Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Jaume Portella Comas

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9-10:30, dj 10:30-12

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Jaume Portella Comas

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dj 9-10:30, dt 10:30-12

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Gabriel Jover Avella  / Antonio Lopez Estudillo

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dt 15-16:30, dj 18-19:30

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Gabriel Jover Avella  / Antonio Lopez Estudillo

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria4 dl 16:30-18, dj 16:30-18

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
  • Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional.

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL

                    1.1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial.

                    1.1.2. La Revolució Industrial Britànica

                    1.1.3. La difusió de la industrialització

          1.2. L'ECONOMIA INTERNACIONAL AL SEGLE XIX

                    1.2.1. La primera Globalització Econòmica

                    1.2.2. Comerç internacional i polítiques comercials

                    1.2.3. Els Països Nous, les altres economies exportadores i el colonialisme

          1.3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA INESTABILITAT DELS ANYS VINT

                    1.3.1. La Segona Revolució Industrial i el creixement econòmic al segle XX

                    1.3.2. Les conseqüències econòmiques de la Primera Guerra Mundial

                    1.3.3. Els desequilibris en l'economia internacional en la dècada de 1920

          1.4. LA GRAN DEPRESSIÓ DELS ANYS TRENTA

                    1.4.1. Els orígens de la crisi dels anys trenta als Estats Units

                    1.4.2. La difusió de la crisi

                    1.4.3. Les polítiques de recuperació

          1.5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.5.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.6.1. La fi de l'expansió

                    1.6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

2. HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

          2.1. L'HERÈNCIA DE L'ANTIC RÈGIM

                    2.1.1. L'economia espanyola a finals de l'Antic Règim

                    2.1.2. La quebra de l'Antic Règim i el cost de la pèrdua de les colònies

          2.2. REVOLUCIÓ LIBERAL I FORMACIÓ D'UNA PRIMERA BASE INDUSTRIAL EN UN PAÍS DE LA PERIFÈRIA EUROPEA (1820-1890)

                    2.2.1. La reforma agrària liberal i els límits de l'expansió agrària

                    2.2.2. Hisenda i Estat del liberalisme del segle XIX

                    2.2.3. La modernització dels transports: el ferrocarril

                    2.2.4. Formació de la banca moderna

                    2.2.5. La industrialització i la redistribució espacial de l'activitat manufacturera

                    2.2.6. L'expansió minera

                    2.2.7. Recomposició del comerç exterior i política comercial

          2.3. DE LA CRISI FINISECULAR A LA CONVERGÈNCIA TRUNCADA AMB L'EUROPA INDUSTRIALITZADA (1890-1936)

                    2.3.1. La crisi agrària finisecular i la reorientació del sector agrari al primer terç del segle XX

                    2.3.2. Creixement i diversificació del sector industrial

                    2.3.3. La intervenció de l'Estat en l'economia

                    2.3.4. Les relacions econòmiques internacionals: entre el gir proteccionista i la Guerra Civil

          2.4. LA GUERRA CIVIL I L'AUTARQUIA (1936-1959)

                    2.4.1. La Guerra Civil i els seus efectes econòmics

                    2.4.2. Autarquia, repressió, redistribució desigualitària de l'ingrès i estancament econòmic

                    2.4.3. Els anys cinquanta: guerra freda, industrialització per substitució d'importacions i transformacions estructurals

          2.5. LA ESPAÑA DEL DESARROLLISMO (1960-1973)

                    2.5.1. El Pla d'Estabilització i els canvis en la política econòmica

                    2.5.2. (Re)integració en l'economia internacional i estímuls exteriors en una economia molt intervinguda

                    2.5.3. L'acceleració del creixement industrial

                    2.5.4. La transformació del sector agrari: el canvi del model tecnològic i energètic

                    2.5.5. Les transformacions demogràfiques al segle XX

          2.6. DE LA CRISI ECONÒMICA A L'ESPANYA ACTUAL (1974-2010)

                    2.6.1. Crisi econòmica i transició política (1974-1985)

                    2.6.2. De la incorporació a la CEE a la Gran Recessió d'inicis del segle XXI: una llarga etapa de creixement

                    2.6.3. La consolidació de l'estat del benestar i l'evolució de les desigualtats socials i interterritorials

                    2.6.4. Un balanç: el creixement econòmic de l'Espanya contemporània en perspectiva europea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 7,50 87,00 94,50
Prova d'avaluació 6,50 43,00 49,50
Sessió expositiva 80,50 49,50 130,00
Sessió participativa 1,00 0 1,00
Sessió pràctica 4,00 4,00 8,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Total 102,50 183,50 286

Bibliografia

  • Nadal, Jordi, (1997). Lectures d'història econòmica mundial (2a ed.). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
  • Feliu i Montfort, Gaspar, Sudrià i Triay, Carles, ,. Introducció a la història econòmica mundial (2a ed. corr.). [València]: Universitat de València[Barcelona].
  • Tello, Enric, Gordillo, Xavier, (1994). Guía práctica de historia económica mundial. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.
  • Keynes, John Maynard (cop. 1988). Ensayos de persuasión. Barcelona: Crítica.
  • Carreras, Albert (cop. 2004 ). Historia económica de la España contemporánea . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1. Anàlisi de textos (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Els estudiants hauran de llegir un text, elaborar un resum i lliurar-lo, i respondre un exercici escrit a classe Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 10
Exercici 2. Exercici de control de lectures dels temes 1.2 a 1.4. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 10
Exercici 3. Examen on s'avaluarà la materia dels temes 1 a 6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Exercici 4. Anàlisi i interpretació de textos econòmics. Els estudiants hauran d'elaborar a casa el resum d’un capítol de les lectures dels temes 2.1 i 2.2, que es determinarà amb antelació, i respondre a classe a preguntes per escrit. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 10
Exercici 5. Test de control de lectures dels temes 2.3 i 2.4 Cada pregunta ben contestada sumarà un punt; cada pregunta mal contestada en restarà 0,5. Les preguntes no contestades puntuen 0. 10
Exercici 6. Avaluació de la matèria del quadrimestre o dels temes 2.1 i 2.6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 25
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.

Al llarg del curs es faran 6 exercicis avaluables, tres a cada quadrimestre. Els exercicis 1, 2, 4 i 5 valdran cadascun un 10 per cent de la nota final, i els exercicis 3 i 6 el 25 per cent cadascun.
Els exercicis 3 i 6 tindran lloc en el períodes d’exàmens de gener/febrer i maig/juny i abastaran la matèria impartida al llarg del quadrimestre. Cada un dels exàmens valdrà el 25 per cent de la nota final. L’estudiant tindrà l’oportunitat de recuperar aquests exàmens quadrimestrals en el període que determina la Facultat per a cada quadrimestre.

Finalment, l’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de les pràctiques i els dos exercicis realitzats.
Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en les activitats que apareixen identificades com d'anàlisi i interpretació de textos econòmics. Serà indispensable un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no s'hagin presentat a cap dels dos exàmens quadrimestrals.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran en les classes teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com de plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades a cada un dels temes i seguir les explicacions fetes a classe.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.