Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Tècniques cromatogràfiques de separació. Electroforesi Capil·lar.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO GARCIA REGUEIRO  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO

Altres Competències

  • Conèixer els principis i procediments de l'anàlisi químic i de la caracterització dels compostos químics
  • Conèixer les principals tècniques de determinició estructural acoblades a tècniques cromatogràfiques
  • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió des seu fets essencials
  • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns
  • Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes

Continguts

1. Fonaments teòrics i relacions bàsiques

          1.1. Bases teòriques de les tècniques de separació. Conceptes termodinàmics. Coeficient de repartiment. Forces i interaccions que intervenen en els procesos de separació. Difusió i transferència de massa. Propietats a considerar a l'elecció de la tècnica de separació.

          1.2. Introducció a les tècniques cromatogràfiques. Teoria bàsica de les separacions cromatogràfiques. Eixamplament de banda i mesures d'eficàcia. Dinàmica de la columna. Temps de retenció i temps mort. Volum de retenció. Selectivitat d'un procés de separació. Relacions per a definir la qualitat d'un procés de separació. Equació i gràfic de van Deemter. Aplicacions: anàlisi qualitativa i anàlisi quantitativa.

2. Cromatografia en capa prima

          2.1. Fases estacionaries a cromatografia en capa prima (TLC). Instrumentació i tècniques generals de TLC. Acoplament TLC-GC. Avaluació quantitativa dels cromatogrames de capa prima.

3. Cromatografia de gasos

          3.1. Descripció de fases. Gas portador. Fases estacionàries. Interacció dels soluts amb la fase estacionària. Instrumentació: components bàsics del cromatograf de gasos. Sistemes d'injecció de mostra. Influència de l'injector a l'anàlisi quantitativa i al procés de separació. Tipus de columnes. Preparació de columnes. Hornos de columnas. Detectors: tipus i aplicacions. Reaccions de derivatització. Acoblament GC-MS. Aplicacions.

4. Cromatografia líquida

          4.1. Conceptes generals. Comparació entre GC i HPLC. Instrumentació: components bàsics del cromatograf líquid. Sistemes de desplaçament de la fase mòbil: bombes. Columnes: característiques geomètriques i tamany de partícula, tipus de fase estacionària. Caracterització de la força d'elució. Técniques d'elució: isocràtica i en gradent. Sistemes de detecció. Reaccions de derivatització pre- i post-columna. Cromatografia d'adsorció, cromatografia de partició, cromatografia de bescanvi iònic, cromatografia d'exclusió molecular, cromatografia d'afinitat. Acoblament LC-MS.

5. Cromatografia de fluids supercrítics

          5.1. Cromatografia de fluids supercrítics. Propietats dels fluids supercrítics. Efecte de la temperatura i la pressió a la separació. Fases mòbils i estacionaries. Instrumentació. Sistemes d'introducció de mostra. Detectors. Aplicacions.

6. Tècniques d'electroforesi

          6.1. Introducció a les tècniques electroforétiques. Fonaments i conceptes generals. Electromigració: velocitat i mobilitat electroforética. Flux electroosmòtic. Factors que afecten a la separació: Difusió, adsorció, efecte Joule. Injecció de mostra. Tipus d'Electroforesi Capil·lar: electroforesi capil·lar en zona, cromatografia electrocinètica micelar, electroforesi capil·lar en gel, enfoc isoelectric capil·lar, isotacoforesi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 3 0 3

Bibliografia

  • Poole, Colin F. (2003). The Essence of chromatography. Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
  • Li, S.F.Y. (1993). Capillary electrophoresis : principles, practice andapplications. Amsterdam [etc]: Eselvier. Catàleg
  • Fowlis, Ian A., (1995). Gas chromatography : analytical chemistry by open learning (2nd ed.). Chichester [etc.]: Published on behalf of ACOL (University of Greenwich) by Wiley. Catàleg
  • Robards, K., Jackson, Peter E., Haddad, Paul R. (cop. 1994). Principles and practice of modern chromatographic methods. London [etc.]: Academic Press: Harcourt Brace & Company. Catàleg
  • Lindsay, Sandy (1987). High performance liquid chromatography. Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Superació d'un examen escrit que consta de dues parts. Una primera teòrica i una part de problemes. 100

Qualificació

1ª i 2ª Convocatòria:
L'avaluació es realitza mitjançant una prova escrita que consta de qüestions teòriques i problemes.