Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Principis d'electromagnetisme i ones. Principis d'electrònica. Principis d'òptica.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Competències

 • Conèixer els principis bàsics de l'electromagnetisme
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per al càlcul numèric, incloent aspectes com l’anàlisi d’errors, estimació d’ordres de magnitud , i la correcta utilització de les unitats

Altres Competències

 • Adquirir els coneixements bàsics relatius al concepte de camp, posant èmfasi en els camps elèctric i magnètic.
 • Comprendre el concepte de potencial elèctric
 • Comprendre les ones i la seva propagació, tot distingint els diferents tipus d’ones, longitudinals i transversals.
 • Conèixer què és la radiació i les seves causes, així com l’espectre de radiació.
 • Conèixer els principis de l'òptica física

Continguts

1. Matèria i càrrega elèctrica. Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. La llei de Gauss. Càlculs de camps elèctrics. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. El dipol elèctric.

2. Condensadors. Energia dels condensadors.Dielècrics. Permitivitat dels dielèctrics.

3. Intensitat del corrent elèctric. Llei d'Ohm. Conducció. Potència dissipada en una resistència. Circuits. Lleis de Kirchhoff

4. Camp magnètic. Llei de Biot-Savart. Teorema d'Ampere. Forces magnètiques. Moviment de càrregues en camps magnètics.

5. Inducció magnètica. Lleis de Faraday i Lenz. Generació d'un corrent altern. Autoinducció. Energia magnètica. Magnetisme a la matèria.

6. Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Equacions de Maxwell i ones electromagnètiques. L'espectre electromagnètic.

7. Radiació. Cos negre. Llei de Stefan-Boltzman. Llei de Wien.

8. Principis d'òptica física. Polarització. Difracció de Franhoufer. Interferències. La doble escletxa de Young

9. Interació llum matèria. Efecte fotoelèctric. Dispersió Compton. Dualitat one-corpuscle.

10. Pràctiques de laboratori

          10.1. Electrostàtica: Visualització de camps i potencials elèctrics.

          10.2. Càrrega i descàrrega d'un condensador

          10.3. Camp magnètic d'una espira circular

          10.4. Interferència i difracció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 20 40
Classes pràctiques 20 25 45
Prova d'avaluació 4 18 22
Total 44 63 107

Bibliografia

 • Paul A. Tipler, Gene Mosca (2005). Física para la ciencia y la tecnología. Reverté. Catàleg
 • W.E. Gettys, F.J. Keller, M. J. Skove (1991). Fisica clásica y moderna. McGraw-Hill. Catàleg
 • R. A. Serway, J. W. Jewett, Jr. (2003). Física. ITES-Paraninfo. Catàleg
 • M. Alonso, E.J. Finn (1995). Física. Addison- Wesley Iberoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis d'avaluació Formen part d l'avaluació continuada

Qualificació

Puntuació de l’avaluació continuada. Hi hauran dos exàmens teòrics. La nota final de l'avaluació continuada serà el promig dels dos exàmens.

En cas de suspendre l'avaluació continuada hi haurà un examen final.