Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GERARDO JOSE BOSQUES HERNANDEZ  / MARIA HILARI SUCARRAT  / JORDI RIBOT IGUALADA  / ALFONS SURROCA COSTA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10-11 1D
Pràctiques d'aula1 dv 10-12 1B
Pràctiques d'aula2 dv 10-12 1B

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
GERARDO JOSE BOSQUES HERNANDEZ  / MARIA HILARI SUCARRAT  / ALFONS SURROCA COSTA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dl 19-20, dv 16-18 1D

Continguts

1. EL DRET DE FAMÍLIA I LA RELACIÓ DE PARENTIU 1. La família com a fenomen social i com a objecte de relacions jurídiques. 2. El marc constitucional del Dret de família.Família matrimonial i família no matrimonial. 3. Matèries que comprèn el Dret de família. Principis rectors del Dret de família. 4. El parentiu. 4.1. Concepte i classes. 4.2. Línies i còmput. 4.3. Efectes. 5. L’obligació d’aliments entre parents

2. EL MATRIMONI EN GENERAL 1. El matrimoni. 1.1 Concepte i naturalesa jurídica. 1.2. Matrimoni i Constitució: el ius connubi. 2. El sistema matrimonial espanyol. 2.1. Concepte, evolució històrica, models i sistema actual.

3. ELS REQUISITS DEL MATRIMONI 1. La capacitat per contreure matrimoni. 1.1. Les incapacitats matrimonials. 1.2. Els supòsits de dispensa. 2. El consentiment matrimonial. 2.1. Configuració. 2.2. Forma. El matrimoni per poder. 2.3. Condició, termini i mode. El caràcter pur del matrimoni. 2.4. Irrellevància de la promesa de contreure matrimoni. 2.5. La simulació i la reserva mental. 2.6. Els vicis del consentiment matrimonial.

4. LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI 1. Forma de celebració del matrimoni: forma civil i forma religiosa. 2. Forma civil ordinària de celebració. 2.1. Competència per autoritzar el matrimoni. 2.2. L'expedient matrimonial. 2.3. La celebració. Forma i formalitats. 3. Formes especials de matrimoni civil. 4. Matrimoni d'espanyols a l'estranger i d'estrangers a Espanya. 5. Reconeixement d'efectes civils en el matrimoni celebrat en forma religiosa. 6. Constància registral del matrimoni. 7. La prova del matrimoni.

5. ELS EFECTES DEL MATRIMONI 1. Els efectes personals del matrimoni i el principi d'igualtat entre els cònjuges. 2. Efectes patrimonials del matrimoni. 2.1. Despeses familiars. 2.2. Règim especial de l’habitatge familiar. 3. Relacions econòmiques entre els cònjuges. 4. Els drets viduals familiars.

6. LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI 1. Caracterització de la nul·litat matrimonial. 2. Causes de nul·litat. 3. L'acció de nul·litat. 4. El matrimoni putatiu: concepte i règim. 5. L'executorietat de les sentències canòniques de nul·litat matrimonial. 6. La indemnització al cònjuge de bona fe en el matrimoni declarat nul.

7. LA SEPARACIÓ CONJUGAL 1. Concepte i classes. 2. La separació judicial. 2.1. Concepte. 2.2. L'acció de separació. 3. La separació de fet. 4. La reconciliació dels cònjuges.

8. LA DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI 1. Causes de dissolució. Dissolució per mort i per declaració de mort. 2. El divorci. Caracterització de la legislació espanyola. 3. L'acció de divorci. Efectes específics de la sentència de divorci. 4. La reconciliació. Efectes.

9. MESURES I EFECTES COMUNS A LA NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI 1. Efectes i mesures provisionals. 1.1. Efectes ex lege. 1.2. Mesures prèvies a la presentació de la demanda. 1.3. Efectes i mesures provisionals durant la substanciació del procediment. 2. Efectes comuns de les sentències de nul·litat, separació i divorci: comparació amb la regulació estatal. 2.1. El conveni regulador: concepte, contingut i aprovació judicial. 2.2. Regulació judicial. El seu caràcter subsidiari. 3. L’ús de l’habitatge familiar i del parament. 4. La compensació per desequilibri.

10. EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL 1. Concepte. 2. Classes. 3. Característiques. 3. Publicitat del règim matrimonial i de les seves modificacions.

