Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Grau en Criminologia

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 E 2segon semestre NDno definit

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la criminologia (3104G03006)

Què és la criminologia?. Els mètodes de la criminologia. Les teories criminològiques. Anàlisi de la criminalitat: Estudi d'un comportament delictiu concret de delinqüència comuna i de delinqüència de coll blanc. La prevenció del delicte en la comunitat i les polítiques de seguretat. Funcionament del sistema penal: el sistema policial, judicial, de les presons i de les penes no privatives de llibertat. La justícia restauradora. Política criminal: principis que l'haurien de guiar i estudi de casos.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 B 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 E 2segon semestre NDno definit

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 B 1primer semestre NDno definit

Antropologia jurídica (3104G03022)

Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la psicologia (3104G03030)

1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G03004)

El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del justiciable.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories criminològiques (3104G03007)

Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

El conflicte social. Problemes i dificultats. Eines per a la intervenció en el conflicte social. Maneig de situacions d'escalada. Estabilització dels conflictes socials. Processos de generació de desescalada. La intervenció del mediador en el procés.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i societat (3104G03020)

La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política criminal i control social (3104G03025)

Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Penologia (3104G03028)

Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia criminal (3104G03031)

1. Relació psicologia-dret 2. Intervenció psicosocial en el camp criminològic 3. Institucions i organitzacions en la intervenció criminal: estructures i processos implicats 4. Presa de decisions individual (delinqüent, policía, jutge) i col•lectiva (tribunals i jurat) en contextos jurídic-penals. 5.Diferències individuals i violència. Trastorns psicològics. Psicopatia 6. Victimització 7.Psicología del testimoni. Avaluació psicològica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Justícia de proximitat (3104G03009)

Configuració de la justícia de proximitat. Models de justícia de proximitat a Europa. Justícia de proximitat fora de la jurisdicció i mitjans alternatius de resolució de conflictes. Justícia de proximitat al si de la jurisdicció . Els jutges de pau i altres jutges de proximitat. La justícia de proximitat en la regulació legal: Llei Orgànica del Poder Judicial i Estatut d'Autonomia de Catalunya

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació (3104G03013)

1. La producció de coneixement científic. 2. Tècniques per a l’anàlisi de la dependència robusta (tècniques quantitatives). 3. Tècniques per a la manipulació conseqüencial (experimentació). 4. Tècniques per a l’anàlisi de processos generatius (modelització i simulació). 5. Altres tècniques d’investigació (tècniques qualitatives i anàlisi de xarxes socials).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació (3104G03013)

1. La producció de coneixement científic. 2. Tècniques per a l’anàlisi de la dependència robusta (tècniques quantitatives). 3. Tècniques per a la manipulació conseqüencial (experimentació). 4. Tècniques per a l’anàlisi de processos generatius (modelització i simulació). 5. Altres tècniques d’investigació (tècniques qualitatives i anàlisi de xarxes socials).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Problemes específics de criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 C 1primer semestre NDno definit

Criminologia aplicada (3104G03016)

Anàlisi criminològica de les diferents formes de criminalitat: delinqüència comuna: delinqüència patrimonial; delinqüència violenta. Altres formes de criminalitat: delinqüència de coll blanc, delinqüència organitzada, el terrorisme. Noves formes de criminalitat: violència de gènere; delinqüència informàtica.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Criminalitat econòmica (3104G03017)

La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 B 1primer semestre NDno definit

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Victimologia (3104G03029)

Evolució de la victimologia: de la victimologia clàssica a la victimologia crítica; les enquestes de victimització: principals enquestes existents, valoració crítica; la víctima dels delictes i el sistema penal: evolució, víctima i policia, víctima i procés penal, lectura victimològica de l'execució de la pena; aspectes psicosocials: concepte de víctima i procés de victimització; gènere i edat com variables diferencials; característiques i avaluació de la victimització criminal; la intervenció psicosocial amb víctimes; programes d'assistència, compensació i auxili a les víctimes de delictes: principis, programes especials (VG, terrorisme), programes generals; protocols d'assistència.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Policia i societat (3104G03010)

El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya. El model policial català. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

