Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Part general del dret civil i dret de la persona.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA CANO VILA  / JOSEP SOLE FELIU

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10-12, dt 12-14 5A

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA CANO VILA  / JOSEP SOLE FELIU

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dl 12-14, dt 10-12 5B

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA CANO VILA  / JOSEP SOLE FELIU

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dl 18-20, dt 16-18 5B

Competències

 • Prendre consciència del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • Capacitat per a la utilització de fons jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
 • Desenvolupament de la oratoria jurídica. Capacitat per a expressar-se oralment davant d'un auditori.
 • Capacitat per a llegir i interpretar textos jurídics.
 • Capacitat per a redactar escrits jurídics.
 • Capacitat per a utilitzar les tècniques informàtiques en l'obtenció d'informació jurídica (Bases de Dades de legislació, jurisprudència, bibliografia).
 • Capacitat per a utilitzar la red informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i comunicació de dades.
 • Adquisició de consciència crítica en l'analisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
 • Presa de decisions i resolució de problemes.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Raonament crític.

Altres Competències

 • Al final del període lectiu, l'alumne haurà d'estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l'assignatura. A aquest efecte, és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica. També es recomanable que consulti ocasionalment la resta de bibliografia citada.
 • Familiaritzar-se amb els materials jurídics bàsics i manejar-los amb soltura: normes jurídiques, jurisprudència i doctrina
 • Llegir, entendre i interpretar textos jurídics.
 • Redactar textos jurídics
 • Manejar i utilitzar els recursos informàtics necesàris per a obtenir i processar la informació jurídica: bases de dades, catàlegs de bibliografia, pàgines web de recursos jurídics, programes de tractament de textos
 • Adquirir una consciència jurídica crítica
 • Acostumar-se a intervenir en públic i a desenvolupar un discurs propi

Continguts

1. PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

2. DRET CIVIL I: PART GENERAL DEL DRET CIVIL I DRET DE LA PERSONA

3. I. INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL

4. Lliçó 1. EL DRET CIVIL. 1. La distinció entre Dret públic i Dret privat. 2. La configuració del Dret civil com a Dret privat general. 2.1 La divisió del Dret privat. 2.2. El Dret civil com a Dret privat general 3. Les matèries del Dret civil i la seva distribució sistemàtica. 3.1. El Títol Preliminar del Codi Civil.

5. Lliçó 2. L'ESTRUCTURA DE L'ORDENAMENT CIVIL ESPANYOL. 1. Bases històriques i ideològiques del moviment codificador europeu. 2. La Codificació espanyola. Idees generals. 3. El Codi Civil espanyol de 1889. 4. Antecedents de la diversitat legislativa actual. 5. La pluralitat d'ordenaments civils. El Dret civil català. Anàlisi de l'art. 149.1.8a CE. 6. El desenvolupament del Dret Civil català.

6. Lliçó 3. LES FONTS DEL DRET. 1. La doctrina general de les fonts del Dret. 2. La tripartició tradicional: la llei, el costum i els principis generals del Dret. Caracterització. 3. La jurisprudència. 4. Les regles del Codi civil sobre interpretació i aplicació de les normes jurídiques. 5. La determinació del sistema de fonts a Catalunya. 6. La interpretació de les normes civils catalanes: els cànons hermenèutics de l'art. 111-2 de la Primera Llei del Codi Civil de Catalunya. 7. La integració del Dret civil català.

7. Lliçó 4. EFICÀCIA DE LES NORMES CIVILS. 1. Eficàcia general de les normes civils. El deure jurídic. La ignorància de la llei. 2. L'acte contrari a la llei. 3. El frau a la llei. 4. La renúncia al dret aplicable. 5. L'eficàcia temporal de les normes civils. 5.1. Dret transitori i retroactivitat.

8. Lliçó 5. CRITERIS TERRITORIALS I PERSONALS D'APLICACIÓ DE LES NORMES. 1. L'eficàcia espaial de les normes. 2. Nacionalitat, veïnatge civil i veïnatge local. 3. Dret internacional privat i dret interregional: criteris d'aplicació de les normes. Aplicació del Dret civil de Catalunya.

9. II. RELACIÓ JURÍDICA I NEGOCI JURÍDIC

10. Lliçó 6. LA RELACIÓ JURÍDICA I EL NEGOCI JURÍDIC. 1. La relació jurídica. 2. El dret subjectiu i els seus límits: la bona fe i l'abús de dret. 3. Introducció a la categoria del negoci jurídic. 3.1. L'autonomia privada. 3.2. Formació, perfecció i consumació del negoci jurídic. 3.3. Classes de negoci jurídic.

11. Lliçó 7. ELEMENTS I EFICÀCIA DEL NEGOCI JURÍDIC. 1. Els elements del negoci jurídic. 2. La declaració de voluntat. Classes. Interpretació. El mitjà expressiu de la declaració. El silenci com a declaració de voluntat. 3. Els vicis del consentiment. 4. Els altres elements del negoci jurídic: l'objecte, la causa i la forma. 5. Invalidesa i ineficàcia del negoci jurídic: nul·litat, anul·labilitat i rescissió.

12. Lliçó 8. L'ACTUACIÓ DE LA PERSONA: LA REPRESENTACIÓ. 1. La representació en general. Idees generals. 1.1. Classes. 1.2. La relació representativa. 2. La representació voluntària. La representació directa. 2.1. El negoci d'apoderament. 2.2. El negoci representatiu.

13. III. LA PERSONA

14. Lliçó 9. LA PERSONALITAT. ESTAT CIVIL I CONDICIÓ CIVIL DE LES PERSONES. 1. Significat institucional i protecció jurídica de la persona. L'art. 10 CE. 2. La personalitat civil 2.1. Capacitat jurídica. 2.2. Capacitat d'obrar. 2.3. Les prohibicions. 3. L'estat civil. 3.1. Títols d'estat civil. 3.2. Facultats i accions d'estat. 4. El Registre Civil.

15. Lliçó 10. COMENÇAMENT I FI DE LA PERSONALITAT. 1. Començament de la personalitat. 1.1. El naixement. 1.2. El concebut (nasciturus). 1.3. El no concebut. 2. Fi de la personalitat. 2.1. La mort. 2.2. Premoriència i commoriència. 3. La prova del naixement i de la mort.

16. Lliçó 11. ELS DRETS DE LA PERSONALITAT. 1. Els drets de la personalitat. Concepte i característiques. 2. Drets de l'esfera corporal de la persona. 2.1. Dret a la vida i a la integritat física. 2.2. Dret a disposar sobre òrgans del propi cos. 3. Drets de l'esfera moral de la persona. 3.1. Caracterització. 3.2. El dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

17. Lliçó 12. L'EDAT. 1. L'edat i el seu significat jurídic. Còmput. 2. La majoria d'edat: la personalitat civil plena. 3. La minoria d'edat. 3.1. La capacitat del menor d'edat en l'esfera personal i patrimonial. 3.2. La capacitat natural. 4. El menor d'edat emancipat. Causes d'emancipació. 5. El menor de vida independent.

18. Lliçó 13. LA INCAPACITACIÓ I LA DECLARACIÓ DE PRODIGALITAT. 1. La incapacitació. Concepte i causes. 2. La declaració judicial d'incapacitació. Procediment. Efectes. 3. La declaració de prodigalitat. 3.1. Procediment. 3.2. Eficàcia.

19. Lliçó 14. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA. 1. La identificació de la persona. El dret al nom. 1.1. Fixació i modificació del nom i dels cognoms. 2. La localització de la persona. El domicili. Classes. 3. L'absència. Caracterització general. 3.1. La defensa provisional dels béns del desaparegut. 3.2. La declaració d'absència. Efectes. 3.3. La representació de l'absent. 4. La declaració de mort.

20. IV. PERSONA JURÍDICA

21. Lliçó 15. LA PERSONA JURÍDICA. 1. La personalitat jurídica. Concepte. 2. Ens sense personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques. 4. L'actuació de la persona jurídica. 5. Identificació i localització de la persona jurídica. 6. Extinció i liquidació de la persona jurídica.

22. Lliçó 16. ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES PERSONES JURÍDIQUES. 1. El dret d'associació: contingut i límits. El marc constitucional. 2. Les associacions. 2.1. La legislació estatal. 2.2. La Llei d'associacions catalana. 3. La persona jurídica fundació. 3.1. La legislació estatal. 3.2. La Llei de fundacions privades catalana. 4. Altres persones jurídiques.

23. V. L'OBJECTE I EL TEMPS EN EL DRET CIVIL

24. Lliçó 17. EL PATRIMONI. 1. L'objecte de la relació jurídica. La distinció entre cosa i bé. 2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada. 3. La distinció entre béns mobles i immobles. 4. Classes de coses. 5. La producció i explotació de les coses: fruits, despeses i millores. 6. Noció i contingut del patrimoni: béns, drets i deutes. 7. Les classes de patrimoni.