11. ELS NEGOCIS PATRIMONIALS PER RAÓ DE MATRIMONI 1.Els capítols matrimonials. 1.1. Concepte i significat. 1.2. Estructura. 1.3. Requisits. 1.4. Modificació. Requisits i publicitat. 1.5. Contingut típic i atípic. 2. Les donacions per raó de matrimoni.

12. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 1. Contingut i funcionament del règim de separació de béns. Adquisicions i titularitats dubtoses. 2. Liquidació del règim de separació. En especial, la compensació per raó de treball de l’art. 41 CF. 3. Les compres amb pacte de supervivència.

13. ELS ALTRES RÈGIMS ECONÒMICS 1. El règim de comunitat de béns: en especial, el règim de sociedad de gananciales del Codi Civil. 2. El règim de participació en els guanys. 3. L’associació a compres i millores. 4. “L’agermanament“ o pacte de “mig a mig”. 5. La “convinença” o “mitja guadanyeria”.

14. LA FILIACIÓ 1. La filiació: concepte i règim jurídic en el Dret civil de Catalunya. 1.1. Determinació de la filiació. 1.2. Les accions de filiació. 1.3. Els efectes de la filiació. 2. L’adopció: concepte i règim jurídic en la legislació catalana. 2.1. Constitució: els subjectes i l’expedient d’adopció. 2.2. Efectes. 2.3. L’extinció de l’adopció.

15. LA POTESTAT PARENTAL 1. Noció i característiques. 2. Exercici de la potestat. 3. Contingut de la potestat. 4. Privació i extinció. 5. Pròrroga i rehabilitació.

16. TUTELA I INSTITUCIONS TUTELARS. LA PROTECCIÓ DE MENORS DESEMPARATS 1. La tutela: el seu règim jurídic. 2. Les altres institucions tutelars. 2.1. La curatela, el defensor judicial, l’administrador dels béns, la guarda. 2.2. Les característiques generals dels càrrecs tutelars. 3. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L’acolliment.

17. LA SUCCESSIÓ "MORTIS CAUSA". CONCEPTES GENERALS 1. La successió: concepte i classes. 2. Fonament jurídico-polític de la successió mortis causa. La Constitució i el Dret de successions. 3.La successió mortis causa a Catalunya: comparació amb la regulació estatal. Principis successoris del Dret civil de Catalunya 5. Tipus de successió mortis causa: successió universal i particular; successió voluntària i legal; successió mortis causa ordinària i successions especials. 6. La successió intestada. 6.1. Idees generals. Concepte, fonament i sistemes de successió intestada. 6.2. Ordre de succeir ab intestato.

18. ELS TÍTOLS SUCCESSORIS I L’HERÈNCIA 1. Classes de títols successoris. 2. El títol d'hereu. 3. El títol de legatari. 4. Modalitats dubtoses de designació. 5. Composició de l'herència. L'herència com a objecte de dret. Atribucions successòries i beneficis jurídico-familiars.

19. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA (I) 1. L'obertura de la successió. Supòsits, temps i lloc. 2. Designació i vocació. 3. La delació. Concepte i classes.

20. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA (II) 1. Capacitat per acceptar i repudiar. 2. Temps de l'acceptació. 3. Formes d'acceptació. 4. Efectes de l'acceptació. 5. La repudiació de l'herència.

21. LA COMUNITAT HEREDITÀRIA. PARTICIÓ I COL·LACIÓ 1. La comunitat hereditària. 2. La partició hereditària. 3. La col·lació.

22. TESTAMENT I ALTRES ACTES D’ÚLTIMA VOLUNTAT 1. La llibertat de testar. 2. El testament. 2.1. Concepte, característiques i contingut. 2.2. La capacitat testamentària. 2.3. Regles formals del testament. 2.4. El Registre d’actes d’última voluntat. 3. Classes de testaments. 3.1. Testaments comuns i especials.3.2. Testament notarial obert. 3.3. Testament en perill de mort i testament en cas d’epidèmia. 3.4. Testament tancat. 3.5. Testament hològraf. 3.6. Testaments especials. 4. El codicil. 5. Les memòries testamentàries.

23. LA DESIGNACIÓ D'HEREU TESTAMENTARI 1. Requisits de la institució d'hereu. 2. Modalitats de la institució. Comparació amb la regulació estatal.

