Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Ciències socials bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Ciències jurídiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Introducció al dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Metodologia de l'anàlisi social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Història Política i de l'Estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Dret Públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D 1primer semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Dret Internacional públic i Comunitari europeu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre NDno definit

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 C 1primer semestre NDno definit

Història política i de l'estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Ciències polítiques i socials bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Elements, tècniques i comunicació de l'anàlisi política. Enfocaments de la ciència política. Ideologies polítiques contemporànies. La cultura política. Tècniques d'anàlisi política. Comunicació i màrqueting polític.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Dret i societat (3104G02017)

Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Dret públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Els drets constitucionals. Tipologia. Sistema de garanties.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre NDno definit

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves institucions.

OBobligatòria 4 C 2segon semestre NDno definit

Dret de la hisenda pública, financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la hisenda pública (3104G02024)

Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Política comparada, espanyola i catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Ciència i organització administrativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Metodologia de l'anàlisi social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Elements, tècniques i comunicació de l'anàlisi política. Enfocaments de la ciència política. Ideologies polítiques contemporànies. La cultura política. Tècniques d'anàlisi política. Comunicació i màrqueting polític.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Dret i societat (3104G02017)

Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Història Política i de l'Estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Dret Públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Els drets constitucionals. Tipologia. Sistema de garanties.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre NDno definit

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves institucions.

OBobligatòria 4 C 2segon semestre NDno definit

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre NDno definit

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 C 1primer semestre NDno definit

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la hisenda pública (3104G02024)

Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre NDno definit

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 C 1primer semestre NDno definit