són i com aplicar-les en l'etapa infantil i juvenil.

          2.7. Exemples de programes d'intervenció psicològica en infants i les seves famílies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 14,00 22,00
Elaboració individual de treballs 2,00 6,00 8,00
Prova d'avaluació 6,00 30,00 36,00
Sessió participativa 109,00 125,00 234,00
Total 125,00 175,00 300

Bibliografia

 • Achenbach, Thomas M (cop. 2001 ). Manual for the ASEBA School-Age : forms & profiles : an integrated system of multi-informant assessment . Burlington: ASEBA. Catàleg
 • Barlow, David H (cop. 2003 ). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos específicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • CIE 10 : trastornos mentales y del comportamiento : descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico (1992 ). Madrid: Meditor. Catàleg
 • DC:0-3R : Diagnostic classification of mental health and developmental disordes of infancy and early childhood (2005 ) (Rev ed.). Washington: Zero To Three Press. Catàleg
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5 (cop. 2013 ) (5th ed). Washington, Londres: American Psychiatric Association. Catàleg
 • Ezpeleta, L. (cop. 2014 ). Psicopatología del desarrollo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Forns, M. (2003). Avaluació psicològica. Barcelona: UOC. Catàleg
 • González Barrón, Remedios (cop. 1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • López Ibor, Juan José (cop. 2002 ). DSM-IV-TR : manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : texto revisado . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Maganto, C., Amador, J.A. i González, R.(Coords.) (2001). Evaluación psicológica en la infancia y adolescencia.. Madrid: TEA. Catàleg
 • Rodríguez-Sacristán, Jaime Agüero, Juan Antonio (1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente (2ª ed.). Sevilla: Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Wicks-Nelson, Rita (cop. 1997 ). Psicopatología del niño y del adolescente (3a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Verdugo Alonso, Miguel Ángel Jenaro Río, Cristina (cop. 2004 ). Retraso mental : definición, clasificación y sistemas de apoyo (10ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Juffer, F; Bakermans-Kranenburg; van Ijzendoorn.M (2008). Promoting positive parenting. An Attachment-Based Intervention. New York: Lawrence Erlbaum. Catàleg
 • Missio, M & Botet, F (2001). Detección de trastornos psicofuncionales en la primera infancia. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Berlín, l.J.;Ziv,L.; Amaya-Jackos, L & Greengerb, M.T. (2005). Enhancing early attachments. Theory, research, intervention and policy. New York: Guildford Press. Catàleg
 • Osofsky, J.D. &H.E. Fitzgerald (2000). Handbook of infant mental health. New York: John Wiley. Catàleg
 • Martin, Garry (cop. 2008 ). Modificación de conducta : qué es y cómo aplicarla (8a ed.). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Lovaas, O. Ivar (1981 ). El Niño autista : el desarrollo del lenguaje mediante la modificación de conducta . Madrid: Debate. Catàleg
 • Urra, J. (2013). Respuestas prácticas para padres agobiados. Disfrutar educando. Barcelona: Espasa Fórum. Catàleg
 • Perpiñán Guerras, Sonsoles (cop. 2009 ). Atención temprana y familia : cómo intervenir creando entornos competentes . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Olivares Rodríguez, José (cop. 2013 ). Intervención psicológica : estrategias, técnicas y tratamientos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Perpiñán, S. (2013). La salud emocional en la infancia. Componentes y estrategias de actuación en la . Barcelona: Narcea. Catàleg
 • Bunge, E; Gomar, M.; Mandil, J. (2011). Terapia cognitiva con niños y adolescentes : aportes técnicos . Buenos Aires: Polemos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
UF1: Administració, correcció i interpretació de la CBCL. L’alumne ha de conèixer els diferents instruments de mesura de la conducta anormal, Saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, analitzar un perfil psicopatològic, integrar la informació procedent de diferents fonts d’informació i redactar informes a partir dels resultats d’una avaluació psicopatològica i proposar orientacions diagnòstiques. S’avaluarà mitjançant l’anàlisi d’un cas pràctic i la puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 7
UF1: Activitats en grup mitjà. L’alumne ha de saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, saber diferenciar i classificar els diferents símptomes i analitzar un perfil psicopatològic. S’avaluarà mitjançant la presentació i anàlisi de casos a l’aula. La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 3
UF1: Prova escrita. L’alumne ha de conèixer els sistemes de classificació de la psicopatologia infantil, els principals trastorns mentals que tenen lloc durant la infància i l'adolescència, la seva classificació, epidemiologia i els principals models explicatius. S’avaluarà mitjançant una prova objectiva, de 30 preguntes. Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per tres, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts. 33
UF 2: Activitats teòrico-pràctiques: realització d'exercicis i lectures individuals i grupals; administració i correcció del TAMAI; tallers pràctics d'intervenció preventiva i terapèutica. Intervencions dels alumnes ben fonamentades i argumentades tenint en compte la documentació de cada tema 20
UF 2: Proves escrites. S'especificaran previament a la realització de la prova 37

Qualificació

Per aprovar el Mòdul de Psicologia Clínica Infantil s'han d'aprovar les tres Unitats Formatives (UF).

Unitat Formativa 1 (43% de la nota final). L'avaluació de la UF-1 inclou tres activitats d'avaluació: Administració, correcció i interpretació de la CBCL (amb una ponderació sobre la nota final del 7%), activitats en grup petit /mitjà a l’aula (amb una ponderació del 3%) i una prova escrita (amb una ponderació del 33%). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 1 és imprescindible aprovar la prova escrita.

Unitat Formativa 2 (55% de la nota final). L'avaluació de la UF-2 inclou la realització d'una prova escrita (35% ponderat de tot el mòdul) i diverses pràctiques de camp i d'aula (20% ponderat del mòdul). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 2 és imprescindible aprovar la prova escrita i les activitats amb un 5.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat les activitats d’avaluació prescrites en el període establert.


Les activitats de la UF-2 s'han d'entregar:
a) impreses.
b) el dia que la professora estableixi com a data d'entrega.

Totes aquelles activitats que es lliurin en retard o per mail seran considerades NO PRESENTADES. La professora no respondrà cap mail que inclogui la presentació d'un treball.

Observacions

La professora Maria Aymerich no acceptarà cap treball per mail ni entregat fora de termini.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.