24. LES SUBSTITUCIONS TESTAMENTÀRIES 1. La institució preventiva d’hereu: la substitució vulgar. 1.1. Concepte i supòsits. 1.2. Efectes. 2. La institució successiva d’hereu: la substitució fideïcomissària. 2.1. Concepte i característiques. 2.2 Posició del fiduciari. 2.3. Adquisició de l’herència pel fideïcomissari. 2.4. La substitució fideïcomissària condicional. 2.5. El fideïcomís de residu: modalitats. 3. Altres modalitats de substitució.

25. ELS LLEGATS, DONACIONS MORTIS CAUSA I DISPOSICIONS MODALS 1. El llegat en general. 1.1. Concepte i característiques. 1.2. Subjectes. 1.3. El prellegat. 1.4. El subllegat. 1.5. Objecte. Classes de llegat per raó de l'objecte. 1.6. Adquisició del dret al llegat. 1.7. La ineficàcia del llegat. 1.8. La reducció de llegats. 2. Les donacions per causa de mort. 3. Les donacions modals. El mode i les prohibicions de disposar.

26. INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ DEL TESTAMENT 1. La interpretació del testament. 2. L'execució del testament. La marmessoria.

27. INEFICÀCIA DE LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 1. Els supòsits d'ineficàcia. 2. La nul·litat del testament. 3. La nul·litat del codicil i de les memòries testamentàries. 4. Els remeis a la nul·litat del testament. 5. La revocació. Concepte i classes. 6. La caducitat del testament.

28. LA LLEGÍTIMA I LA QUARTA VIDUAL 1. La llegítima. Concepte i naturalesa jurídica: comparació amb la regulació estatal. 2. La categoria de legitimaris. 3. Determinació de la quantia. 4. La protecció qualitativa i quantitativa de la llegítima. Accions per a la reclamació. 5. Pagament de la llegítima. 6. Renúncia a la llegítima. 7. La quarta vidual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 34,00 46,00
Sessió expositiva 75,00 150,00 225,00
Total 87,00 184,00 271

Bibliografia

  • José Luis LACRUZ (2005). Elementos de Derecho civil,Tom IV. Derecho de familia (2a. ). Madrid: Dykinson. Catàleg
  • José Luis LACRUZ (2004). Elementos de Derecho Civil.Tom V. Derecho de sucesiones (2a). Madrid: Dykinson. Catàleg
  • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2006). Sistema de Derecho civil, vol. IV. Derecho de familia. Derecho de sucesiones (10a). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Ferran BADOSA COLL (Dir.) (2004). Manual de dret civil català. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
  • Joan Egea Fernàndez/ Josep Ferrer Riba (2007). Codi civil de Catalunya i legislació complementària (13a). Barcelona: EUB. Catàleg
  • Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRIAS (2005). Institucions del Dret civil de Catalunya. Vol. II ( 6a). València: Tirant lo blanch. Catàleg
  • Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRIAS (2004). Institucions del Dret civil de Catalunya, vol. III (6a). València: Tirant lo blanch. Catàleg
  • Jornades de Dret Català (13es : 2004 : Tossa de Mar), (2005). Nous reptes del dret de família : materials de les TretzenesJornades de Dret Català a Tossa : [23 i 24 de setembre de 2004]. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Egea Fernández, Joan, dir, Ferrer Riba, Josep, dir, Lamarca i Marquès, Albert, coord., Ruisánchez Capelastegui, Covadonga, coord., , , (cop. 2000). Comentaris al codi de família, a la llei d'unions establesde parella i a la llei de situacions convivencials d'ajudamútua. Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Àrea de Dret Civil (Universitat de Girona) (2007). Projecte Norma Civil. Recuperat , a http://civil.udg.edu/normacivil/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició del programa docent i estudi de la matèria objecte de l'assignatura. Mitjançant els controls parcials alliberatoris (en el sistema d'avaluació continuada) o l'examen final (per als alumnes que no prenguin part al sistema d'avaluació continuada).
Al llarg del curs es programaran 6 sessions d'estudi de casos de dret de família i de successions, corresponents a diversos apartats del programa. Per a cada sessió s'orientarà els alumnes sobre la bibliografia i el material jurisprudencial necessari per a preparar l'anàlisi dels casos plantejats.
La participació en les sessions d'estudi de casos és obligada per poder accedir al procediment d'avaluació continuada.

