Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

Formació avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament de destinacions (3501MO1779)

Hi ha dues parts. La primera s'ocupa de la gestió econòmica i el finançament del turisme, bàsicament a través dels impostos, i els arguments econòmics i els efectes de la intervenció del sector públic en el turisme. També s'ocupa de l'anàlisi econòmica del turisme en el desenvolupament regional i els efectes dels diferents tipus de demanda turística a les intervencions del sector públic local en l'economia. En la segona part, s'estudia la interrelació entre el territori i les polítiques del govern local (relacionats amb el turisme). Aquesta segona part se centra especialment en el turisme a la Costa Brava, i en la majoria de llocs en el món amb gestió dels governs locals. A partir d’aquí, les destinacions turístiques es treballen en gran mesura a nivell local (consells comarcals, oficines de turisme regionals i associacions d'empreses locals que treballen en el turisme). Tenint en compte que els governs municipals són molt importants com a possibles ocupadors dels estudiants del Master, la intenció d'aquestes sessions és presentar una sèrie d'exemples de la gestió del turisme en una varietat de destins, tant costaners, interiors i de muntanya, a escala de ciutat i de comarca. A més d'això, aquestes sessions també mostraran consells tècnics comunament utilitzats per promoure i regenerar el turisme.

OBobligatòria 3 EN Aanual
ES Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Desenvolupament sostenible del turisme (3501MO1780)

Criterios de sostenibilidad aplicados a la planificación del turismo. Diseño de indicadores de turismo sostenible. Desarrollo y seguimiento de proyectos y programas de turismo sostenible. Instrumentos de gestión ambiental del sector turístico.

OBobligatòria 3 EN Aanual
ES Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Gestió econòmica de destinacions (3501MO1781)

Gestió econòmica de destinacions turístiques. Els impostos, taxes i preus com a instruments moduladors de l'activitat turística. La provisió i el finançament eficient de recursos i atractius turístics de propietat pública. // Gestión económica de destinos turísticos. Los impuestos, tasas y precios como instrumentos moduladores de la actividad turística. La provisión y la financiación eficiente de recursos y atractivos turísticos de propiedad pública.

OBobligatòria 3 EN Aanual
ES Aanual
FE 1primer semestre

Gestió financera de productes turístics (3501MO1782)

Entendre la informació comptable que publiquen les empreses. Comprendre les tècniques de gestió econòmica i financera per a l’explotació d’organitzacions turístiques privades i públiques. Conèixer indicador de la situació econòmica, patrimonial i financera d’una organització. Conèixer els mètodes de diagnòstic de la situació patrimonial, econòmica i financera de les organitzacions turístiques. Conèixer la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèric) . Saber utilitza sistemes de recollida i anàlisi de dades. Tenir consciència de la importància de la gestió econòmica i financera per avaluar la rendibilitat i les possibilitats de supervivència de l’empresa. Saber identificar polítiques de millora per a la gestió econòmica i financera de l’empresa. Entendre l’evolució dels resultats econòmics obtinguts per una organització i saber avaluar la causa dels mateixos.

OBobligatòria 3 EN Aanual
ES Aanual
FE 1primer semestre

Habilitats directives (3501MO1786)

El propósito del curso es proporcionar el conocimiento y las herramientas para el ejercicio de la dirección y gestión, en el ámbito de los recursos humanos. Se parte de la empresa/destino como organización, luego se analizan los elementos básicos de la gestión de recursos humanos, y posteriormente se analiza la relación entre la organización y las personas. Les habilitats directives se dividen en dos grupos: la dimension individual de las habilidades directivas y la dimension colectiva de las habilidades directivas.

