Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Tècniques òptiques d'anàlisi. Tècniques elèctriques d'anàlisi. Tècniques cromatogràfiques.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / MARTA SANCHEZ BASSOLS

Competències

 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per al càlcul numèric, incloent aspectes com l’anàlisi d’errors, estimació d’ordres de magnitud , i la correcta utilització de les unitats
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat

Altres Competències

 • Conèixer els fonaments físico-químics de les tècniques espectroscòpiques més comunes.
 • Conèixer els fonaments físico-químics de les tècniques electroanalítiques més comunes.
 • Conèixer els fonaments físico-químics de les tècniques cromatogràfiques.
 • Conèixer les característiques dels instruments utilitzats per realitzar les mesures relacionades amb les tècniques d'anàlisi.
 • Relacionar els diferents problemes analítics amb la tècnica instrumental més adient per resoldre'ls.

Continguts

1. Bloc I. Introducció a les tècniques instrumentals.

          1.1. Fonaments de les tècniques instrumentals d'anàlisi. Classificació de les tècniques instrumentals. Instruments. Relació entre senyal i soroll. Fonts de soroll en l'anàlisi instrumental. Augment de la relació senyal/soroll de l'instrument.

          1.2. Selecció de la tècnica analítica en anàlisi instrumental. Paràmetres de qualitat: sensibilitat, límit de detecció, interval de concentració aplicable i selectivitat. Calibració.

2. Bloc II. Tècniques òptiques d'anàlisi.

          2.1. Introducció a les tècniques òptiques d'anàlisi.Interacció de la radiació electromagnètica amb la matèria. Absorció, emissió i dispersió de la llum. Classificació de les tècniques òptiques d'anàlisi. Instrumentació per a l'espectroscòpia òptica.

          2.2. Espectroscòpia d'absorció molecular: UV-visible. Instrumentació. Aplicacions. Valoracions Fotomètriques.

          2.3. Espectroscòpia de Fluorescència, Fosforescència i Quimioluminiscència molecular. Teoria de la fluorescència i fosforescència. Instrumentació. Aplicacions qualitatives i quantitatives. Quimioluminiscència.

          2.4. Espectroscòpia Atòmica I. Tipus i fonts d'espectres atòmics. Espectroscòpia d'absorció atòmica (AA). Atomització de la mostra: flama i electrotèrmica. Instrumentació. Aplicacions i metodologia analítica. Tècniques de generació d'hidrurs i vapor fred.

          2.5. Espectroscòpia Atòmica II. Espectroscòpia d'emissió atòmica. Fonts d'excitació en espectroscòpia d'emissió: arc, guspira, flama i plasma d'argó. Instrumentació. Espectroscòpia d'emissió atòmica mitjançant plasma induït per alta freqüència (ICP-AES). Aplicacions. Comparació de les tècniques ICP-AES amb AA.

          2.6. Espectroscòpia de masses atòmica. Tipus d'analitzadors de masses. Introducció a l'espectroscòpia de masses amb plasma induït per alta freqüència

3. Bloc III. Tècniques elèctriques d'anàlisi.

          3.1. Introducció a les tècniques electroanalítiques. Classificació de les tècniques elèctriques. Cel.les electroquímiques. Processos electròdics. Polarització. Corbes intensitat-potencial.

          3.2. Tècniques Potenciomètriques. Introducció. Elèctrodes de referència. Elèctrodes indicadors metàl.lics. Elèctrodes indicadors de membrana. Elèctrodes selectius a molècules. Instrumentació. Potenciometria directa. Valoracions potenciomètriques. Aplicacions.

          3.3. Tècniques Voltamperomètriques. Introducció a la voltamperometria. Classificació de les tècniques voltamperomètriques. Polarografia. Noves tècniques polarogràfiques i voltamperomètriques. Voltamperometria de redissolució anodica. Voltamperometria cíclica. Aplicacions.

4. Bloc IV. Tècniques cromatogràfiques.

          4.1. Introducció. Fonaments. Classificació de les tècniques cromatogràfiques. Teoria bàsica de les separacions cromatogràfiques. Eixamplament de banda. Mesura d'eficàcia: teoria de plats, teoria cinètica i equació de Van Deemter.

          4.2. Cromatografia de gasos. Fonaments. Components bàsics del cromatògraf. Sistemes d'introducció de mostres. Gas portador. La columna: tipus de columnes i de fases estacionàries. Tipus de detectors. Acoblament GC-espectrometria de masses. Aplicacions.

          4.3. Cromatografia líquida. Conceptes bàsics de cromatografia líquida. Cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC). Instrumentació en HPLC. Tipus de columnes i detectors. Mecanismes de separació. Gradents d'elució. Acoblament LC-espectrometria de masses. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4 0 4
Classes expositives 40 20 60
Classes pràctiques 10 15 25
Prova d'avaluació 6 32 38
Seminaris 1 3 4
Total 61 70 131

Bibliografia

 • Hernández Hernández, Lucas, González Pérez, Claudio (DL 2002). Introducción al análisis instrumental. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Skoog, Douglas A., Holler, F. James, Nieman, Timothy A. (cop. 2001). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Willard, Hobart Hurd (cop. 1991). Métodos instrumentales de análisis. México, D.F: Grupo Editorial Iberoamérica. Catàleg
 • Rubinson, Kenneth A, Rubinson, Judith F (cop. 2001). Análisis instrumental. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Robinson, James W (cop. 1994). Undergraduate instrumental analysis (5th ed. revised and expanded). New York [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Broekaert, J. A. C. (cop. 2005). Analytical atomic spectrometry with flames and plasmas (2nd ed. revisada). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Pingarrón Carrazón, José M, Sánchez Batanero, Pedro (cop. 1999). Química electroanalítica, : fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fowlis, Ian A (1995). Gas chromatography, : analytical chemistry by open learning (2nd ed). Chichester [etc.]: Published on behalf of ACOL (University of Greenwich) by Wiley. Catàleg
 • Poole, Colin F (2003). The Essence of chromatography. Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Lindsay, Sandy (1987). High performance liquid chromatography. Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de problemes. Entrega de problemes proposats pel professor. Al llarg del semestre el professor proposarà una serie de problemes per fer que s'hauran d'entregar en un temps predeterminat. 10
Seminari. Entrega de resum. Després de la sessió de seminari es demanarà als estudiants un petit resum de la tècnica explicada. 10
Primera prova parcial Durant el semestre es realitzaran dues proves parcials per que tant el professor com els propis alumnes comprovin el nivell d'assoliment dels conceptes explicats i la capacitat de resolució de problemes. 10
Segona prova parcial Durant el semestre es realitzaran dues proves parcials per que tant el professor com els propis alumnes comprovin el nivell d'assoliment dels conceptes explicats i la capacitat de resolució de problemes. 10
Examen final Al final del semestre es realitzarà una prova final per tal que l'alumne demostri els coneixements adquirits 60

Qualificació

Els coneixaments adquirits per l'alumne s'avaluaran mitjançant examens parcials realitzats al llarg del curs, l'entrega de problemes proposats pel profesor, l'entrega d'un resum de la tècnica explicada al seminari i un examen al final del quadrimestre que constarà de preguntes teòriques i de problemes. Amb les quatre notes obtingudes al llarg del curs ( 2 parcials + la nota global dels exercicis proposats + la nota del resum del seminari) es farà una mitjana que representarà un 40% de la nota de l'assignatura. Aquesta mitjana haurà de ser superior a 4.
L'examen final, del qual s'ha d'obtenir també un mínim d'un 4 per fer mitjana, representarà el 60% restant.
La mitjana de les dues parts es calcularà tot i que l'alumne no s'hagi avaluat d'alguna de les activitats d'avaluació (en aquest cas l'activitat es qualificarà amb un zero); només es considerarà que l'alumne no s'ha presentat a la convocatòria en cas que no hagi fet cap de les activitats d'avaluació.
La segona convocatòria constarà només d'un examen final que representarà el total de la nota.

Assignatures recomanades

 • Química analítica
 • Reaccions químiques