Factors generadors de la criminalitat. Breu història sobre el desenvolupament de la prevenció del delicte. Classificació de la Prevenció. La prevenció mitjançant el sistema penal. Les anomenades teories de la pena. Especial referència a la prevenció general i prevenció especial. La prevenció mitjançant la intervenció primerenca. Prevenció comunitària. El paper de la policia en la prevenció del delicte. Principals iniciatives governamentals de prevenció. El fenomen de l'expansió del control punitiu. Estadístiques, comprensió del seu contingut, interpretació. Actualitat europea, plans nacionals i internacionals de pevenció del delicte.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

El projecte d’investigació. Particularitats dels dissenys d’investigació quantitatius i qualitatius. La funció de la teoria en el plantejament del problema, la formulació de les hipòtesis i la identificació de les variables. Selecció de la mostra o dels grups d’investigació. Elaboració d’instruments d’obtenció de dades. Estratègia metodològica, procediments de mostreig i treball de camp. Anàlisi de dades i interpretació de resultats. L’informe d’investigació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

El projecte d’investigació. Particularitats dels dissenys d’investigació quantitatius i qualitatius. La funció de la teoria en el plantejament del problema, la formulació de les hipòtesis i la identificació de les variables. Selecció de la mostra o dels grups d’investigació. Elaboració d’instruments d’obtenció de dades. Estratègia metodològica, procediments de mostreig i treball de camp. Anàlisi de dades i interpretació de resultats. L’informe d’investigació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Immigració i sistema penal (3104G03021)

Aspectes penals: Anàlisi de l'evolució de la normativa penal referent a la immigració. Les normes penals que protegeixen la població immigrant: discriminació, tràfic de persones, incitació a l'odi i al racisme i al genocidi. Anàlisi de la jurisprudència en aquests àmbits. Anàlisi de la legislació comparada. Especial referència al delicte de l'article 318 bis. Les normes penals que castiguen la població immigrant: especial referència a l'expulsió com a substitució de la pena. Anàlisi de la legislació comparada. Aspectes criminològics: les detencions policials als estrangers, descripció de la realitat (xifres) i anàlisi. Les condemnes penals als estrangers, coneixements dels delictes i penes, i anàlisi d'aquesta realitat. La realitat de les presons espanyoles i catalanes en relació amb els estrangers. Xifres, condicions de vida, problemes relacionats amb la seva condició d'estrangers. Estudis criminològics sobre el 'profile' racista respecte al Sistema Penal.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3104G03074)

Les pràctiques externes, en criminologia, es plantegen com una via perquè l'alumne prengui consciència del que a la pràctica real implica el treball criminològic en diverses institucions (de caràcter bàsicament públic però també privat)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Treball de final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G03075)

El TFG en criminologia ha de desenvolupar els següents apartats bàsics: Identificació d'un problema. Disseny de les estratègies metodològiques per realitzar un diagnòstic del problema o conflicte. Disseny de les estratègies d'intervenció aconsellables amb relació al problema estudiat. Redacció d'informe final amb propostes concretes d'actuació i amb mesures d'avaluació a posteriori de les esmentades propostes.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Les institucions i les normes europees. L'espai de llibertat, seguretat i justícia i els àmbits de competència atribuïts a la UE. La ciutadania i la lliure circulació de persones. Els acords de Schengen i el control de les fronteres externes. La política d'immigració i de visats. Les agències europees del ELSJ. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

Els principis reguladors de la responsabilitat civil en les ordenacions jurídiques europees. Sistemes de clàusula general i sistemes basats en un llistat d'interessos protegits. L'europeïtzació del dret de la responsabilitat civil i els Principis Europeus de la Responsabilitat Civil.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius, funcions i metodologia del Dret comparat. Ordenacions jurídiques i famílies jurídiques. La cultura jurídica continental i la cultura jurídica angloamericana.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Els agents implicats en la prevenció i tractament de la delinqüència: el paper de la policia, el paper dels fiscals, el paper dels jutges penals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols sisè, setè i vuitè de la Carta de Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Estudi de les figures delictives bàsiques relacionades amb l'Administració i els funcionaris. 1. Delictes contra l'Administració Pública. 2. Delictes comesos pels funcionaris.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Delinqüència juvenil (3104G00026)