OBobligatòria 3 EN Aanual
ES Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Metodologies per a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Turismologia (3501MO1739)

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió àmplia de la recerca en turisme, des del punt de vista de les diverses disciplines que l'han tractada, fent especial atenció als grans autors i les seves contribucions a l'estudi del turisme. A més d'oferir de forma introductòria eines metodològiques i conceptuals per elaborar treballs de recerca en turisme. Es planteja, per tant, realitzar una primera aproximació al plantejament del projecte final de màster. // El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión amplia de la investigación en turismo, desde el punto de vista de las diversas disciplinas que la han tratado, prestando especial atención a los grandes autores y sus contribuciones al estudio del turismo. Además de ofrecer de forma introductoria herramientas metodológicas y conceptuales para elaborar trabajos de investigación en turismo. Se plantea, por tanto, realizar una primera aproximación al planteamiento del proyecto final de máster.

OPoptativa 3 DS Aanual
EN Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Gestió de destinacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió tecnològica de la informació turística (3501MO1732)

Estudio y analisis de las principales herramientas tecnologicas para la gestión de los destinos turisticos. Impacto de las TIC en el turismo. Web 2.0 / Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turísques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

OBobligatòria 3 DS Aanual
FE 1primer semestre

Control de gestió d'una DMO (3501MO1787)

Els DMO (Destination Management Organization) com a principals agents de dinamització de les destinacions. Anàlisi de les seves formes organitzatives i de gestió. // Las DMO (Destination Management Organization) como principales agentes de dinamización de los destinos. Análisis de sus formas organizativas y de gestión.

OBobligatòria 3 ES Aanual

Gestió turística de destinacions urbanes (3501MO1788)

Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Instruments de gestió turística local.

OBobligatòria 3 ES Aanual

Eines de planificació del territori i paisatge turístic (3501MO1789)

El curs es centra en l'anàlisi de la influència del paisatge en l'activitat turística, així com en els instruments existents per a l'ordenació i la gestió del territori i els paisatges turístics.

OBobligatòria 3 ES Aanual

Xarxes i governança en el turisme (3501MO1790)

Xarxes en turisme; anàlisi i gestió de xarxes i governança

OBobligatòria 3 ES Aanual

Tècniques d'anàlisis i informació territorial (3501MO1791)

Estudi dels conceptes fonamentals i les aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i l'anàlisi d'informació geogràfica aplicada als estudis turístics.

OBobligatòria 3 ES Aanual
FE 1primer semestre

Imatge i branding en les destinacions (3501MO2841)

Imagen del destino y desarrollo de actividades turísticas. Procesos de posicionamiento de los destinos turísticos y funcionamiento del branding. Identificación y resolución de conflictos entre actividades. Implementación.

OBobligatòria 3 DS Aanual

Productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comportament i segmentació del consumidor (3501MO1792)

Aquesta assignatura té l'objectiu de desenvolupar el model de comportament del consumidor en totes les fases (pre-compra, compra i post-compra) en el context turístic.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Desenvolupament de productes turístics (3501MO1793)

Assignatura en la que s'utilitza la capacitat d'innovació i la creativitat per entendre el procés de creació i desenvolupament de productes turístics.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Emprenedoria, creativitat i innovació (3501MO1794)

Emprenedoria, creativitat i innovació

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Establiment de preus i pressupost de marketing (3501MO1795)

Anàlisi de les estratègies de fixació de preus en el sector turístic a partir de la resolució de problemes.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Gestió operativa de projectes turístics (3501MO1796)

Aprendre a gestionar i planificar un projecte.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Marketing de productes turístics (3501MO1798)

El propòsit d'aquest curs és orientar l'estudiant a una anàlisi més profunda de la comercialització dels productes i destinacions turístiques, amb base a les necessitats i percepcions del consumidor

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques externes (3501MO1799)

Estada en empreses o institucions. // Estancia en empresas o instituciones.

OBobligatòria 6 J Aanual
S Aanual
SP Aanual

Treball fi de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball fi de màster (3501MO1800)

Elaboració d'un Treball de recerca sobre temàtica turística, on es pugui demostrar el coneixement obtingut durant la titulació. Elaboración de un trabajo de investigación sobre temática turística, donde se pueda demostrar el conocimiento obtenido durante la titulación.

