Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Simulacions de processos químics, sintètics, etc. Entorns de programació, representacions gràfiques i paquets integrats de càlcul químic. Creació d'espais propis a la Internet.
Crèdits:
5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERRAN FEIXAS GERONES  / RAMON GANIGUE PAGES  / JORDI POATER TEIXIDOR

Competències

 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de processar, també informàticament, dades i informació química
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química

Altres Competències

 • Conèixer les eines informàtiques necessàries per al futur químic. Donar una formació incial en els sistemes d'informació electrònica especialment orientats als estudiants de química. Proporcionar eines interessants per fer servir de forma intel.ligent els recursos gratuïts que hi ha a Internet per comunicar-se.

Continguts

1. Introducció a la informàtica. Definició d'informàtica. Tractament automàtic de la informació. Evolució històrica. Hardware i software.

2. Estructura d'un ordinador i de la informació. CPU. Memòria interna. Rellotge. Bus. Organització de la CPU: ordinadors paral.lels. Elements perifèrics. Estructura de la informació: estructura física i estructura lògica. Representació de la informació. Sistemes de numeració. Bits, bytes i paraules. Codi ASCII. Representació numèrica: números sencers i de coma flotant.

3. Sistemes operatius i ofimàtica estàndard. Nocions bàsiques sobre el funcionament dels sistemes operatius. Microsoft Windows. Processadors de textos. Fulls de càlcul i bases de dades. Programes de generació de gràfics i de tractament d’imatges.

4. Xarxes d'ordinadors i sistemes d’informació electrònica. Tipus de xarxes. Elements de comunicació: correu electrònic, ftp i telnet. Sistemes d’informació i autopistes de la informació: la World Wide Web i la Internet. Navegadors. Creació de pàgines HTML. Obtenció d’informació sobre temes químics i de documentació de recerca a la Internet. Punts d’entrada d’interès a la Internet.

5. Eines d’autoaprenentatge i d’ensenyament a distància de la química. Recerca i crítica de programes i eines existents a la Internet per ajudar en la comprensió dels continguts impartits en les diferents assignatures de química. Programes comercials per a l’ensenyament de la química. Programes de simulació d’experiments químics.

6. Quimioinformàtica. Formats de dades moleculars. Propietats moleculars. Bases de dades de molècules. Disseny i enginyeria molecular.

7. Pràctiques sobre ordinadors. Introducció a Microsoft Windows i Microsoft Word. Elements d'estadística i gràfiques. Programes de química sobre Windows.

8. Fulls de càlcul i bases de dades. Introducció a Microsoft Excel. Introducció a Microsoft Access. Descripció de les funcionalitats elementals d’ambdues aplicacions. Bases de dades relacionals. Disseny d’aplicacions senzilles a casos pràctics.

9. Evolució de la Web 1.0 a la Web 2.0. Wikipedia, blocs, google, flickr, wikis, facebook, twitter.

10. Creació d'espais propis a la Web. Es donaran els fonaments de llenguatge HTML, sempre amb eines públiques i gratuïtes. S'analitzarà les opcions existents per hostatjar webs i per muntar i mantenir fòrums, blogs i llistes de correu electrònic. Es donaran a conèixer també els costos econòmics de disposar de noms de domini propis, espais web ampliats i d'altres serveis sobre Internet.

11. Introducció a la programació i la seva relació amb la química: fonaments del llenguatge JavaScript. Funcions matemàtiques. Planes HTML dinàmiques. Applets Java relacionats amb la química i amb l'enginyeria molecular.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 20 29
Classes pràctiques 20 45 65
Debat 2 0 2
Elaboració de treballs 3 20 23
Prova d'avaluació 2 0 2
Simulacions 6 20 26
Total 42 105 147

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctica de processador de textos (Microsoft Word)
  Pràctica de full de càlcul (Microsoft Excel)
  Pràctica de preparació d'una presentació (Microsoft Powerpoint)
  Creació d'un bloc simple
  Pràctica de bases de dades (Microsoft Access)
  Pràctica de resolució matemàtica (Maple)
  Pràctiques de llenguatge HTML: generadors d'HTML. Servidors de pàgines web. Creació d'una pàgina web. Programes FTP de transferència de fitxers.
  Prova d'avaluació escrita referent als conceptes introduïts a les classes expositives.
  Elaboració d'un treball relacionat amb l'assignatura, escollit d'una llista que proporcionarà el professor responsable, utilitzant les metodologies apreses i incorporat a una wiki.

  Qualificació

  Tipus d'exàmens:
  L'avaluació es realitza de forma triple. (1) Una avaluació continuada de les sessions pràctiques, juntament amb l'avaluació d'exercicis derivats de cada pràctica, que l'estudiant presentarà un cop realitzada aquella pràctica. (2) Manteniment d'un bloc personal simple i avaluació d'un treball escollit d'una llista proposada pel professor utilitzant les diferents metodologies apreses, i incorporat a una wiki. L'objectiu principal és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant. Es valoraran el domini de tècniques de manipulació de dades, la capacitat d'anàlisi i la capacitat de treball. Finalment (3) hi haurà la realització d'una prova escrita que constarà de qüestions aplicades (problemes) i qüestions teòriques, a fi de completar la qualificació de l'estudiant.

  Els percentatges de cada apartat seran 40%, 30% i 30%, respectivament

  Observacions

  Donat que en diverses parts de l'assignatura s'haurà de fer servir programari específic o bé s'haurà de fer servir la Internet de bases de dades moleculars, és convenient tenir un coneixement mínim de la llengua anglesa, al nivell de comprensió lectora.