25. Lliçó 18. PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT. 1. El transcurs del temps i les relacions jurídiques. Les regles de còmput en el Codi civil i en el Dret Civil de Catalunya. 2. La prescripció. Concepte i objecte. 2.1. Tipus: prescripció adquisitiva i extintiva. 2.2. Terminis de prescripció. Interrupció. 2.3. La renúncia a la prescripció guanyada. 3. La caducitat. Concepte. Efectes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 7 11
Prova d'avaluació 10 80 90
Seminaris 2 3 5
Sessió expositiva 25 30 55
Sessió participativa 3 14 17
Tutories de grup 1 0 1
Total 45 134 179

Bibliografia

 • José Luis LACRUZ BERDEJO i altres (2002). Elementos de Derecho Civil. Tom I. Parte General. Volum 1 (Introducción) (3a). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • José Luis LACRUZ i altres (2002). Elementos de Derecho Civil. Tom I. Parte General. Volum 2 (Personas) (3a.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • José Luis LACRUZ i altres (2004). Elementos de Derecho Civil. Tom I. Parte General. Volum 3 (Derecho subjetivo) (4a.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2005). Sistema de Derecho Civil. Volum I. Introducción. Derecho de la persona... (11a). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Lluis PUIG I FERRIOL / Encarna ROCA TRIAS (1998). Institucions del Dret Civil de Catalunya. Vol. 1. Introducció. Part general. (5a). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ferran BADOSA COLL (Dir.) (2003). Manual de Dret Civil Català. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Manuel ALBALADEJO GARCÍA (2004). Derecho Civil. Tom I. Introducción y Parte General (16a). Barcelona: Edisofer. Catàleg
 • Angel LÓPEZ / Vicente MONTÉS (Coords.) (1998). Derecho Civil. Parte General (3a). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • José PUIG BRUTAU (1989). Fundamentos del Derecho Civil. Tom Preliminar. Introducción al Derecho (2a). Barcelona: J. M. Bosch. Catàleg
 • José PUIG BRUTAU / Lluis PUIG FERRIOL (1979). Fundamentos del Derecho Civil. Tom I. Vol. 1. Parte General. Sujeto y objeto. Barcelona: J. M. Bosch. Catàleg
 • MINISTERIO DE JUSTICIA (1993). Comentario del Código Civil. 2 Volums. (2a). Madrid: Ministerio de Justicia. Catàleg
 • Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.) (2001). Comentarios al Código Civil. Elcano (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • CODI CIVIL (2008) (última edició). Qualsevol de les editorials jurídiques habituals: Tecnos, Civitas, Aranzadi.
 • Joan EGEA FERNÀNDEZ / Josep FERRER RIBA (2007). Legislació Civil Catalana (13a). Barcelona: EUB.
 • Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona (2005). Projecte Norma Civil. Recuperat 30/05/2005, a http://civil.udg.edu/normacivil/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives. O bé a partir d'una introducció de la matèria per part del professor, o bé sobre la base d'unes lectures prèvies per part dels estudiants, el professor guiarà la classe amb la col·laboració dels estudiants. L'objectiu és construir el discurs a partir de la col·laboració conjunta professor-estudiants. L'assistència i participació en les classes participatives, juntament amb l'avaluació de les altres activitats d'aprenentatge, permetrà a l'estudiant sumar fins a dos punts en la nota final de l'assignatura.
Seminaris. Es duen a terme en el marc dels desdoblaments dels grups. A partir de la lectura prèvia d'uns materials, o bé el professor, o bé els estudiants (individualment o en grup), introduiran un tema (una lliçó del programa, o una part d'ella), que es debatrà després conjuntament amb tots els altres estudiants. L'assistència i participació en els seminaris, juntament amb l'avaluació de les altres activitats d'aprenentatge, permetrà a l'estudiant sumar fins a dos punts en la nota final de l'assignatura.
Resolució de casos pràctics. El professor donarà prèviament a la sessió unes indicacions sobre els textos normatius, les lectures bibliogràfiques, i les sentències, que els estudiants han de cercar i estudiar per a preparar la sessió. Durant la classe, es lliurarà a l'estudiant un cas pràctic, que haurà de resoldre en un lapse màxim d'una hora. Posteriorment, es dedicarà una altra hora, a resoldre conjuntament la pràctica. El professor tornarà als estudiants el cas pràctic corregit i puntuat. La nota obtinguda en la resolució dels casos pràctics, juntament amb l'avaluació de les altres activitats d'aprenentatge, permetrà a l'estudiant sumar fins a dos punts en la nota final de l'assignatura.
Proves d'avaluació. Proves parcials d'aquella part del contingut del programa de l'assignatura que s'hagi treballat fins aquell moment en les diverses activitats d'aprenentatge. La prova té caràcter alliberatori, de manera que l'estudiant que aprovi ja no s'haurà d'examinar d'aquella part de la matèria en un eventual examen final. La nota mínima per a alliberar és 5. Si es suspèn qualsevol de les proves, es podrà recuperar la part de la matèria corresponent el dia fixat per a l'examen final de la primera convocatòria. Per a més informació, vegeu l'apartat general d'avaluació i qualificació de l'assignatura.

