Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Procés analític. Quimiometria. Qualitat. Anàlisi de traces. Mètodes cinètics. Automatització.
Crèdits:
7,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MARTA SANCHEZ BASSOLS  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO

Competències

 • Conèixer els principis i procediments de l’anàlisi químic i de la caracterització dels compostos químics
 • Conèixer la Metrologia dels processos químics incloent la gestió de qualitat
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat de processar, també informàticament, dades i informació química
 • Capacitat d’interpretar les dades obtingudes en les mesures i observacions experimentals, i de relacionar-ho amb la teoria adequada
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per al càlcul numèric, incloent aspectes com l’anàlisi d’errors, estimació d’ordres de magnitud , i la correcta utilització de les unitats
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat

Continguts

1. Bloc I. Introducció a la Química Analítica moderna. Fonts bibliogràfiques.

2. Bloc II.- Quimiometria i Qualitat

          2.1. Fonts de variabilitat. Distribucions de poblacions: distribució normal. Rebuig de dades. Hipòtesi i test estadístics a les mesures químiques. Anàlisi de variança (ANOVA).

          2.2. Calibració: requeriments i tipus de calibracions. Calibració univariant: regressió per mínims quadrats, intervals de confiança i presentació de resultats. Validació del model: residuals i ponderació, sensibilitat, límit de detecció i de quantificació. Mètode de l'addició estàndard. Mètode del patró intern. Comparació de mètodes. Introducció a la calibració multivariant.

          2.3. Qualitat al laboratori analític. Principis de la garantia de qualitat: control i avaluació de la qualitat a Química Analítica. Gestió als laboratoris analítics. Materials de referència i materials de referència certificats. Traçabilitat. Gràfics de control. Bones pràctiques de laboratori (BPL). Bones pràctiques de mesura (BPM). Procediments normalitzats de treball (PNT). Exercicis d'intercomparació.

3. Bloc III.- Presa i pretractament de mostra

          3.1. Mostreig. Estratègies de presa de mostra. Consideracions estadístiques. Tècniques de presa de mostra. Pretractament de la mostra: mostres inorgàniques i orgàniques. Homogeneització. Disgregacions. Destrucció de la matèria orgànica. Digestió assitida per microones. Dissolució de la mostra.

4. Bloc IV.- Tractament de mostra i anàlisi de traces

          4.1. Problemàtica general de l'anàlisi de traces i ultratraces. Sensibilitat i selectivitat. Preparació de la mostra per l'anàlisi de traces. Problemes de contaminació a la presa de mostra i el seu tractament. El laboratori per a l'anàlisi de traces: contaminació per partícules sòlides, cambres netes, avaluació dels diferents materials d'utillatge. Neteja del materials. Purificació dels reactius.

          4.2. Preconcentració selectiva. Extracció líquid-líquid. Extracció sòlid-líquid. Membranes líquides. Bescanvi iònic. Extracció en fase sòlida (SPE). Microextracció en fase sòlida (SPME). Preconcentració "on-line". Precipitació. Preconcentració per mètodes electroquímics.

5. Bloc V.- Mètodes cinètics d'anàlisi i automatització

          5.1. Fonaments i classificació. Avantatges i inconvenients dels mètodes cinètics d'anàlisi. Reaccions no catalitzades (mètodes diferencials i d'integració) i reaccions catalitzades. Instrumentació i aplicacions analítiques.

          5.2. Objectius i classificació dels sistemes automàtics. Analitzadors automàtics. Graus d'automatització. L'automatització dels procés analític: presa de mostra, procés de separació, procés de mesura, procés d'adquisició, emmagatzemament i tractament de dades. Tècniques instrumentals i automatització. Característiques i àmbits d'aplicació. Analitzadors automàtics continus. Analitzadors per injecció en flux (FIA): components principals, dispersió, modalitats. Analitzadors sequèncials (SIA). Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 35 70 105
Prova d'avaluació 8 8 16
Resolució d'exercicis 9 32 41
Treball en equip 3 20 23
Total 55 130 185

Bibliografia

 • Analytical chemistry, : a modern approach to analytical science (2004) (2nd ed). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Ramis Ramos, Guillermo (DL 2001). Quimiometría. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Miller, J. N, Miller, J. C (DL 2002). Estadística y quimiometría para química analítica. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon, Ríos Castro, Ángel (DL 2002). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Quality assurance in analytical chemistry, : training and teaching (cop. 2004). Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Toma y tratamiento de muestras (DL 2002). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cela, Rafael, Lorenzo, Rosa Antonia, Casais, Mª del Carmen (DL 2002). Técnicas de separación en química analítica. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Valcárcel Cases, Manuel, Gómez Hens, A (1988). Técnicas analíticas de separación. Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Pérez Bendito, D, Silva, M (1988). Kinetic methods in analytical chemistry. New York: Ellis Horwood. Catàleg
 • Valcárcel Cases, Manuel, Luque de Castro, M.D (1987). Flow-injection analysis, : principles and applications. Chichester [etc]: Ellis Horwood [etc]. Catàleg
 • Valcárcel Cases, Manuel, Luque de Castro, M.D (1988). Automatic methods of analysis. Amsterdam: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació estadística de resultats de laboratori mitjançant programes informàtics. Aquest treball contarà un 25% de la nota de problemes (la nota de problemes és un 15% del total)
Elaboració d'un treball sobre algun tema relacionat amb els continguts de l'assignatura. Cada grup haurà d'escollir un representant per fer l'exposició pública del treball (màxim 15 minuts). Posteriorment es farà un torn de preguntes a on cada membres del grup haurà de respondre com a mínim a una de les questions que es formulin. La nota d'aquest treball serà la mateixa per a tots els membre del grup i serà un 5% de la nota de l'assignatura.
Resolució d'exercicis numèrics. La puntuació obtinguda val un 75% de la nota de problemes(recordeu que la nota de problemes és un 15% de la nota de l'avaluació)
Exàmens parcials al final de cada bloc de l'assignatura. Els exàmens parcials puntuen un 50 % de la nota de l'assignatura.
Examen final L'examen final puntua un 30% de la nota de l'assignatura (es necessari treure com a mínim un 3 d'aquest examen per aprovar l'assignatura).

Qualificació

1ª Convocatòria:
Es farà una avaluació continuada per a tots els alumnes matriculats d'aquesta assignatura. S’hauràn de fer uns exàmens parcials, d’una hora de duració, al final de cada un dels blocs que constitueixen el temari de l’assignatura.
La participació en els diferents seminaris que s'organitzin és obligatòria, així com la presentació oral del treball en grup (en tots els treballs que es facin en grup, la qualificació serà la mateixa per a cada un dels membres del grup de treball).
S'hauran presentar , també, alguns treballs individuals que en general seran de resolució de problemes numèrics. Alguns d'aquests problemes s'hauran de fer durant l'hora de classe i s'hauran d'entregar el mateix dia que es fan, sense que es pugui optar per entregar-los una altra data.
A la nota obtinguda en cada un dels diferents apartats esmentats anteriorment li correspondrà un 70% de la nota final. El 30% restant serà la nota de l’examen final (l'examen final tindrà la mateixa estructura que el descrit per a la segona convocatòria). És necessari treure una nota igual o superior a 3 a l'examen final per superar l'assignatura.

En el moment que un alumne es presenti a 1 dels examens parcials o hagi entregat un mínim del 25% dels treballs proposats al llarg del curs, no podrà optar a l'opció de "no presentat" a la nota final de la 1ª convocatòria (tot i que opti per no presentar-se a l'examen final).

2ª Convocatòria:
Examen escrit que constarà de dues parts: una teòrica (2/3 parts de la nota de l'examen) i una altra de problemes (1/3 part de la nota de l'examen). La part teòrica tindrà dos subapartats: un de preguntes tipus test i un altre de preguntes curtes. Aquest examen compta un 60% en aquesta convocatòria (cal aprovar l'examen per aprovar l'assignatura en 2ª convocatòria).

Presentació, per escrit, el dia de l'examen d'un treball d'avaluació estadística de resultats de laboratori (10 % de la nota).

Presentació oral el dia de l'examen de 2ª convocatòria d'un treball sobre una problemàtica actual (es fara al finalitzar el temps destinat per a l'examen escrit i a la mateixa aula). (30 % de la nota).


Observacions

L'assistència a classe no es obligatòria però es recomana assitir-hi. Una part de la nota de problemes s'obtindrà a partir de problemes que s'han de fer durant hores de classe i que s'hauran d'entregar al finalitzar l'hora de classe, no s'acceptarà que es puguin presentar amb retard.

Les dates d'entrega dels treballs/problemes (tant per a la 1ª com per a la 2ª convocatòria) es publicaran a la intranet "la meva UdG". No s'acceptarà la entrega de cap treball amb posterioritat a la data fixada.

La no entrega d'un treball (o presentació a alguna prova prova d'avaluació) en els terminis establerts implica tenir un 0 del mateix a l'hora de fer els càlculs per determinar la nota final.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi instrumental
 • Estadística
 • Experimentació química I
 • Introducció a l'experimentació química i les tecnologies instrumentals
 • Química analítica
 • Reaccions químiques