Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics i sintètics concrets. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agro-alimentaris, toxicològics, ambientals i industrials.
Crèdits:
12
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARNAU ARBUSE FONT  / VERONICA CALIZ GOMEZ  / LAURA CANO YBARRA  / MARTA DOMENECH SANCHEZ  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MAGDALENA PARERA BRIANSO  / XAVIER RIBAS SALAMAÑA  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Competències

 • Conèixer els aspectes més importants de la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats
 • Conèixer les reaccions químiques més importants i les seves característiques
 • Conèixer els principis i procediments de l’anàlisi químic i de la caracterització dels compostos químics
 • Conèixer la cinètica dels canvis químics, incloent la catàlisi, i la seva aplicació a la interpretació mecanística de les reaccions químiques
 • Conèixer les principals tècniques de determinació estructural, incloent l’espectroscòpia
 • Conèixer les propietats característiques de cadascun dels elements de la Taula Periòdica i els seus compostos, incloent les seves relacions i tendències dins la Taula Periòdica
 • Conèixer les propietats dels diferents compostos orgànics, alifàtics, aromàtics, i heterocíclics, i dels compostos organometàl•lics
 • Conèixer la naturalesa i el comportament dels grups funcionals de les molècules orgàniques
 • Conèixer les característiques estructurals dels elements químics i dels seus compostos, incloent l’estereoquímica
 • Conèixer els camins sintètics més importants en la química orgànica, que impliquen la interconversió del grups funcionals i la formació d’enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom
 • Conèixer la relació entre les propietats macroscòpiques de les substàncies i les propietats individuals del àtoms i molècules que les formen, incloent macromolècules tant naturals com sintètiques
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat de processar, també informàticament, dades i informació química
 • Capacitat de portar a terme l’avaluació del risc que comporta qualsevol procediment al laboratori i la utilització de qualsevol substància química
 • Capacitat de manipular amb seguretat materials químics, tenint en consideració les seves propietats físiques i químiques, incloent qualsevol perill específic associat al seu us
 • Capacitat de portar a terme els procediments estàndards del laboratori químic i per utilitzar la instrumentació, sintètica i analítica, requerida en qualsevol sistema orgànic o inorgànic
 • Capacitat de monitoritzar processos químics i els seus canvis i situacions, mitjançant les observacions i les mesures i a través de la salvaguarda de dades de forma fidedigna i sistemàtica
 • Capacitat d’interpretar les dades obtingudes en les mesures i observacions experimentals, i de relacionar-ho amb la teoria adequada
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per al càlcul numèric, incloent aspectes com l’anàlisi d’errors, estimació d’ordres de magnitud , i la correcta utilització de les unitats
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat
 • Sensibilitat front temes medioambientals

Altres Competències

 • Laboratori integrat en síntesi orgànica i inorgànica. Ampliar l'experiència en tècniques de síntesi.

Continguts

1. Síntesi Orgànica.

2. Formació d’enllaços C-C.

3. Síntesis malónica: Preparació de àcid hexanoico.

4. Adició de Michael: Preparació de 5,5-dimetilciclohexan-1,3-diona.

5. Acilació de enaminas: Preparació de 2-acetilciclohexanona.

6. Reactivos de Grignard: Preparació de 4,4-difenil-3-buten-2-ona.

7. Reacció de Grignard: Preparació de trifenilmetanol.

8. Reacció de Mannich: Preparació de la 4-(N,N-dimetilamino)-3-metil-2-butanona.

9. Formació d’enllaços C=C.

10. Reacció de Wittig: Preparació de (Z,E) y (E,E)-1,4-difenil-1,3-butadieno.

11. Reacció de Wittig: Preparació de (E,E)-5-fenil-2,4-pentadienoato de etilo.

12. Condensació de Perkin: Preparació de àcid trans-cinámico

13. Reacciones de cicloadició

14. Reacció de Diels-Alder: Preparació de àcid cis-4-ciclohexen-1,2-dicarboxílic.

15. Transposició de Hofmann y reacció de Diels-Alder vía benzí: Preparació de 11-oxa-triciclo[6.2.1.02,7]undeca-2,4,6-triè.

16. Síntesis d’heterocicles

17. Síntesis d’oxazolones: Preparació de 4-benciliden-2-metil-4H-oxazol-5-ona.

18. Síntesis de Fisher d’indols: Preparació de 2-fenilindole.

19. Síntesis de Hantzsch de piridines: Preparació de 4-bencil-2,6-dimetil-piridin-3,5-dicarboxilat d’dietil.

20. Síntesis de barbiturats: Preparació de àcid 5-n-butilbarbitúric.

21. Preparació de 2,3-difenilquinoxalina

22. Oxidació-reducció

23. Reducció de Wolff-Kischner: Preparació de n-propilbenzé.

24. Oxidació amb PCC: Preparació de heptanal.

25. Reacció d’oxidació: Preparació de trans-cinnamaldehïd

26. Síntesis de macrocicles

27. Preparació de tetrafenilporfirina y su complejo de cobre.

28. Síntesis estereoselectives

29. Síntesi assimètrica: Preparació de (1R,2S)-1-fenil-1,2-propandiol.

30. Reducció de benzoina. Reacció de benzol amb acetona y determinació de la estereoquímica mediante RMN.

31. Síntesi enzimàtica de pèptids.

32. Síntesis avançades

33. Preparació de 4-vinilbenzofenona.

34. Preparació de 2-hexil-2-ciclopentanona.

35. Preparació de 2-metil-4-heptanona.

36. Síntesi de pèptids en fase sòlida.

37. Sintesi Inorgànica.

38. 1. Síntesi de complexos de cobalt i estudi cinètic.

39. 2. Síntesi de ferrocè i acetilferrocè per mitjà de tècniques d’atmosfera inert tipus schlenk.

40. 3. Preparació i caracterització de complexos de níquel amb diferentes geometries: un estudi espectrocòpic.

41. 4. Síntesi de silicones: pol.límers inorgànics per excelència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Síntesi Orgànica.
  Durant el curs l'estudiant haurà de realitzar una pràctica de cada bloc temàtic del programa. L'avaluació pràctica es farà assignant a l'estudiant 1 o 2 pràctiques sobre les quals farà un exàmen pràctic.
  Tipus d'exàmens:
  Avaluació individual experimental per a cada pràctica i a més d'un exàmen teòric al final del semestre.
  Pel bloc orgànic s'inclou un exàmen pràctic basat en la realització de 1 o 2 pràctiques.

  Observacions

  Llibrets de pràctiques. Material addicional. Part del material de la part orgànica podrà trobar-se a la web del professor: http://fces.udg.edu/~dqebr/