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es durà a terme a través de DOS SISTEMES DIFERENTS, a elecció de l’estudiant:

A. SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA. Aquest sistema només s’aplica per als alumnes que es presentin a la primera convocatòria. En aquest cas, l’avaluació consistirà:

a)3 CONTROLS ALLIBERATORIS que es realitzaran al llarg del curs. El primer coincidirà amb l’examen parcial de gener-febrer, el segon tindrà lloc a meitat del segon semestre i el tercer coincidirà amb l’examen final de juny. En cadascun d’ells entrarà la part de la matèria que s’hagi vist fins el moment del control i alliberarà a partir de 5. Aquests controls podran combinar diversos sistemes: preguntes test d’elecció múltiple, preguntes escrites amb possibilitat d’opció i preguntes obligatòries a desenvolupar per escrit.

b)ACTIVITATS D'APRENENTATGE I CASOS PRÀCTICS, que es duran a terme al llarg del curs. Per tal de poder seguir en el sistema d´avaluació
continuada, cal complir els següents requisits:

1)Respecte a la part de dret de familia, cal realitzar com a mínim 2 pràctiques, la mitjana de les quals sigui 5 i cap pràctica no hagi estat avaluada per sota de 4.

2)Respecte a la part de dret de successions, cal realitzar com a mínim 2 pràctiques, la mitjana de les quals sigui 5 i cap pràctica no hagi estat avaluada per sota de 4.
Si es compleixen aquests requisits, es poden obtenir fins a 2 punts sobre la nota final de l´assignatura.Per contra si no es cumpleixen aquests requisits, l´alumne no podrà seguir en el sistema d´avaluació continuada.

L´assistència a la correcció de les pràctiques és obligatòria. Es valorarà la destresa de l'alumne en la resolució de les qüestions formulades, així com la varietat i qualitat del material emprat en la resolució d'aquelles.

Els punts addicionals corresponents a la nota mitjana dels casos pràctics lliurats per l'alumne al llarg del curs en les sessions a l'aula s'afegirà a la nota final només a la 1ª convocatòria.

Altres normes aplicables a aquest sistema:

1) RECUPERACIÓ CONTROLS PARCIALS NO SUPERATS: L’estudiant que no alliberi algun dels dos primers controls, podrà recuperar-lo en el tercer i darrer control. En aquest cas, l’estudiant s’examinarà, a la vegada, de la matèria corresponent al tercer control, i a la d’aquell control o controls anteriors que no hagi superat.

2) ADDICIÓ PUNTUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Perquè tingui lloc l’addició dels punts corresponents a les activitats d’aprenentatge en el tercer i últim control s’ha d’obtenir una nota mínima de 4.


B. SISTEMA D'AVALUACIÓ MITJANÇANT EXAMEN FINAL. Aquest sistema s’aplica tant en primera convocatòria (per als estudiants que decideixin no participar en el sistema d’avaluació continuada), com en segona convocatòria (per a tots els estudiants). En aquest cas, l’alumne no té cap obligació de participar en les diferents activitats que es duran a terme al llarg del curs i l’avaluació es realitzarà mitjançant un EXAMEN FINAL de tot el contingut del programa, que constarà de les següents parts:

a)Primer bloc de preguntes tipus tests de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntúen negativament.
b)Segon bloc de preguntes curtes, amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes (p. ex. sis a escollir-ne quatre), i que es desenvoluparan en una extensió màxima d’una car de full.
c)Tercer bloc amb dues preguntes llargues, sense possibilitat d’escollir, i que s’hauran de desenvolupar detalladament sense límit d’espai. Eventualment, una d’aquestes preguntes es podrà substituir pel desenvolupament d’un cas pràctic.

La nota final resultarà de la ponderació global de les tres parts. Aproximadament, cadascuna d’elles compta 1/3, però una qualificació molt baixa en una part, o una part en blanc, repercuteix negativament en la nota final. A la inversa, si s’obté una qualificació molt elevada en dues parts, una qualificació lleugerament més baixa en la tercera no repercutirà negativament en la nota final.


Observacions

La docència s'organitza en funció del nombre de crèdits.
En les seves exposicions, els professors seguiran el programa i organitzaran la docència d'acord amb ell.
L'alumne assistirà a les classes teòriques i pràctiques amb un Codi civil actualitzat, un exemplar de la legislació civil catalana i amb els altres textos legals corresponents a l'assignatura.
Al final del període lectiu, l'alumne haurà d'estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l'assignatura. A aquest efecte, és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica.