Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Grau en Dret

Dret administratiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Dret civil I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Ciència política i economia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Història de la ciència jurídica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Dret romà (3104G01040)

Origen i evolució de les institucions jurídiques privades en la tradició europea i occidental. Fonts del Dret a Roma. Dret jurisprudencial a Roma

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Filosofia del dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Dret civil I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressuposts de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i la manera, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret del treball i de la seguretat social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del treball I (3104G01010)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Concepte de drets constitucionals. Titularitat dels drets: els drets de les persones estrangeres. Sistema de garanties. El principi d'igualtat: igualtat material i accions positives. Estudi de diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret mercantil I (3104G01023)

Estudi de la empresa com a categoria fonamental del Dret mercantil; del Dret que té per objecte el régim de la publicitat registral mercantil, de la comptabilitat mercantil i de la compètecia i de la propietat industrial.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret de societats (3104G01026)

Estudi del Dret de les agrupacions de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un final comú. Societats personalistes i societats de capital.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret penal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments del dret penal (3104G01033)

Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal civil I (3104G01037)

El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret processal civil II (3104G01038)

Procés d'execució. Mesures cautelars. Processos especials de declaració. Tutela especial del crèdit

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dret administratiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104G00065)

1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret administratiu III (3104G00066)

1. Els contractes de l´administració. 2. Les formes de l´activitat administrativa. 3. L´expropiació forcosa. 4. Els béns públics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de família (3104G01008)

Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. La filiació i les relacions de filiació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret del treball i de la seguretat social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del treball II (3104G01011)

Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret de la seguretat social (3104G01012)

I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret tributari (3104G01018)

Principis constitucionals tributaris. Distribució del poder tributari en l'Estat espanyol. Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

Concepte de sistema impositiu. Caracterització els impostos vigents com a sistema. Impostos sobre la renda. Impostos sobre el Patrimoni.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret procesal civil internacional. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret mercantil II (3104G01024)

Estudi del Dret que té per objecte el regim dels títols valors, el comerç i el concurs de creditors

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret mercantil III (3104G01025)

Estudi del Dret del mercat del crèdit, del dret dels mercats de valors i del Dret de les assegurances privades

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic II (3104G00072)

Relacions diplomàtiques i consulars. Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions. El dret internacional humanitari. Protecció internacional dels drets humans.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret penal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G01039)

El procés penal. Objecte del procés penal. Parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de successions (3104G01009)

Dret de successions, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La successió. L'obertura de la successió. Els títols successoris. La capacitat per succeir. El dret d'acréixer. El procés d'adquisició de l'herència. Acceptació i repudiació de l'herència. La comunitat hereditària. La partició hereditària i la col•lació. La successió testamentària. Els heretaments. La successió intestada. Les limitacions a la llibertat de disposar a causa de mort: les llegítimes i la quarta vidual.

OBobligatòria 4 SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

Els impostos sobre el tràfic patrimonial i els impostos indirectes. L'Impost sobre el Valor Afegit. Renda de Duanes. Impostos autonòmics. Impostos locals. Liquidació d'aquests impostos

OBobligatòria 4 SE 2segon semestre NDno definit

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional privat II (3104G01022)

Tècniques de conflictes de lleis. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

L'atribució de competències a la Unió Europea. Els principis que regeixen l'exercici de les competències europees. Característiques de les fonts del dret comunitari. El control de l'aplicació del dret comunitari i la garantia judicial dels drets: recursos. Els principis que regeixen l'aplicació del dret comunitari en l'ordenació interna. El principi d'autonomia institucional i procedimental. Anàlisi de diferents supòsits.

OBobligatòria 4 SO 2segon semestre NDno definit

Filosofia del dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia del dret (3104G01043)

OBobligatòria 4 SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

Els principis reguladors de la responsabilitat civil en les ordenacions jurídiques europees. Sistemes de clàusula general i sistemes basats en un llistat d'interessos protegits. L'europeïtzació del dret de la responsabilitat civil i els Principis Europeus de la Responsabilitat Civil.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Drets lingüístics (3104G00003)

Bases del dret lingüístic. Models de regulació del plurilingüisme a Europa. La protecció de la diversitat lingüística en seu del Consell d'Europa i de la Unió Europea. La regulació constitucional i estatutària de la llengua a Espanya. La regulació lingüística a Catalunya: drets i deures.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius, funcions i metodologia del Dret comparat. Ordenacions jurídiques i famílies jurídiques. La cultura jurídica continental i la cultura jurídica angloamericana.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

