Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Grau en Ciències Ambientals

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física (3103G00043)

Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Tècniques científiques integrades III (3103G03082)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Adaptació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Física (3103G00043)

Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual NDno definit

Bases científiques del medi natural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Zoologia (3103G00015)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Botànica (3103G00017)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques de botànica (3103G00064)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques de zoologia (3103G00065)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Processos i recursos geològics (3103G03004)

Processos geològics externs i formes. Recursos geològics.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques de processos i recursos geològics (3103G03005)

Processos petrogenètics. Processos interns. Processos externs. Roques i minerals. Geologia regional.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Meteorologia i climatologia (3103G03010)

L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Bases bio- geo -físic-químiques. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques de meteorologia i climatologia (3103G03011)

Variables meteorològiques. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Classificació climàtica bàsica. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Hidrogeologia (3103G03012)

El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques de hidrogeologia (3103G03013)

Balanç hídric en una conca. Estudi i definició d'aqüífers. Realització de piezometries i interpretació de dades piezomètriques. Anàlisi i interpretació de dades hidroquímiques.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Ciencies socials, econòmiques i jurídiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Medi ambient i societat (3103G03014)

L’assignatura te com a objectiu introduir l’alumnat en els grans temes que articulen la reflexió i la pràctica professional a l’entorn de la relació societat medi i de la seva plasmació territorial, a diverses escales.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Economia (3103G03015)

Introducció a l’economia medi ambiental.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Legislació ambiental (3103G03016)

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Cartografia (3103G03017)

Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Matèries instrumentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3103G00045)

Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Enginyeria ambiental (3103G03019)

Balanç de matèria. Balanç d'energia. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques d'enginyeria ambiental (3103G03020)

Pràctiques d’Enginyeria Ambiental és una assignatura totalment pràctica on s’estudia l’aplicació de balanços de matèria i energia en instal•lacions experimentals. Consta de dues parts: una primera part de pràctiques de laboratori, on es realitzen tres pràctiques en diferents muntatges experimentals (balanç de matèria, balanç d'energia i bescanviador de calor) ; i una segona part on es realitza un Cas Pràctic on és necessària l’aplicació de balanços de matèria i energia per tal de resoldre’l.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases ecològiques ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia (3103G00018)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques d'ecologia (3103G00066)

L'objectiu principals d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Microbiologia ambiental (3103G03023)

Característiques generals dels microorganismes. Diversitat i funcions dels microorganismes en la naturalesa. Comunitats bacterianes i ecosistemes microbians. Metodologies d'estudi dels microorganismes en la naturalesa. Utilitat ambiental dels microorganismes.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Tecnologia ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tractament d'aigües i residus (3103G03024)

Processos de depuració d'aigües físics, químics i biològics. Potabilització d'aigua. Plans de gestió de residus. Sistemes de tractament i disposició dels residus.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques de tractament d'aigües i residus (3103G03025)

Les Pràctiques de tractament d’aigües i residus és una assignatura totalment pràctica que pertany al mòdul de Tecnologia Ambiental. L’assignatura es basa en els processos de depuració d’aigües tan físics, químics com biològics, la potabilització de l’aigua, els plans de gestió de residus i els sistemes de tractament i disposició de residus. L’objectiu principal es basa en observar, analitzar i resoldre de manera pràctica els problemes ambientals utilitzant les diverses tecnologies plantejades en l’assignatura de Tractament d’aigües i residus. Durant la primera part de l’assignatura es realitzen diferents pràctiques al laboratori que permetran avaluar el procés i l’eficiència d’algunes tecnologies emprades en els problemes ambientals. Per altra banda, durant la segona part es realitzen visites a diverses instal•lacions basades en gestió ambiental per a evaluar el funcionament de cadascuna d’elles. Finalment, es treballen a l’aula els processos estudiats i es posen en comú els trets característics i les mancances de cada tecnologia.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Contaminació atmosfèrica (3103G03026)

Tècniques d'anàlisi i control.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
EF 1primer semestre NDno definit

Química ambiental (3103G03027)

Principis de química ambiental Anàlisi i caracterització d'aigües: determinació de la concentració de clorurs, fosfats, duresa i alcalinitat de l'aigua. Terres: pH, conductivitat i capacitat d'intercanvi catiònic. Contaminació de l'aigua. Quimica de sóls. Contaminació de sóls

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió i qualitat ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03028)

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari: ArcGis-ArcView 10.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Ordenació del territori (3103G03029)

Dinàmiques territorials recents. Conflictes territorials. Processos i mètodes de planificació urbana i territorial. Planificació estratègica ambiental.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques d'ordenació del territori (3103G03030)

Sortides de camp. Domini de les noves eines de gestió i ordenació del territori.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Educació ambiental (3103G03031)

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament que es concentren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03032)

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques d'avaluació d'impacte ambiental (3103G03033)

Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, activitats industrials, planejament urbanístic i d'altres.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Conservació de la biodiversitat I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biodiversitat (3103G00020)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Geobotànica (3103G00021)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comunitats animals (3103G00022)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de fauna (3103G00061)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal. Bases científiques de la conservació biològica. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de flora (3103G00062)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Ciència i tecnologia ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes de gestió ambiental (3103G03039)

Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Sistemes de gestió ambiental ISO 14.000 i EMAS de la Unió Europea

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants (3103G03040)

Determinació de contaminants en matrius ambientals mitjançant tècniques analítiques instrumentals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Edafologia i descontaminació de sòls (3103G03041)

El sòl com a recurs natural. Principals característiques i propietats del sòl. Processos de degradació i conservació de sòls. Gestió i tractament de sòls contaminats.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Prospecció geofísica (3103G03042)

