Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi aplicada: anàlisis d'aliments i anàlisis clíniques.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA CABARROCAS DURAN

Altres Competències

 • Aplicar els coneixements de química analítica a la resolució de problemes pràctics.
 • Conèixer els fonaments i les aplicacions del mètodes automàtics d'anàlisi.
 • Conèixer els fonaments de l'anàlisi enzimàtica
 • Conèixer els fonaments de l'anàlisi immunològica
 • Conèixer els fonaments de l'anàlisi genètica.
 • Raonament critic
 • Treballar de forma col.lectiva
 • Capacitat de gestió de la informació
 • Aprenentage autònom
 • Comunicar-se de forma efectiva tant de forma oral com escrita
 • Realitzar cerca bibliogràfica de recerca professional
 • Tenir competències bàsiques en les TIC

Continguts

1. Mètodes Automàtics d'Anàlisi

          1.1. Introducció. Classificació. Graus d’automatització. Camps d’aplicació de l’anàlisi automàtic. Automatització de les etapes prèvies.

          1.2. Mètodes discontinus i robotitzats. Analitzadors discontinus: introducció; classificació. Analitzadors robotitzats: introducció; característiques; camps d’aplicació.

          1.3. Mètodes continus segmentats. Introducció. Components bàsics. Característiques. Aplicacions.

          1.4. Mètodes continus no segmentats. Introducció. Fonaments de l'anàlisi en flux. Components bàsics: sistemes de propulsió; sistemes de transport i reacció; sistemes de detecció. Modalitats de l'anàlisi en flux. Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi per injecció seqüencial. Aplicacions.

          1.5. Automatització de processos cromatogràfics. Preparació i control de la fase mòbil. Injecció de la mostra. Control de la temperatura. Sistema de derivatització postcolumna. Sistemes de detecció continus. Adquisició i tractament de dates. Acoblament de la cromatografia amb altres tècniques.

2. Anàlisi clinica

          2.1. Introducció. Automatització del laboratori clínic. Tipus de mostres. Anticoagulants. Presa, preparació i conservació de la mostra. Control de qualitat. Valors de referència.

          2.2. Mètodes enzimàtics d'anàlisi. Introducció. Cinètica de les reaccions enzimàtiques. Mètodes determinatius. Enzims immobilitzats. Característiques i aplicacions.

          2.3. Tècniques d’immunoassaig. Introducció. Fonaments de l’immunoassaig. Tipus: homogeni i heterogeni.Immunoassaig no isotòpic. Enzimimmunoassaig (EIA): homogeni (EMIT) i heterogeni (ELISA). Fluoroimmunoassaig (FIA. . Aplicacions.

          2.4. Anàlisi genètica. Introducció. Tècniques d’amplificació enzimàtica de l'ADN (PCR). Sequenciació genètica. Microarrays.

          2.5. Anàlisi toxicològica. Introducció. Concepte de toxicitat. Control toxicològic de fàrmacs. Control toxicològic de drogues d'abús. Anàlisi antidopatge. Procediments de "screening" i preconfirmació. Confirmació dels resultats positius.

3. Anàlisi d’Aliments i control de la qualitat alimentària. Additius. Productes càrnics. Llet i derivats. Greixos i olis. Begudes alcohòliques i refrescants. El vi.

4. Anàlisi de productes industrials. Pintures. Cosmètics. Fibres. Tensoactius. Plàstics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 40 0 40
Debat 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 10 0 10
Prova d'avaluació 4 0 4
Tutories 0 0 0
Total 54 10 64

Bibliografia

 • Calbreath, Donald F., Ciulla, Anna (cop. 1992). Clinical chemistry : a fundamental textbook. Philadelphia [Pa.] [etc.]: Saunders. Catàleg
 • Ruzicka, Jaromír, Hansen, Elo Harald (1988). Flow injection analysis (2ª ed). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Valcárcel Cases, Manuel, Luque de Castro, M.D. (1988). Automatic methods of analysis. Amsterdam: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris expositius dels blocs 1,2,3 i 4 (classes presencials i seminaris específics) Participació i preguntes a classe
Examen escrit corresponent als blocs 1,2,3 i 4 i als seminaris que s’ofereixin al llarg del semestre La nota d'aquest examen suposarà un 45% de la nota total de l'assignatura
Elaboració d'un treball escrit sobre qualsevol tema dels blocs 1,2,3 i 4 sempre i quan es relacioni amb una APLICACIÓ d'utilitat analítica i es vinculi amb un problema d'INTERÈS SOCIAL. La nota d'aquest treball suposarà un 55% de la nota total de l'assignatura.
Punts que es valoraran en el treball (la memòria escrita suposarà un 70% de la nota del treball i la seva exposició oral un 30%)

1-Aspectes generals:
Capacitat de reconèixer les diferents parts del procés analític dels mètodes seleccionats per a resoldre el problema analític corresponent al treball. Capacitat de síntesi en la descripció del procés i de resaltar els seus punts claus i la seva incidència en la qualitat de la informació obtinguda.
2-Cerca d'informació per la preparació del treball Capacitat en fer cerques bibliogràfiques en llibres, revistes científiques i bases de dades i de seleccionar la informació més rellevant i més novedosa.
3-Aspectes formals de l’elaboració del treball escrit. En el text hi han de constar les referències bibliogràfiques vinculades amb la bibliografia del final del treball, peus de pàgina i numeració de taules, figures i esquemes.
4-Exposició dels treballs A part de valorar el treball en format powerpoint, cada alumne s’avaluarà de forma independent, quant a qualitat de la seva pròpia exposició, si es forma part d’un equip de 2 persones.
Aspectes que es tindran en compte:
Capacitat d'expressió oral. Capacitat de síntesi i identificació dels punts més importants del treball. Descripció de la metodología analítica escollida i de les seves característiques analítiques. Avaluació d'alternatives metodològiques. Qualitat de la presentació.
Assistència a seminaris de presentació de treballs i discussió. Assistència i participació en les discussions dels treballs
Tutories Cada alumne haurà de passar per un mínim de 2 tutories, com a integrant d'un grup de treball durant l'elaboració del mateix

Qualificació

La nota de l'assignatura correspondrà en un 55% a la nota obtinguda en la realització del treball, la seva presentació oral i participació en els seminaris de discussió dels treballs.

El 45% restant correspondrà a la nota de l’examen escrit dels blocs 1,2,3 i 4 i dels seminaris que s’ofereixin al llarg del semestre

Es valorarà molt favorablement la participació en les classes presencials i en els seminaris específics de cada bloc així com la constatació d’habilitats en les cerques bibliogràfiques d’informació, especialment en revistes científiques, en l’elaboració del treball, tal i com s’especifica anteriorment.

Observacions

El tipus de treball i el grau de tutorització del mateix serà funció del nombre d'alumnes matriculats.

De la mateixa manera, les hores dedicades a presentacions dels treballs poden disminuir o augmentar en funció dels grups de treball que es facin durant el curs.

Les hores dedicades a l'elaboració d'aquest treball seran gestionades pel propi alumne que, en funció de les seves necessitats particulars, requerirà més o menys temps.
No obstant, durant el curs es dedicarà una hora setmanal a la recerca d'informació a la biblioteca, a la seva realització o al treball tutoritzat.