Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Biologia

Química Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3103G00078)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 6 BL Aanual

Biologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia fonamental (3103G00079)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.

Bbàsica 6 BL Aanual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes: protistes, fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Organització de poblacions i ecosistemes.

Bbàsica 6 BL Aanual

Matemàtiques Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00080)

Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat.

Bbàsica 6 BL Aanual

Física Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00081)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 6 BL Aanual

Geologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia (3103G01080)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 BL Aanual

Matèries Instrumentals Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 BL Aanual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 BL Aanual

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 BL Aanual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 BL Aanual

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioquímica (3103G00086)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Metodologies bàsiques en bioquímica

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Citologia i Histologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Citologia i histologia (3103G00088)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

Metodologies bàsiques en Citologia i Histologia Animal i Vegetal. Bases microscòpiques de l'organografia.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Zoologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Zoologia (3103G00089)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Anàlisi Avançada de Dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

Models lineals múltiples. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariable aplicada a la experimentació biològica: ordenació i classificació

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Microbiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Microbiologia (3103G00091)

El món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica bacteriana i metabolismes. Introducció a la virologia. Visió general de la diversitat procariota. Fonaments d'ecologia microbiana, microbiologia aplicada, biotecnologia microbiana i microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

Metodologies bàsiques al laboratori de microbiologia. Cultiu i manteniment de soques bacterianes. Treball en condicions estèrils i manipulació asèptica de cultius bacterians. Tinció i observació de microorganismes.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre

Genètica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Genètica (3103G00092)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre

Pràctiques de genètica (3103G01085)

Metodologies bàsiques en Genètica

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre

Botànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Botànica (3103G00093)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre

Pràctiques de botànica (3103G01086)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre

Fisiologia Vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia vegetal (3103G01087)

Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

Metodologies per a l'estudi del funcionament de les plantes i la seva regulació.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Ecologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia (3103G00095)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

L'objectiu principal d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Evolució

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Evolució (3103G01089)

Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis evolutius

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre

Fisiologia Animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia animal (3103G01091)

Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

Com funcionen els animals: treball pràctic d'observació, experimentació, anàlisi i discussió.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre

Biologia Molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre
FJ 1primer semestre

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

Regulació de l'expressió gènica. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant. Expressió i purificació de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre

Organismes i Sistemes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Vertebrats (3103G01094)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Plantes vasculars (3103G01095)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia de poblacions (3103G01096)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Artròpodes (3103G01097)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Botànica marina (3103G01098)

Biologia, diversidad i ecologia dels organismes vegetals marins.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre
EJ 2segon semestre

Biologia Fonamental I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació de gens.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

Conceptes bàsics. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Genòmica (3103G00101)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Regulació metabòlica (3103G01099)

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació de gens.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

Conceptes bàsics. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Genòmica (3103G00101)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Vertebrats (3103G01094)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Plantes vasculars (3103G01095)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia de poblacions (3103G01096)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Artròpodes (3103G01097)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Botànica marina (3103G01098)

Biologia, diversidad i ecologia dels organismes vegetals marins.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre
EJ 2segon semestre

Regulació metabòlica (3103G01099)

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3103G01100)

El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre

Treball Final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3103G01101)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fundats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic i Projecte Docent.

OBobligatòria 12 1J Aanual
2S Aanual
3F 1primer semestre
EJ Aanual
ES Aanual
SJ Aanual
SS Aanual

Biotecnologia Fonamental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Genètica aplicada (3103G00105)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia animal (3103G00106)

Aplicacions de la biotecnologia animal per a la ramaderia i pesca i la producció d'altres productes d'interès. Millora genètica. Aplicacions per a la recerca i la salut animal.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

Microbiologia i processos enzimàtics aplicats a la indústria alimentària. Aplicacions de la biotecnologia al desenvolupament d'aliments. Legislació i seguretat alimentària. Biotecnologia i anàlisi dels aliments.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biologia Sanitària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Immunologia (3103G00102)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Virologia (3103G00103)

Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Diagnòstic, profilaxis i terapèutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Neurobiologia (3103G00104)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre
FJ 2segon semestre

Microbiologia clínica (3103G01102)