Introducció als principis generals del turisme. Conceptes bàsics. Història del turisme a nivell internacional i nacional. Principals característiques de l'activitat.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

El mercat interior i la lliure circulació de treballadors assalariats i per compte propi. La ciutadania i la lliure circulació de persones. L'estatut jurídic previst en la Directiva 2004/38 i la seva aplicació a Espanya. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJCE. Els diferents estatuts jurídics dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. Els acords de Schengen: Frontex.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Els agents implicats en la prevenció i tractament de la delinqüència: el paper de la policia, el paper dels fiscals, el paper dels jutges penals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió tributària (3104G00015)

Els procediments tributaris: normativa específica i suplementària. Procediments de gestió. La recaptació tributària. Procediment d'Inspecció. El procediment sancionador. Revisió en matèria tributària.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret social europeu (3104G00017)

I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social als Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques de foment de l'ocupació i de Seguretat Social; V. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

I. La immigració en l'àmbit internacional, europeu i espanyol: anàlisi del marc jurídic internacional i espanyol en matèria d'immigració. II. Migració legal i migracions econòmiques; III. La regulació de la immigració i de la política d'ocupació a Espanya: la vinculació de la immigració amb l'ocupació a Espanya; IV. Estudi del marc jurídic vigent d'estrangeria en relació amb el treball d'immigrants.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols sisè, setè i vuitè de la Carta de Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de Nacions Unides.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes. Els acords internacionals: tipologia. La política comercial de la Unió. La cooperació al desenvolupament. La política de veïnatge. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Estudi de les figures delictives bàsiques relacionades amb l'Administració i els funcionaris. 1. Delictes contra l'Administració Pública. 2. Delictes comesos pels funcionaris.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

Els partits polítics com a objecte d'estudi. L'aparició històrica dels partits polítics. Tipologies de partits: ideologies, estructures organitzatives i funcionament. Elits, militància i democràcia interna. La identificació amb un partit i els sentiments anti-partidistes

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Ètica i drets humans (3104G00033)

El concepte de drets humans. La fonamentació ètica dels drets humans. Principals concepcions metaètiques. L'abast dels drets humans. Drets humans i drets constitucionals. Drets i democràcia.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. El presidencialisme. El federalisme tradicional i les seves alternatives. Els actors polítics. Els processos de canvi.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

Teories de la nació. Els factors socials i polítics del nacionalisme. Liberalisme i nacionalisme. Socialisme i nacionalisme. Globalització i nacionalisme.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques (3104G00046)

La explicació en Ciències Socials. Objecte i mètode de l'anàlisi estadística aplicada a les Ciències Polítiques. Modelització de fenòmens sociopolítics. La experimentació en Ciència Política. Construcció i anàlisi de societats artificials. Anàlisi de dades mitjançant ordinador i interpretació de resultats en la investigació sociopolítica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret Comparat i dret constitucional comparat. Els criteris de classificació i els elements de comparació. Els models i les tradicions. Tendències contemporànies

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

'Aparició de la Tradició Romànica. Expansió de la Tradició Romànica. La Tradició Neorromànica. El Common Law Inglés. El Sistema Jurídic d’Estats Units. La Família Jurídica Socialista. Sistemes Religiosos. El Sistema Jurídic Mixt d’Israel. El Sistema Jurídic Mixt del Japó '

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Dret del comerç internacional (3104G00051)

Fonaments de l'intercanvi mercantil internacional. Fonts jurídiques públiques i privades. Els protagonistes del comerç. Tipus contractuals. Arbitratge. Fallida. Competència. Propietat industrial.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Carta de Nacions Unides i Declaració Universal dels Drets Humans. El Consell d'Europa. Conveni de Roma de 1950 de protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals i Protocols. Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la seva jurisprudència. Carta de Drets Humans de la Unió Europea.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Contractes de consum (3104G01044)

Protecció dels consumidors i contractació. La formació del contracte de consum. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. Els contractes amb consumidors amb regulació específica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret concursal (3104G01072)

Estudi de les normes que tenen per objecte el concurs de creditors davant de la insolvència del deutor comú, així com de les normes que tenen per objecte la prevenció de la insolvència i de les quals s'ocupen de les situacions de crisi de determinades entitats subjectes a supervisió administrativa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

Estudi del Dret que té per objecte el règim de defensa de la competència i de la competència deslleial

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

Estudi de les normes que tenen per objecte l'organització i el funcionament dels mercats de valors, el dels empresaris que presten serveis d'inversió, el dels seus col•laboradors i el d'operacions i contractes que es despleguen.

OPoptativa 3 SO 2segon semestre NDno definit