Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Mètodes de resolució de l'ecuació de Schrödinger electrònica. Mètode Hartree-Fock. Correlació electrònica: mètodes post-Hartree-Fock i Teoria del funcional de la densitat.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PEDRO SALVADOR SEDANO

Continguts

1. Tema 1 - Introducció. Matemàtiques de la mecànica quàntica. Postulats de la mecànica quàntica. Representació matricial. Equacions de valors i vectors propis.

2. Tema 2 - Mètodes aproximats. Principi variacional. Funcions variacionals linials. Teoria de pertorbacions independent del temps per a estats no degenerats.

3. Tema 3 - Mecànica Quàntica Molecular. Principi d'antisimetria. Orbitals-spin. Producte de Hartree. Determinants de Slater. Correlació de bescanvi. Aproximació de Hartree-Fock. Interacció de configuracions. Funcions d'ona a capa tancada. Funcions adaptades al spin. Funcions d'ona no restringides. Projecció de la funció d'ona.

4. Tema 4 - Teoria OM-SCF. Normalització de la funció d'ona d'una configuració electrònica a capa tancada. Regles de Slater. Expressió de l'energia. Equació de Hartree-Fock per als orbitals moleculars. Teorema de Brioullin. Equacions de Roothaan. Matriu de Fock. Minimització de l'energia. Matriu densitat. Anàlisi de població. Aproximacions semiempíriques: Hückel, Hückel extès, P.P.P. Mètodes CNDO, INDO, NDDO, MINDO, MNDO i AM1.

5. Tema 5 - Energia de correlació. Interacció de configuracions. Mètodes multiconfiguracionals. Teoria de pertorbacions de Moller-Plesset. Altres mètodes. Matrius densitat d'una partícula. Orbitals naturals.

6. Tema 6 - Aspectes pràctics dels càlculs ab initio. Orbitals hidrogenoides, de Slater i gaussians. Conjunts de base.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 50 100
Prova d'avaluació 3 20 23
Resolució d'exercicis 5 25 30
Total 58 95 153

Bibliografia

  • Szabo, Attila, Ostlund, Neil S. (1996). Modern quantum chemistry : introduction to advanced electronic structure theory. New York [etc.]: Dover. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis proposats. Es valorarà el lliurament dels exercicis proposats. 30
Examen sobre els continguts de l'assignatura 70

Qualificació

Hi haurà un examen final sobre els continguts més elementals de l'assignatura. A part, al llarg del semestre es proposarà la resolució d'exercicis que serviran per fer una avaluació continuada del progrès de l'estudiant. La nota global vindrà donada per la nota de l'examen i els exercicis proposats

Observacions

És recomanable tenir les competències bàsiques per llegir textos en anglès, donat que es podrà fer servir material en aquesta llengua.

Es recomana cursar l'assignatura de 2on semestre "Practiques en Quimica Fisica", a on es veuran els aspectes practics dels calculs de quimica computacional, fent servir els mètodes descrits en l'assignatura.

Assignatures recomanades

  • Matemàtiques
  • Mètodes matemàtics aplicats a la química
  • Pràctiques en química física
  • Química física
  • Treball experimental