OBobligatòria 12 J Aanual
S Aanual
SP Aanual

Direcció Hotelera

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció estratègica a l'empresa hotelera (3501MO3050)

Aquesta assignatura s’adreça a professionals de l’hostaleria que desitgin avançar a alts càrrecs directius

OBobligatòria 3 SP Aanual

Gestió de Food & beverage (3501MO3051)

La capacidad de apreciar la comida y la bebida desde una perspectiva de gestión, para comprender los aspectos esenciales de los alimentos y las bebidas, como los costos económicos y cómo beneficiarse de las ventas de alimentos. Los temas esenciales sobre la industria de restaurantes y negocios.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Gestió de Rooms division (3501MO3052)

Conocimiento de las principales características del departamento de división de ambientes, comprensión de todos los procesos y procedimientos realizados en el departamento, análisis del sistema de producción y funcionamiento del servicio de alojamiento.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Gestió de recursos humans a l'empresa hotelera (3501MO3053)

Desarrollar liderazgo relacionado con auto-liderazgo y auto-motivación, trabajo en equipo y liderazgo de equipo y comunicación y dar retroalimentación constructiva.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Màrqueting estratègic d'hotels (3501MO3054)

Introducción a los aspectos esenciales del marketing (conceptos claves, métodos de análisis, estrategias y tácticas) es fundamental para gestionar relaciones rentables con los clientes en el entorno dinámico y conectado de hoy en día.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Revenue and yield management en turisme (3501MO3055)

Conocimiento de segmentación, tarificación dinámica y gestión de canales para la industria de alojamiento, entendiendo un enfoque práctico de los sistemas de Gestión de Rentas y Rendimientos, tanto desde el punto de vista de los modelos de negocio como de los esquemas tecnológicos.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Disseny d'instal·lacions hoteleres (3501MO3056)

Aprender los conceptos de la teoría del diseño de interiores, familiarizarse con el lenguaje de diseño y abordar una renovación con el fin de mejorar la apariencia del hotel, la comprensión de la relación espacial entre los diferentes espacios en un hotel.

OBobligatòria 3 SP Aanual

Metodologies per a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Turismologia (3501MO1739)

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió àmplia de la recerca en turisme, des del punt de vista de les diverses disciplines que l'han tractada, fent especial atenció als grans autors i les seves contribucions a l'estudi del turisme. A més d'oferir de forma introductòria eines metodològiques i conceptuals per elaborar treballs de recerca en turisme. Es planteja, per tant, realitzar una primera aproximació al plantejament del projecte final de màster. // El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión amplia de la investigación en turismo, desde el punto de vista de las diversas disciplinas que la han tratado, prestando especial atención a los grandes autores y sus contribuciones al estudio del turismo. Además de ofrecer de forma introductoria herramientas metodológicas y conceptuales para elaborar trabajos de investigación en turismo. Se plantea, por tanto, realizar una primera aproximación al planteamiento del proyecto final de máster.

OPoptativa 3 DS Aanual
EN Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comportament i segmentació del consumidor (3501MO1792)

Aquesta assignatura té l'objectiu de desenvolupar el model de comportament del consumidor en totes les fases (pre-compra, compra i post-compra) en el context turístic.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Desenvolupament de productes turístics (3501MO1793)

Assignatura en la que s'utilitza la capacitat d'innovació i la creativitat per entendre el procés de creació i desenvolupament de productes turístics.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Emprenedoria, creativitat i innovació (3501MO1794)

Emprenedoria, creativitat i innovació

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Establiment de preus i pressupost de marketing (3501MO1795)

Anàlisi de les estratègies de fixació de preus en el sector turístic a partir de la resolució de problemes.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre
SP Aanual

Gestió operativa de projectes turístics (3501MO1796)

Aprendre a gestionar i planificar un projecte.

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Marketing de productes turístics (3501MO1798)

El propòsit d'aquest curs és orientar l'estudiant a una anàlisi més profunda de la comercialització dels productes i destinacions turístiques, amb base a les necessitats i percepcions del consumidor

OBobligatòria 3 EN Aanual
FE 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.