Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Química

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades III (3103G04065)

Es pretén que l'alumne desenvolupi habilitats en el disseny experimental bàsic i en la recerca d'informació necessària per a dur a terme les tasques de laboratori. Es recolliran i interpretaran dades experimentals i es manipularà la instrumentació i el material propis d'un laboratori químic. Serà fonamental el correcte ús dels elements de protecció personal. Es treballarà l'elaboració d'informes de laboratori.

Bbàsica 6 QM Aanual CAcatalà

Termodinàmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Termodinàmica bàsica (3103G00068)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre CAcatalà

Termodinàmica química i estadística (3103G04005)

Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Dissolucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre ESespanyol

Química quàntica i espectroscòpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química quàntica i espectroscòpia (3103G04055)

Postulats de la mecànica quàntica. Sistemes senzills. Àtoms hidrogenoides. Àtoms polielectrònics. Molècules Diatòmiques. Molècules Poliatòmiques. Mètode de Huckel. Bases de l'espectroscòpia. Interacció matèria-Radiació. Espectroscòpia molecular. Espectroscòpia Raman. Espectres electrònics. Espectres de ressonància magnètica nuclear i d'espin.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre CAcatalà

Química dels elements

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química dels elements (3103G04056)

Característiques dels elements dels blocs s i p, i dels seus compostos: enllaç i propietats. Característiques generals dels composts dels elements dels blocs d i f.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Química dels compostos orgànics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química dels compostos orgànics (3103G00046)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomería i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre CAcatalà

Introducció en l'experimentació en síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció en l'experimentació en síntesi química (3103G04058)

Aplicacions de tècniques bàsiques usades en síntesi . Reflux, extracció, filtració, destil•lació, cristal•lització, cromatografia.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes numèrics (3103G04006)

Errors i aproximacions. Zeros de funcions. Interpolació de funcions. Integració i derivació numèriques. Integració numèrica d'equacions diferencials. Sistemes lineals.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre CAcatalà

Experimentación en enginyeria química (3103G04008)

Aplicació pràctica de reactors químics i cinètica de reacció. Transmissió de calor i de matèria. Circulació de fluids.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria química (3103G04009)

Balanços de matèria i energia. Principis per al disseny de reactors químics. Operacions unitàries.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioquímica (3103G00004)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de Bioquímica (3103G00069)

Introducció a l'experimentació en bioquímica.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre CAcatalà

Química analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Principis de química analítica (3103G04011)

Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox. Introducció a les tècniques instrumentals.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Introducció a l'experimentació en química analítica (3103G04012)

Identificació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre CAcatalà

Química física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G00047)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre ENanglès

Electroquímica i química macromolecular (3103G04014)

Dissolucions d'electròlits. Conductivitat. Equilibris iònics i electroquímics. Cinètica electròdica. Macromolècules. Polímers. Col·loides.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre CAcatalà

Experimentació en química física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Experimentació en química física (3103G04059)

Termodinàmica química i equilibri. Espectroscòpia. Cinètica química. Electroquímica. Viscosimetria i macromolècules. Aplicacions computacionals.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Química inorgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química inorgànica avançada (3103G04015)

Introducció a la química de l'estat sòlid. Estructura, enllaç, estequiometria i defectes als sòlids inorgànics. Diagrames de fase. Dissolucions sòlides. Reactivitat dels sòlids. Introducció a la química bioinorgànica. Elements inorgànics i el seu paper en els sistemes biològics. Metalls en medicina.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre CAcatalà

Compostos de coordinació (3103G04016)

Simetria. Geometries de coordinació i isòmers. Modles d'enllaç: TCC i TOM. Sèrie espectroquímica. Mecanismes de Reacció; Substitució, isomerització. Reaccions xarxa –ox. Espectres UV - vis dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Propietats magnètiques dels complexos i relació amb l'estructura electrònica.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre NDno definit

Química orgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Elucidació estructural de compostos orgànics (3103G00048)

Determinació estructural de composts orgànics per mètodes espectroscòpics: espectroscòpia infraroja, espectroscòpia de masses, espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre CAcatalà

Mètodes sintètics orgànics (3103G04017)

Formació d'enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Interconversió de grups funcionals. Metodologia sintètica. Anàlisi retrosintètica. Composts heterocíclics. Estructura i síntesi de productes naturals orgànics.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre ENanglès

Experimentació en síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Experimentació en síntesi química (3103G04060)

Aplicacions de tècniques i mètodes de síntesi. Caracterització de composts inorgànics i orgànics.