L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; els diferents models de justícia juvenil; en particular, el model espanyol (EL 5/2000): el procediment per exigir responsabilitat penal a menors d'edat, les mesures aplicables; intervencions i mesures educatives: contingut, objectius i execució; serveis socials i programes d'atenció a la infantesa i a la joventut: principis generals, programes generals, programes específics; protocols d'assistència a menors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Drogues i dret penal (3104G00027)

Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

Els partits polítics com a objecte d'estudi. L'aparició històrica dels partits polítics. Tipologies de partits: ideologies, estructures organitzatives i funcionament. Elits, militància i democràcia interna. La identificació amb un partit i els sentiments anti-partidistes

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1. Teoria del servei públic. 2 La participació dels usuaris en la prestació dels serveis públics. 3. El contracte de gestió dels serveis públics. 4. El servei públic local. 5. Establiment, organització i supressió dels serveis. 6. Les formes de gestió dels serveis públics locals. 7. Els òrgans autònoms. 8. Les entitats públiques empresarials. 9. Les fundacions privades d'iniciativa pública. 10. La gestió indirecta.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques. En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etnicitat...) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processo que afecten actualment a Catalunya i Espanya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret Comparat i dret constitucional comparat. Els criteris de classificació i els elements de comparació. Els models i les tradicions. Tendències contemporànies

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Els delictes del jurat (3104G00054)

El Jurat com a institució penal: participació ciutadana i justícia penal. El procediment penal per jurat. Els delictes competència del jurat.

OPoptativa 3 SE 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

Estudi de les normes que té per objecte l'empresa pública com a manifestació de la iniciativa econòmica pública en els àmbits estatal, autonòmic i local.

OPoptativa 3 SE 2segon semestre NDno definit

Intervenció social i educativa (3104G00062)

Conceptes bàsics de benestar social. Naixement, evolució i situació actual de l'estat del Benestar a nivell internacional, europeu, espanyol i català. Marc jurídic dels principals sistemes: salut, educació, serveis socials, seguretat social, etc. a Espanya i Catalunya. Les prestacions socials: centres, serveis i ajuts econòmics dels sistemes de benestar social relacionats amb determinats col•lectius: víctimes de delictes violents, violència de gènere i domèstica, acció social penitenciària, familiars dels delinqüents, etc. Els models i programes d'intervenció social i educativa en determinats contexts (centres de menors, de dones maltractades, etc.) en prevenció, rehabilitació i inserció. La investigació en l'àmbit del benestar i la criminologia.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Criminologia comparada (3104G03033)

La criminologia com a ciència comparada. Desenvolupaments actuals de la criminologia. Globalització i criminologia.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Psiquiatria forense (3104G03034)

Psiquiatria i Criminalitat. Delinqüència i Patologia.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

Objecte i mètode d'anàlisi estadística aplicada a la criminologia. Fonts primàries i secundàries de dades criminològiques. Recerca de dades secundàries i producció de dades primàries. Anàlisi estadística amb el programa SPSS/WIN i les seves possibles aplicacions en la investigació criminològica. L'estadística descriptiva. Unitats d'anàlisi, tipus de variables i nivells de mesurament. Variables d'interès criminològic. Anàlisi de l'estructura distributiva de les dades. Formes de representació gràfiques de la informació. Mesures de tendència central i dispersió. La distribució normal i els principis de l'estadística inferencial. Probabilitats i tipus de mostreig. Proves de decisió estadística. Contrastació d'hipòtesi. Mesures d'associació per variables qualitatives i quantitatives en l'àmbit criminològic. Anàlisi de dades i interpretació de resultats en la investigació criminològica. L'informe estadístic.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Principals teories feministes; aportacions epistemològiques i metodològiques a la criminologia; les dones delinqüents: teories criminològiques i dades empíriques; les dones penades: realitats i intervencions específiques; les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó; les dones com a víctimes dels delictes: especial atenció a la violència de gènere; la dona en l'imaginari jurídic.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit