Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Contaminació en els diferents medis naturals. Mètodes de determinació de contaminants. Anàlisi d'aigües. Anàlisi de sòls. Modelatge de sistemes naturals.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUELA HIDALGO MUÑOZ

Altres Competències

 • Treballar en equip
 • Aplicar els coneixements adquirits a un problema ambiental
 • Interpretar i exposar els aspectes més rellevants d'un article científic

Continguts

1. Introducció. El medi ambient. Contaminació ambiental. Transport i destí dels contaminants. Característiques de l’anàlisi de mostres ambientals. Etapes dels mètodes anàlítics aplicats en anàlisi ambiental. Garantia de qualitat en anàlisi ambiental. Control de la contaminació ambiental i legislació.

2. Atmosfera. Composició i propietats de l’atmosfera. Gasos, vapors i partícules. Contaminats presents en l’atmosfera. Problemes ambientals relacionats amb la contaminació atmosfèrica: pluja àcida, boira fotoquímica, destrucció de la capa d'ozò. Atmosferes de treball. Presa de mostra de sòlids i gasos. Determinació de contaminants inorgànics en aire. Determinació de contaminants orgànics. Caracterització física i química de les partícules.

3. Aigua. Característiques fisicoquímiques de les aigües naturals. Contaminació de l'aigua. Criteris de qualitat de l’aigua. Programes per al control de la qualitat de les aigües. Presa de mostra. Conservació de la mostra. Mètodes analítics per al control de la qualitat de l’aigua. Determinació de contaminants presents a l'aigua a nivell de traça. Determinació de metalls. Determinació de contaminants orgànics. Control de la potabilitat de les aigües.

4. Sòls i sediments. Contaminació dels sòls i sediments per activitats agrícoles i industrials. Problemàtica general de l’anàlisi de sòls i sediments. Presa de mostra i conservació. Preparació i tractament de la mostra. Caracterització fisicoquímica del sòl. Extracció i determinació de contaminants orgànics. Disolució/extracció de metalls. Consideracions específiques sobre l'anàlisi de sediments.

5. Mostres Biològiques. Bioindicadors de contaminació. Característiques de l’anàlisi de mostres biològiques. Anàlisi de plantes. Anàlisi de teixits animals. Presa de mostra i conservació. Pretractament de la mostra. Extracció de contaminants orgànics. Determinació de metalls. Exemples seleccionats.

6. Especiació. Especiació en anàlisi ambiental. Factors que afecten l'especiació de metalls. Mètodes experimentals per a l'estudi de l'especiació: tècniques acoblades. Mètodes de simulació per ordinador.

7. Tractament de dades ambientals. Tècniques d'anàlisi multivariant. Aplicacions dels mètodes factorials i "cluster analysis" a dades ambientals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 8 9,5
Classes expositives 30 30 60
Elaboració de treballs 2 18 20
Exposició dels estudiants 4,5 24 28,5
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 41 100 141

Bibliografia

 • Reeve, Roger N. (cop. 2002). Introduction to environmental analysis. Chichester: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Pérez Bendito, D., Rubio, S. (1999). Environmental analytical chemistry. Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • , , (cop. 1998). Standard methods for the examination of water and wastewater (20th ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg
 • Environmental analytical chemistry (1995). London [etc.]: Blackie Academic & Professional. Catàleg
 • Kebbekus, Barbara B., Mitra, Somenath (1998). Environmental chemical analysis. London [etc.]: Blackie Academic & Professional. Catàleg
 • Keith, Lawrence H., Walker, Mary M. (cop. 1995). Handbook of air toxics : sampling, analysis, and properties. Boca Raton [Fla.] [etc.]: Lewis. Catàleg
 • Allen, Herbert E. (1995). Metal speciation and contamination of soil. Boca Raton: Lewis Publishers. Catàleg
 • Radojevic, M. (Miroslav), Bashkin, V. N., (cop. 1999). Practical environmental analysis. Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Keith, Lawrence H., (1996). Principles of environmental sampling (2nd ed.). [Washington, D.C.]: American Chemical Society. Catàleg
 • Soil sampling and methods of analysis (1993). Boca Raton [etc.]: Lewis. Catàleg
 • Mitra, Somenath (cop. 2003). Sample preparation techniques in analytical chemistry. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i anàlisi d'un article científic relacionat amb la determinació de contaminants a l'atmosfera i exposició en grups de tres estudiants Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la presentació dels aspectes més rellevants als companys de classe
Lectura i anàlisi d'un article científic relacionat amb la contaminació química del sòls o sediments i exposició en grups de tres estudiants. Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la presentació dels aspectes més rellevants als companys de classe
Lectura i anàlisi d'un article científic relacionat amb l'anàlsi d'aigües i exposició en grups de tres estudiants Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la presentació dels aspectes més rellevants als companys de classe
Lectura i anàlisi d'un article científic relcionat amb la determinació de contaminats en matrius biològiques i exposició en grups de tres estudiants. Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la presentació dels aspectes més rellevants als companys de classe
Realització d'un treball sobre un tema d'actualitat relacionat amb la contaminació química. Es valorarà l'adequació del tema del treball als objectius de l'assignatura i l'aplicació crítica dels coneixements adquirits.
Prova objectiva de caràcter individual. Examen amb preguntes de resposta breu. Es valorarà la capacitat de síntesi i d'aplicació dels coneixements adquirits

Qualificació

La valoració del nivell d’assimilació dels conceptes impartits es realitzarà a partir d’una prova final escrita (60% de la nota global) i de les activitats realitzades per l'estudiant en grup (25% de la nota global) i individualment (15% del total). Per a aprovar l'assignatura es requerix una nota mínima de 5 en la prova final escrita. És condició indispensable l'assistència a un mínim del 80% de les hores presencials programades.