Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Màster Universitari en Advocacia

La professió de l'advocat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La professió de l'advocat (3501MO2047)

Deontologia professional. Normativa col·legial. Previsió social de l'advocat. Organització i gestió de despatxos d'advocats. Torn d'ofici i assistència al detingut. Servei d'Orientció Jurídica. Retribució dels serveis professionals de l'advocat i minutació. Tributació de l'advocat. Tècniques de comunicació oral i escrita. Recerca documental i bases de dades. Català jurídic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Assessorament i litigació laboral

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament i litigació laboral (3501MO2048)

Assessorament: Anàlisi en profunditat de la normativa laboral tant en la seva vessant individual com col·lectiva. Anàlisi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el seu desenvolupament reglamentari. Anàlisi del sistema de prestacions de la Seguretat Social, incloent el règim de les prestacions d’atur, així com el sistema de responsabilitats dels empresaris i beneficiaris del sistema de protecció social a Espanya. Métodes alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit del dret laboral. Litigació: Estudi de la la Jurisdicció d’allò social, així com els processos de caràcter laboral i els recursos.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Assessorament i litigació mercantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament i litigació mercantil (3501MO2049)

Empresari, establiment mercantil i activitat empresarial, Dret comprable; Registre mercantil; Dret de la competència i de la Propietat Industrial; Dret de societats; Dret de la contractació mercantil als mercats de bens, serveis, valors, crèdit i assegurances; Dret dels valors i Dret concursal

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

I.- Assessorament: Estudi del Dret Administratiu per a l'exercici de l'advocacia. Àmbits materials de defensa: Procediment, acte i recursos administratius. Sistemes alternatius de resolució de conflictes: Formes de terminació convencional dels procediments i resolució extrajudicial de conflictes en el dret públic. Mercat interior: Lliure prestació de serveis a la UE, Implementació de la directiva de serveis a les administracions públiques. - Litigació: Sistema de tutela jurisdiccional. Anàlisi des de l'òptica d'un advocat de la jurisdicció contenciosa administrativa. Fases i habilitats processals. II. - Dret d'estrangeria: La política europea d'immigració. Schengen: el control a les fronteres externes i l'eliminació de les fronteres internes. La lluita contra la immigració irregular. La legislació europea i els principals conflictes judicials sobre les vies d'accés, residència i treball a la UE per part de nacionals de tercers països. Drets i Deures dels estrangers a Espanya: Entrada, Situació d'estada i situacions de residència dels estrangers a Espanya. Autoritzacions per treballar a Espanya. Règim d'infraccions i sancions de la normativa d'estrangeria a Espanya.

OBobligatòria 8 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Assessorament civil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament civil (3501MO2051)

Dret de la persona. Contractes i obligacions. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret civil català.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Assessorament i litigació tributària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament i litigació tributària (3501MO2052)

Procediments d'aplicació dels tributs: gestió, inspecció, recaptació i revisió: actuació administrativa i drets dels contribuents; mitjans d'impugnació; actes amb acord i altres mecanismes de prevenció i resolució de conflictes. Impostos estatals directes i indirectes. Impostos autonòmics. Impostos locals.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Litigació civil i especial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Litigació civil i especial (3501MO2053)

Procés civil de declaració. Jurisdicció i competència. Demanda i contestació. Prova. Recursos. Procés d'execució. Execució provisional. Embargament i fase de constrenyiment. Execució de condemnes no pecuniàries. Mesures cautelars. Procediments especials. Arbitratge. Mediació. Competència judicial internacional; reconeixement i execució de sentències estrangeres. Assistència judicial internacional.Recurs preferent i sumari. Recurs d'empara: demanda, procediment, suspensió de l'acte i reparació de les vulneracions del dret.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques externes I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes I (3501MO2055)

Els estudiants hauran d'enfrontar-se a problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat.

OBobligatòria 16 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Assessorament i litigació penal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

Assessorament: Anàlisi dels fonaments de la responsabilitat penal (Teoria del Delicte) des de la perspectiva del exercici pràctic de l'Advocacia. Anàlisi de les principals figures delictives, des de la perspectiva del exercici pràctic de la advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals. Anàlisi de les qüestions principals relatives a l'execució de la pena. Litigació: El sumari i les diligències prèvies. La imputació. Mesures limitatives de drets fonamentals. L'acció civil derivada de delicte. Mesures cautelars, especialment la detenció i la presó provisional. El sobreseïment. La prova i el judici oral. Les conformitats. Els recursos. Procediments penals especials. El procediment davant el tribunal del jurat. Els judicis ràpids.

OBobligatòria 10 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques externes II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes II (3501MO2056)

Els estudiants hauran d'enfrontar-se a problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat.

OBobligatòria 14 A 1primer semestre CAcatalà

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2057)

Consisteix en l'elaboració d'un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé pot estar extret de la realitat o haver estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i problemes de fons en relació amb l'assessoria jurídica o la litigació, i inclourà així mateix la seva defensa oral davant un tribunal.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà