Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Mercè Ginesta Rey
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL Sectors de població o col·lectius destinataris; Àmbits o àrees dels sistemes de benestar; Dependència institucional (públic, privat).

2. EL TREBALL SOCIAL EN ELS DIFERENTS ÀMBITS: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats. Dependència. Persones grans. Diversitat funcional. Salut, salut mental i addiccions. Pobresa, sense sostre. Infància i adolescència. Educació. Igualtat gènere, violència masclista. Immigració, minories ètniques. Justícia i Penitenciari. Nous àmbits: emergències, mediació, LGBTI...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 26,00 38,00
Assistència a actes externs 15,00 5,00 20,00
Lectura / comentari de textos 2,00 8,00 10,00
Resolució d'exercicis 3,00 15,00 18,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00
Sessió participativa 5,00 5,00 10,00
Sessió pràctica 15,00 10,00 25,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 81,00 69,00 150

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials . Dins (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Aguilar, M. (2009). Servicios sociales: tribulaciones de un sector emergente. Dins (Ed.), Reformas de las políticas del bienestar en España (, p. 171-205). Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.,A.. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Introducción a los servicios sociales. Madrid: UNED. Catàleg
 • Alonso, J.M. y Gonzalo González, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Casado, D. (1998). Políticas de servicios sociales. Buenos Aires: Editorial Lumen/Humanistas. Catàleg
 • Casado, D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales. Madrid (2ª). Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Domenèch, R. (2008). L’evolució del Treball Social Comunitari (1970-1980). Revista de Treball Social, (184), 58-76 Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas propuestas. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. Catàleg
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO.
 • Jaraíz, G. (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Magalon. J. y Sarasola, J.L. (2006). Fundamentos de trabajo social comunitario. Sevilla: Aconcagua libros. Catàleg
 • Navarro, S. (2008). Esencia y presencia del trabajo social hoy. Revista de Treball Social, (185), 9-34 Catàleg
 • Navarro, S. (Dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Roldan, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid: Editorial Complutense.
 • Roldan, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Romeu, R. et al. (2003). Els serveis socials d’atenció primària. Recull de documents 1980-2000. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Rubiol, G. (1986). Servicios sociales. Materiales para un glosario sobre bienestar social. Madrid: Caritas Española-Comité Español para el Bienestar Social.
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la “malla de seguridad en España" (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny. Catàleg
 • Sotelo, I. (2010). El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1991). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni.. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • (2007). La LAPAD i el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Revista de Treball Social, (182), Catàleg
 • Vilà, A. (2009). Derechos y deberes de los profesionales en la nueva legislación de servicios soc. Servicios Sociales y Política Social, (86),
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg
 • Roddy Doyle (1997). La dona que ensopegava amb les portes. Ed. 62. Catàleg
 • Margaux Fragoso (2011). Tigre, Tigre. Empúries. Catàleg
 • Ruíz Garzón, Ricard (2008). Esquizo. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Albom, Mitch (1998). Els dimarts amb Morrie. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Ben Jelloun, T. (2009). La meva mare. Bercelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis individuals d’avaluació continuada Realització dels exercicis dins del termini establert
Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
50
Treball grupal de recerca sobre un dels àmbits del treball social. Interès dels continguts
Argumentació de les idees
Exposició i presentació acurada
25
Lectura curriculum lector: prova escrita d’anàlisi i reflexió, que relacioni les lectures amb els continguts de l'assignatura. Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
25

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Adequació dels continguts a l’encàrrec (respondre el que es demana)
2. Qualitat dels continguts: pertinència, adequació i correcció
3. Capacitat de relacionar teoria i pràctica
4. Reflexió crítica i argumentació i justificació de les opinions defensades
5. Aportacions realitzades a partir d’altres lectures
6. Referència de les fonts d’informació i citació de les fonts emprades per obtenir la informació i per reforçar el discurs
7. Utilització correcta i precisa dels conceptes i de la terminologia pròpia dels continguts treballats
8. Claredat, correcció i coherència en la forma de plantejar les idees i de construir el discurs escrit
9. Capacitat de síntesi
10. Estructuració adequada i clara del text
11. Fluïdesa de la lectura

Es valorarà negativament:

1. Redacció descurada: ortografia, sintaxi, puntuació incorrectes
2. Sobrepassar l’extensió límit establerta
3. No seguir les normes de presentació


Cadascun dels treballs a presentar haurà de centrar-se en un àmbit diferent del treball social.
Per superar l'assignatura caldrà haver presentat el treball de grup i tots els treballs i exercicis escrits individuals, així com haver-se presentat a la prova d'avaluació del curriculum lector. La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.
Cal obtenir un mínim d'un 3,5 en cada prova per computar en la nota global. Els exercicis amb puntuació inferior s'hauran de recuperar.
L'avaluació de les activitats i exercicis fets a classe i en fòrums del moodle o a través d'exercicis individuals optatius permet millorar la puntuació obtinguda en els treballs i exercicis obligatoris.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.