Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
El cicle petrogenètic. Mineralogia. Petrologia. Processos geoquímics.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / CESAR MATEU VIDRIALES

Competències

 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat per comunicar, tant per escrit com oralment, també en una llengua estrangera d’interès científic
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Sensibilitat front temes medioambientals

Altres Competències

 • Adquirir nocions generals sobre l'estructura, la composició i la dinàmica de la Terra com a sistema global i multidimensional
 • Assimilar el concepte de ciclicitat en els processos formadors i modificadors de les roques i de les formes de la superfície terrestre
 • Conèixer els processos geològics que actuen tant a l'interior com a l'exterior de l'escorça terrestre i els seus resultats
 • Conèixer l’origen dels recursos geològics de major transcendència econòmica

Continguts

1. BLOC 1. EL DINAMISME DEL PLANETA TERRA

          1.1. Tema 1. Introducció a l'estudi dels Processos Geològics

                    1.1.1. La Geologia com a ciència del planeta Terra

                    1.1.2. Temps i espai en geologia

                    1.1.3. Principis fonamentals de la geologia

                    1.1.4. La taula dels temps geològics

          1.2. Tema 2. Estructura, energia i dinàmica de la Terra

                    1.2.1. Estructura interna

                    1.2.2. Fonts d'energia dels processos geològics

                    1.2.3. Processos endògens

                    1.2.4. Processos exògens

                    1.2.5. Aspectes bàsics de la tectònica de plaques

          1.3. Tema 3. La ciclicitat dels processos geològics

                    1.3.1. Els cicles en geologia

                    1.3.2. El cicle petrogenètic

                    1.3.3. El cicle hidrogeològic

                    1.3.4. El cicle geològic global

2. BLOC 2. ELS COMPONENTS DE L'ESCORÇA TERRESTRE

          2.1. Tema 4. Els minerals

                    2.1.1. Conceptes de mineral i de roca

                    2.1.2. Composició i estructura dels minerals

                    2.1.3. Propietats dels minerals

                    2.1.4. Classificació

                    2.1.5. El grup dels silicats

          2.2. Tema 5. Processos petrogenètics ignis

                    2.2.1. Origen i composició dels magmes

                    2.2.2. Cristal·lització de magmes

                    2.2.3. Classificació de les roques ígnies

                    2.2.4. Activitat ígnia intrusiva

                    2.2.5. Activitat ígnia extrusiva

          2.3. Tema 6. Processos petrogenètics sedimentaris

                    2.3.1. Conceptes de sediment i roca sedimentària

                    2.3.2. Tipus de sediments

                    2.3.3. Litificació i diagènesi

                    2.3.4. Tipus de roques sedimentàries

                    2.3.5. Ambients i estructures sedimentàries

          2.4. Tema 7. Processos petrogenètics metamòrfics

                    2.4.1. Aspectes generals del metamorfisme

                    2.4.2. Factors que controlen el metamorfisme

                    2.4.3. Canvis metamòrfics

                    2.4.4. Tipus de metamorfisme

                    2.4.5. Roques metamòrfiques

          2.5. Tema 8. La deformació de les roques

                    2.5.1. Conceptes d'esforç i deformació

                    2.5.2. Comportament de les roques enfront dels esforços

                    2.5.3. Estructures de deformació fràgil

                    2.5.4. Estructures de deformació dúctil

3. BLOC 3. INTERACCIONS AMB LA SUPERFÍCIE SÒLIDA

          3.1. Tema 9. Processos atmosfèrics

                    3.1.1. L'atmosfera

                    3.1.2. Dinàmica atmosfèrica

                    3.1.3. Climatologia i zonació climàtica

          3.2. Tema 10. Processos d'alteració de les roques a la superfície terrestre

                    3.2.1. Meteorització i erosió

                    3.2.2. Meteorització física

                    3.2.3. Meteorització química

                    3.2.4. Factors que controlen la meteorització

          3.3. Tema 11. Processos edàfics

                    3.3.1. Característiques del sòl

                    3.3.2. Formació i evolució del sòl

          3.4. Tema 12. Processos fluviotorrencials

                    3.4.1. Els cursos d'aigua superficial

                    3.4.2. Erosió i transport fluvial

                    3.4.3. Sedimentació fluvial

          3.5. Tema 13. Processos glacials i periglacials

                    3.5.1. Formació i tipus de glaceres

                    3.5.2. Dinàmica de les glaceres

                    3.5.3. Erosió i transport glacial

                    3.5.4. Sedimentació glacial

                    3.5.5. Processos i formes periglacials

                    3.5.6. Les glaciacions

          3.6. Tema 14. Altres processos de la geodinàmica externa

                    3.6.1. Processos gravitatoris

                    3.6.2. Processos eòlics

                    3.6.3. Processos kàrstics

                    3.6.4. Processos lacustres

          3.7. Tema 15. Processos geològics litorals

                    3.7.1. Acció geològica del mar: onades, marees i corrents

                    3.7.2. Erosió i transport litoral

                    3.7.3. Sedimentació litoral

4. BLOC 4. RECURSOS GEOLÒGICS

          4.1. Tema 16. Introducció als recursos geològics

                    4.1.1. Concepte de recurs geològic

                    4.1.2. Tipus de recursos geològics

          4.2. Tema 17. Jaciments minerals i roques industrials

                    4.2.1. Jaciments metàl·lics i no metàl·lics

                    4.2.2. Roques industrials

          4.3. Tema 18. Recursos geoenergètics

                    4.3.1. Combustibles fòssils

                    4.3.2. Energia nuclear

                    4.3.3. Energia geotèrmica

                    4.3.4. Fonts d'energia alternatives

          4.4. Tema 19. Els recursos hídrics

                    4.4.1. El cicle hidrogeològic

                    4.4.2. Aigües superficials i subterrànies

                    4.4.3. Problemàtiques associades a l'explotació de les aigües

5. PRÀCTIQUES

          5.1. Representació cartogràfica de la superfície terrestre

          5.2. Interpretació de mapes i talls geològics

          5.3. Identificació dels minerals i les roques més comuns

          5.4. Geologia de camp

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 5 20 25
Classes expositives 38 29 67
Classes pràctiques 2 2,5 4,5
Prova d'avaluació 3 6 9
Resolució d'exercicis 7 9 16
Sortida de camp 11 17,5 28,5
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Tarbuck, Edward J, Lutgens, Frederick K (cop. 2000). Ciencias de la tierra, : una introducción a la geología física (6a ed). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Marshak, Stephen (cop. 2005). Earth : portrait of a planet (2nd ed.). New York: W.W. Norton. Catàleg
 • Marshak, Stephen (2004). Essentials of geology. New York: W.W. Norton. Catàleg
 • Hamblin, W. Kenneth, Christiansen, Eric H (cop. 2001). The Earth's dynamic systems (9th ed). Upple Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg
 • Wicander, Reed, Monroe, James S (cop. 2000). Fundamentos de geología. México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Earth systems, : processes and issues (2000). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Skinner, Brian J, Porter, Stephen C, Botkin, Daniel B (cop. 1999). The Blue planet, : an introduction to Earth system science (2nd ed). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • McKnight, Tom L., Hess, Darrel (cop. 2002). Physical geography : a landscape appreciation (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • McKnight, Tom L., Hess, Darrel (cop. 2005). Physical geography : a landscape appreciation (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg
 • Strahler, Arthur N, Strahler, Alan H (1989). Geografía física. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Inglès i Urpinell, Montserrat, Martí i Molist, Joan, Palau i Ramírez, Joan (1986). Les Roques, : introducció a la petrologia. Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Vernon, R. H (2000). Beneath our feet, : the rocks of planet Earth. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Janson-Smith, Deirdre, Cressey, Gordon (1996). Earth's restless surface. London: The Natural History Museum. Catàleg
 • Geomorfología litoral, : procesos activos (DL 2000). Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Bennett, Matthew R, Glasser, Neil F (cop. 1996). Glacial geology, : ice sheets and landforms. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Bustillo Revuelta, Manuel, López Jimeno, Carlos (DL 1996). Recursos minerales, : tipología, prospección, evaluación, explotación, mineralurgía, impacto ambiental. [Madrid]: [s.n.]. Catàleg
 • Pozo Rodríguez, Manuel, González Yélamos, Javier, Giner Robles, Jorge (cop. 2004). Geología práctica, : introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Schumann, Walter (cop. 1994). Rocas y minerales, : minerales, piedras preciosas, rocas, menas (4a ed). Omega. Catàleg
 • Mata i Perelló, Josep M, Sainz i Balagué, Joaquim (1988). Guia d'identificació de minerals, : (Països Catalans i d'altres). Manresa: Parcir. Catàleg
 • Barnes, John W (1991). Basic geological mapping (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Bolton, T, Proudlove, P (1989). Geological maps, : their solution and interpretation. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Maltman, Alex (1990). Geological maps, : an introduction. Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Hamblin, W. Kenneth, Howard, James D (cop. 2002). Exercises in physical geology (11th edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall. Catàleg
 • Ramón-Lluch, R, Martínez-Torres, L.M (1993). Introducción a la cartografía geológica. Bilbo: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Argitarapen Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatea. Catàleg
 • La Enciclopedia del estudiante (cop. 2005). Madrid: Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1 - Interpretació de mapes topogràfics S'inclou al dossier de pràctiques
Pràctica 2 - Interpretació de mapes i talls geològics S'inclou al dossier de pràctiques
Pràctica 3 - Identificació de minerals i roques S'inclou al dossier de pràctiques
Pràctica 4 - L'entorn geològic del campus S'inclou al dossier de pràctiques
Pràctica 5 - Sortida de camp S'inclou al dossier de pràctiques
Prova d'avaluació 1 Prova breu d'avaluació de coneixements
Prova d'avaluació 2 Prova breu d'avaluació de coneixements

Qualificació

Nota final 65% teoria i 35% pràctica

-Teoria:
· Examen final.
· 2 proves d'avaluació parcial.

- Pràctica:
· Examen final 25%
· Entrega d'exercicis del dossier de pràctiques 10%

- Observacions:
· Dossier de pràctiques imprescindible per poder presentar-se a l'examen final

Observacions

Informació sobre l'assignatura, novetats i avisos, enllaços web, resums de classe, material de teoria i dossier de pràctiques: disponible a "La Meva UdG" durant el curs

Les pràctiques es faran intensives durant una de les darreres setmanes de classe. Consistiran en un total de 20h repartides de dilluns a divendres, en horari de matí. Existeix la possibilitat d'invertir 8 d'aquestes hores en una sortida de camp d'un dia sencer (detalls a concretar durant el curs).

Assignatures recomanades

 • Geologia per a químics