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es durà a terme a través de DOS SISTEMES DIFERENTS, a elecció de l’estudiant:

1) SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA. Aquest sistema només s’aplica per als alumnes que es presentin a la primera convocatòria. En aquest cas, l’avaluació consistirà:

a) DOS CONTROLS ALLIBERATORIS que es realitzaran al llarg del curs. El primer es durà a terme a mitjans de semestre, i el segon coincidirà amb l’examen final de juny. En cadascun d’ells entrarà la part de la matèria que s’hagi vist fins el moment del control i alliberarà a partir de 5. Aquests controls podran combinar diversos sistemes: preguntes test d’elecció múltiple, preguntes escrites amb possibilitat d’opció i preguntes obligatòries a desenvolupar per escrit.

b) ACTIVITATS D'APRENENTATGE I CASOS PRÀCTICS que es duran a terme al llarg del curs. Es podran obtenir fins a 2 punts sobre la nota final de l'assignatura, sempre que la mitja de les pràctiques sigui 5 i cap pràctica no hagi estat avaluada per sota de 4. Els punts addicionals corresponents a la nota mitja dels casos pràctics lliurats per l'alumne al llarg del curs en les sessions a l'aula s'afegirà a la nota final només a la 1ª convocatòria.

Normes aplicables a aquest sistema:

a) SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA. Per poder ser avaluat en el marc del sistema d’avaluació continuada, l’alumne haurà d’assistir i participar A UN MÍNIM DE DOS activitats d’aprenentatge consistents en resolució de casos pràctics o seminaris.

b) QUALIFICACIÓ EN L'ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS. El treball sobre els casos pràctics i els seminaris s'avalua tant en la part escrita (quan n'hi hagi) com en relació a la participació activa dels alumnes en la resolució i debat del cas. Per tant, és obligatori assistir tant a la resolució escrita del cas com a la posterior discussió/correcció en l'aula, on es formularan qüestions concretes als alumnes, que formen part de l'avaluació. Es valorarà la destresa de l'alumne en la resolució de les qüestions formulades, així com la varietat i qualitat del material emprat en la resolució d'aquelles.

c) RECUPERACIÓ CONTROLS PARCIALS NO SUPERATS: L’estudiant que no alliberi el primer control, podrà recuperar-lo en el segon i darrer control. En aquest cas, l’estudiant s’examinarà, a la vegada, de la matèria corresponent al segon control, i a la del control anterior que hagués suspès.

d) ADDICIÓ PUNTUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Perquè tingui lloc l’addició dels punts corresponents a les activitats d’aprenentatge en el tercer i últim control s’ha d’obtenir una nota mínima de 4.


2) SISTEMA D'AVALUACIÓ MITJANÇANT EXAMEN FINAL. Aquest sistema s’aplica tant en primera convocatòria (per als estudiants que decideixin no participar en el sistema d’avaluació continuada), com en segona convocatòria (per a tots els estudiants). En aquest cas, l’alumne no té cap obligació de participar en les diferents activitats que es duran a terme al llarg del curs.

En aquest cas, l’avaluació es realitzarà mitjançant un EXAMEN FINAL de tot el contingut del programa, que constarà de les següents parts:

a) Primer bloc de preguntes tipus tests de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntúen negativament.
b) Segon bloc de preguntes curtes, amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes (p. ex. sis a escollir-ne quatre), i que es desenvoluparan en una extensió màxima d’una car de full.
c) Tercer bloc amb dues preguntes llargues, sense possibilitat d’escollir, i que s’hauran de desenvolupar detalladament sense límit d’espai. Eventualment, una d’aquestes preguntes es podrà substituir pel desenvolupament d’un cas pràctic.

La nota final resultarà de la ponderació global de les tres parts. Aproximadament, cadascuna d’elles compta 1/3, però una qualificació molt baixa en una part, o una part en blanc, repercuteix negativament en la nota final. A la inversa, si s’obté una qualificació molt elevada en dues parts, una qualificació lleugerament més baixa en la tercera no repercutirà negativament en la nota final.

Observacions

Per a la preparació de les diferents activitats, així com per a l'estudi de la matèria, l'alumne haurà de consultar i utilitzar la legislació vigent. Bàsicament:

1) Codi Civil. Edició actualitzada a setembre de 2008. Són recomanables les edicions publicades per les editorials Tecnos, Civitas, Thomson-Aranzadi.
2) Legislació Civil Catalana. Edició preparada per Joan EGEA FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA, 13a, Barcelona, EUB, 2007.
3) La legislació civil catalana i estatal es pot també trobar a la pàgina web del Projecte Norma Civil, que coordina l'Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona: http://civil.udg.edu/normacivil/