Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI RIBOT IGUALADA  / ALBERTO RUDA GONZALEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 16-19 3F

Altres Competències

  • L'assignatura té per objecte aprofundir en els elements bàsics del Dret del consum, en especial des de la perspectiva jurídico-privada: elements generals de la contractació en què intervenen consumidors, contractes de consum, responsabilitat civil per productes i serveis oferts als consumidors i usuaris.

Continguts

1. LA PROTECCIÓ JURÍDICA DELS CONSUMIDORS 1. La necessitat de la protecció dels consumidors. 2. Les normes de protecció dels consumidors: Constitució, distribució de competències i normativa europea. 3. Significat i abast de l’anomenat “Dret del consum”.

2. EL CONCEPTE DE CONSUMIDOR 1. Característiques generals. 2. El concepte de consumidor segons la legislació estatal en matèria de protecció dels consumidors (Text refós aprovat per Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias). 3. Breu referència a l'Estatut català del consumidor.

3. PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR ABANS DE CONTRACTAR I AL MARGE DE LA CONTRACTACIÓ 1. Competència deslleial i protecció del consumidor. 2. La protecció del consumidor en relació a la publicitat. 3. La protecció del consumidor en les activitats de promoció.

4. ELS DEURES D’INFORMACIÓ. FORMA I PROVA DEL CONTRACTE 1. La protecció del consumidor en la fase de formació del contracte. 2. La integració publicitària del contracte: Significat de l’art. 61 TRLGDCU. 3. Deures precontratuals d’informació i conseqüències del seu incompliment. 4. La forma com a mitjà de protecció.

5. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ 1. Característiques generals. 2. El règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals: la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación 3. Condicions generals i clàusules abusives: el règim de les clàusules no negociades individualment al TRLGDCU. L’anomenat control abstracte de les condicions generals.

6. CONTRACTES CELEBRATS FORA D’ESTABLIMENTS MERCANTILS I CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA 1. Els contractes celebrats fora d’establiment mercantil. 2. Els contractes a distància. 3. Comercialització de serveis financers: la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores

7. EL COMERÇ ELECTRÒNIC 1. Consideracions generals. 2. La protecció legal del consumidor en el comerç electrònic. 3. Aspectes generals de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

8. EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT 1. Característiques generals i normativa reguladora 2. Àmbit d’aplicació: Subjectes i objecte. 3. La promoció del viatge combinat. 4. Contracte de viatge combinat i condicions generals. 5. Drets i deures abans del viatge i en el seu decurs. 6. La responsabilitat d’organitzadors i de detallistes.

9. DRETS D’APROFITAMENT PER TORN 1. Característiques generals. 2. La regulació establerta per la Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

10. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA-VENDA I EN L’ARRENDAMENT D’HABITATGES 1. Règim legal vigent. 2. La protecció del consumidor en les diverses fases negocials. 3. Els habitatges de protecció oficial.

11. CRÈDITS AL CONSUM 1. Àmbit d’aplicació de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. 2. Obligacions informatives en la fase precontractual. 3. Contingut obligatori del contracte.4. Règim dels contractes vinculats.

12. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA DE BÉNS MOBLES A TERMINIS 1. Plantejament de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. 2. Protecció del comprador abans del contracte. 3. Protecció del comprador després de la conclusió del contracte. 3. Responsabilitat del comprador. 4. Mitjans per a l’efectivitat de la Llei. En especial, el Registre de vendes a terminis.

13. CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 1. Característiques generals i àmbit d’aplicació. 2. El contracte de reparació. 3. Reparació d’aparells d’ús domèstic. 4. El servei tècnic i la venda de recanvis.

14. LA GARANTIA DELS PRODUCTES DE CONSUM 1. Règim general de garantia. 2. Conformitat dels productes amb el contracte. 3. Responsabilitat del venedor. 4. Garantia comercial adicional i serveis posvenda.

15. LA RESPONSABILITAT CIVIL PER PRODUCTES O SERVEIS DEFECTUOSOS 1. Danys per productes. 1.1 Concepte i marc legal: la Directiva 85/274/CEE de 25 de juliol de 1985 i l’adaptació duta a terme per la Llei 22/1994, de 6 de juliol. 1.2. Concepte de producte. 1.3. Concepte de productor o fabricant. 1.4. Concepte de defecte: tipologia. 1.5. Danys indemnitzables. 1.6. Règim jurídic. 2. Els danys rescabalables d’acord amb el TRLGDCU. 2.1 Classes de danys. 2.2. Subjectes causants del dany i subjectes perjudicats. 3. Criteris d’imputació subjectiva. 4. L’acció d’indemnització. 5. Danys causats per altres béns o serveis.

16. PROCEDIMENTS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 1. La protecció jurisdiccional dels consumidors: Aspectes generals. 2. Accions de cessació 3. El sistema arbitral de consum. Anàlisi del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 0 12
Classes expositives 55 40 95
Exposició dels estudiants 7 13 20
Total 74 53 127

Bibliografia

  • Curso sobre protección jurídica de los consumidores (cop. 1999). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana de España. Catàleg
  • Lasarte Álvarez, Carlos (cop. 2003). Manual sobre protección de consumidores y usuarios. Madrid: Dykinson Instotuto Nacional de Consumo. Catàleg
  • Lasarte Álvarez, Carlos (2007). Manual sobre protección de consumidores y usuarios (2007). Madrid: Dykinson.
  • Derecho privado de consumo (2005). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Busto Lago, José Manuel (2005). Reclamaciones de consumo, : derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor. Cizur Menor: Aranzadi. Catàleg
  • Legislación sobre protección de los consumidores, : [legislación general y especial concordada y con jurisprudencia] (2002). Madrid: Colex. Catàleg
  • Tutela de los consumidores y usuarios en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2003) (2ª ed). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Area de Dret Civil (Universitat de Girona) (2008). Projecte Norma Civil. Recuperat , a civil.udg.edu/normacivil

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació de temes corresponents a epígrafs del programa per part de l'alumne. Forma i fons de la presentació oral del tema. Grau d'aprofundiment en qüestions d'índole pràctica que el tema suscita. Capacitat de presentar críticament la matèria. Capacitat de síntesi i claredat expositiva.
Casos pràctics de dret del consum Participació activa. Capacitat de raonament i síntesi, atesa la dificultat del cas plantejat.

Qualificació

Els alumnes que prenguin part activament en la realització i presentació dels treballs durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari. Abans de finalitzar el semestre es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.
La prova final consistirà en 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

Observacions

Assignatura especialment adreçada als estudiants interessats en la protecció dels consumidors i en desenvolupar la seva activitat com assessors d'empreses o d'organitzacions no gubernamentals dedicades a la protecció dels interessos generals.