OBobligatòria 12 QM 2segon semestre NDno definit

Química analítica avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi instrumental (3103G04019)

Anàlisi instrumental. Principis generals. Tècniques òptiques d'anàlisi. Espectrometria de masses. Tècniques electroanalítiques. Tècniques tèrmiques d'anàlisi. Cromatografia: principis generals, cromatografia de gasos i cromatografia de líquids. Tècniques electroforètiques. Hibridació instrumental.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Química analítica avançada (3103G04020)

Introducció a la Quimiometria i assegurament de la qualitat. Presa de mostra. Tractament de mostra. Automatització del procés analític. Mètodes cinètics d'anàlisi.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre CAcatalà

Experimentació en química analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Experimentació en química analítica (3103G04061)

Laboratori d'anàlisi de compostos orgànics i inorgànics. Aplicacions de les principals tècniques instrumentals en Química Analítica: cromatogràfiques, òptiques, electroquímiques, etc. Gestió de la qualitat al laboratori analític.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estudi de casos (3103G04021)

Estudi multidisciplinari de casos reals d'interès científic, industrial i/o social utilitzant metodologies d'aprenentatge basades en problemes.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre ENanglès

Projectes (3103G04022)

Recerca i desenvolupament públic i industrial. Avaluació de projectes a la industria química.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre CAcatalà

Ciència dels materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciència dels materials (3103G04062)

Zeolites. MOFs. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre CAcatalà

Química computacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny biomolecular (3103G00076)

Disseny computacional de biomolècules i fàrmacs. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Espectroscòpia avançada (3103G04066)

Interacció de la radiació amb la matèria, espectres de vibració, espectres electrònics, ressonància magnètica, làsers

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Principis de reactivitat química (3103G04068)

Principis basats en les lleis termodinàmiques. Principis basats en l'estructura molecular. Principis derivats de l’anàlisi dels orbitals moleculars. Principis derivats de l’estudi de la densitat electrònica (DFT conceptual)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi química i qualitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Gestió i control de qualitat (3103G02034)

Concepte de Qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la Qualitat.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ESespanyol
RA 2segon semestre ESespanyol

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Química biològica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Productes naturals (3103G00075)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Bioanàlisi (3103G00077)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Bioinorgànica (3103G02030)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ESespanyol
RA 1primer semestre ESespanyol

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès

Pràctiques en empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses (3103G04063)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte en una empresa o institució. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
RA Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Complements específics en ciències químiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química verda (3103G00050)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Optatives tipus A

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Productes naturals (3103G00075)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Disseny biomolecular (3103G00076)

Disseny computacional de biomolècules i fàrmacs. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Bioanàlisi (3103G00077)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Bioinorgànica (3103G02030)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ESespanyol
RA 1primer semestre ESespanyol

Gestió i control de qualitat (3103G02034)

Concepte de Qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la Qualitat.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Recuperació de productes (3103G02036)

Fonaments de recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació. Sistemes de validació i anàlisi.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ESespanyol
RA 2segon semestre ESespanyol

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès

Espectroscòpia avançada (3103G04066)

Interacció de la radiació amb la matèria, espectres de vibració, espectres electrònics, ressonància magnètica, làsers

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Principis de reactivitat química (3103G04068)

Principis basats en les lleis termodinàmiques. Principis basats en l'estructura molecular. Principis derivats de l’anàlisi dels orbitals moleculars. Principis derivats de l’estudi de la densitat electrònica (DFT conceptual)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química verda (3103G00050)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Productes naturals (3103G00075)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Disseny biomolecular (3103G00076)

Disseny computacional de biomolècules i fàrmacs. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Bioanàlisi (3103G00077)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Bioinorgànica (3103G02030)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ESespanyol
RA 1primer semestre ESespanyol

Gestió i control de qualitat (3103G02034)

Concepte de Qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la Qualitat.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Recuperació de productes (3103G02036)

Fonaments de recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació. Sistemes de validació i anàlisi.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ESespanyol
RA 2segon semestre ESespanyol

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès

Espectroscòpia avançada (3103G04066)

Interacció de la radiació amb la matèria, espectres de vibració, espectres electrònics, ressonància magnètica, làsers

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Principis de reactivitat química (3103G04068)

Principis basats en les lleis termodinàmiques. Principis basats en l'estructura molecular. Principis derivats de l’anàlisi dels orbitals moleculars. Principis derivats de l’estudi de la densitat electrònica (DFT conceptual)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3103G04064)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

NDno definit 12 EF 1primer semestre ENanglès
F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Optatives tipus A

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04069)

La química analítica aplicada al control de processos a la indústria. Automatització. Aplicacions a la indústria agroalimentària. Aplicacions a la indústria farmacèutica. Aplicacions a la indústria petroquímica i de polímers.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Disseny de molècules orgàniques (3103G04070)

Estudi de les principals estratègies de síntesi de molècules orgàniques

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04069)

La química analítica aplicada al control de processos a la indústria. Automatització. Aplicacions a la indústria agroalimentària. Aplicacions a la indústria farmacèutica. Aplicacions a la indústria petroquímica i de polímers.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Disseny de molècules orgàniques (3103G04070)

Estudi de les principals estratègies de síntesi de molècules orgàniques

OPoptativa 3 QM 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.