Mètodes geofísics d'estudi del subsòl i les aigües subterrànies. Prospecció gravimètrica. Prospecció sísmica. Prospecció elèctrica. Prospecció electromagnètica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Toxicologia ambiental (3103G03043)

Ecotoxicologia. Assaigs de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3103G03079)

El projecte: definició i objectius. Orígen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals. Direcció i gestió de projectes. Estudi de mercat. Anàlisi d'oferta i demanda. Envergadura del projecte: economia d'escala i optimització. Localització. Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Despeses de producció. Avaluació econòmica de projectes. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 EF 1primer semestre NDno definit

Conservació de la biodiversitat III

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Limnologia (3103G00031)

El mitjà aquàtic epicontinental. Estudi de les comunitats i ecosistemes aquàtics i el seu funcionament.

OPoptativa 3 SF 1primer semestre NDno definit
SJ 2segon semestre NDno definit

Ecologia marina (3103G00032)

El mitjà marí. El sistema pelàgic. El sistema bentònic. Funcionament dels ecosistemes marins.

OPoptativa 3 SF 1primer semestre NDno definit
SJ 2segon semestre NDno definit

Ecosistemes aquàtics (3103G00033)

Funcionament dels processos ecològics en ecosistemes d'aigua dolça i marins. Estudi de casos a partir de resultats experimentals i de camp.

OPoptativa 3 SF 1primer semestre NDno definit
SJ 2segon semestre NDno definit

Genètica de la conservació (3103G00034)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.

OPoptativa 3 SF 1primer semestre NDno definit
SJ 2segon semestre NDno definit

Restauració del medi natural (3103G00035)

Pertorbacions naturals i antropogènies del mitjà natural. Programes de restauració, marc legal, objectius i continguts. Criteris i tècniques de restauració. Restauració d'espais afectats per activitats extractives. Condicionament i revegetació d'abocadors. Restauració de zones humides. Reforestació de zones degradades o incendiades

OPoptativa 3 SF 2segon semestre NDno definit
SJ 2segon semestre NDno definit

Conservació de la biodiversitat II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Vertebrats (3103G00027)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats. Evolució en relació enmig i forma de vida.

OPoptativa 3 SJ 2segon semestre NDno definit

Plantes vasculars (3103G00028)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OPoptativa 3 SJ 2segon semestre NDno definit

Ecologia de poblacions (3103G00029)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OPoptativa 3 SJ 2segon semestre NDno definit

Botànica marina (3103G00030)

El mitjà marí. El sistema pelàgic. El sistema bentònic. Funcionament dels ecosistemes marins.

OPoptativa 3 SJ 2segon semestre NDno definit

Artròpodes (3103G00059)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OPoptativa 3 SJ 2segon semestre NDno definit

Gestió ambiental avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia del medi ambient (3103G03068)

Externalitats ambientals. Instruments econòmics de la política del Medi Ambient. Explotació dels recursos renovables i no renovables. Creixement econòmic i Medi Ambient. Desenvolupament sostenible

OPoptativa 3 EF 1primer semestre NDno definit

Recursos naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia aplicada (3103G00036)

Ecosistemes forçats. Eutrofització. Contaminació i processos d'auto depuració. Ecosistemes pertorbats. Ecologia dels incendis. Principis de la conservació i restauració ecològica.

OPoptativa 3 EF 2segon semestre NDno definit

Oceanografia (3103G00037)

Escales temporals i espacials en fluids geofísics Circulació termohalina. Marees: mecanismes i corrents de marea. Corrents geostròfics i corrents induïts pel vent. Circulació superficial, intermèdia i profunda. Principals corrents oceànics. Divergències i convergències. Fronts. Afloraments

OPoptativa 3 EF 1primer semestre NDno definit

Recursos faunístics (3103G00038)

Cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques

OPoptativa 3 EF 1primer semestre NDno definit

Recursos vegetals (3103G00039)

Vegetals d'interès econòmic. Vegetals comestibles, medicinals i bioindicadors. Explotació sostenible.

OPoptativa 3 EF 1primer semestre NDno definit

Resposta de la fauna i vegetació al canvi climàtic (3103G03067)

Efectes del canvi climàtic en la distribució, fenologia i conservació dels animals. Homogeneïtzació biòtica. Canvi d'usos del terra i la fauna. Estudi de les estratègies i mecanismes de resposta de la vegetació als factors de canvi global, especialment aquells relacionats amb la fragmentació del territori i el canvi climàtic. Respostes adaptatives de les plantes. Conseqüències dels canvis en la biodiversitat i en les àrees de distribució de les espècies sobre l'estructura i funcionament dels ecosistemes terrestres.

OPoptativa 3 EF 1primer semestre NDno definit

Complements específics en ciències ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3103G03080)

Realización de prácticas tuteladas en el marco de un proyecto. Colaboración e implicación en las tareas empresariales o institucionales que se encomienden al alumno por el tutor y la empresa o institución donde se realicen. El periodo de aprendizaje guiado en las empresas estará regulado por un convenio de prácticas en empresa firmado entre la Universidad y cada una de las empresas o institucionas donde se desarrollan. Clasificaciones y medidas del riesgo ambiental. Riesgo e incertidumbre. Vulnerabilidad al riesgo. Análisis de los enfoques científicos y profesionales al estudio de los riesgos ambientales. Riesgos ambientales y ordenación del territorio. Gestión de riesgos naturales: inundaciones, sequías

OPoptativa 6 EF 1primer semestre NDno definit
EJ Aanual NDno definit