Bacteris, fongs, protozous i virus patògens. Sistemes de presa de mostres clíniques per a l'estudi microbiològic. Identificació i cultiu de microorganismes patògens. Malalties infeccioses i control. Bases moleculars de la patogenicitat dels microorganismes. Interacció patògen-hoste, invasivitat, toxigenicitat. Principals toxines microbianes, detecció, anàlisi i mecanismes d'acció.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Genètica humana (3103G01103)

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Citogenètica humana. Bases genètiques de malalties humanes. Tractament de malalties genètiques. Consell genètic.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Biologia Fonamental II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

Introducció a l'anatomia i fisiologia de la reproducció i el desenvolupament.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Fisiologia cel·lular (3103G01105)

Fisiologia cel.lular. Comunicació cel.lular i resposta cel.lular. Tràfic intracel.lular. Migració cel.lular i transducció del senyal. Memòria a llarg termini com a model de transducció del senyal. Anàlisi de l'expressió gènica en la transducció del senyal.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Genètica de poblacions (3103G01106)

La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. Poblacions en equilibri. Efectes genètics dels factors que alteren l'equilibri i la seva detecció. Estructura jeràrquica de les poblacions.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Ecologia microbiana (3103G01107)

Distribució i diversitat dels microorganismes en la natura. Resposta de les poblacions microbianes als factors ambientals. Interaccions entre microorganismes. Mètodes per a l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes en el medi. Estudi de casos.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Organografia comparada (3103G01108)

Estudi comparatiu de l'estructura microscòpica i de l'organogènesi de diferents òrgans i sistemes en animals. Es farà èmfasi en el model humà.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Gestió de la Biodiversitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal. Bases científiques de la conservació biològica. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Ecosistemes Aquàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia fluvial (3103G00115)

1. L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, en una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema fisic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials mediterranis. 2. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Conservació dels Recursos Naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Recursos faunístics (3103G00122)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Pràctiques en Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3103G01109)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. El període d'aprenentatge guiat en les empreses estarà regulat per un conveni de pràctiques en empresa firmat entre la Universitat i cada una de les empreses o institucions on es desenvolupen.

OPoptativa 6 EJ Aanual
ES Aanual
F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual
SJ Aanual
SS Aanual
TS Aanual

Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Immunologia (3103G00102)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Virologia (3103G00103)

Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Diagnòstic, profilaxis i terapèutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Neurobiologia (3103G00104)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre
FJ 2segon semestre

Genètica aplicada (3103G00105)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia animal (3103G00106)

Aplicacions de la biotecnologia animal per a la ramaderia i pesca i la producció d'altres productes d'interès. Millora genètica. Aplicacions per a la recerca i la salut animal.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

Microbiologia i processos enzimàtics aplicats a la indústria alimentària. Aplicacions de la biotecnologia al desenvolupament d'aliments. Legislació i seguretat alimentària. Biotecnologia i anàlisi dels aliments.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal. Bases científiques de la conservació biològica. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Ecologia fluvial (3103G00115)

1. L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, en una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema fisic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials mediterranis. 2. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Recursos faunístics (3103G00122)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses. Empresa i emprenedoria. Elaboració d'un pla d'empresa.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Microbiologia clínica (3103G01102)

Bacteris, fongs, protozous i virus patògens. Sistemes de presa de mostres clíniques per a l'estudi microbiològic. Identificació i cultiu de microorganismes patògens. Malalties infeccioses i control. Bases moleculars de la patogenicitat dels microorganismes. Interacció patògen-hoste, invasivitat, toxigenicitat. Principals toxines microbianes, detecció, anàlisi i mecanismes d'acció.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Genètica humana (3103G01103)

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Citogenètica humana. Bases genètiques de malalties humanes. Tractament de malalties genètiques. Consell genètic.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

Introducció a l'anatomia i fisiologia de la reproducció i el desenvolupament.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Fisiologia cel·lular (3103G01105)

Fisiologia cel.lular. Comunicació cel.lular i resposta cel.lular. Tràfic intracel.lular. Migració cel.lular i transducció del senyal. Memòria a llarg termini com a model de transducció del senyal. Anàlisi de l'expressió gènica en la transducció del senyal.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Genètica de poblacions (3103G01106)

La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. Poblacions en equilibri. Efectes genètics dels factors que alteren l'equilibri i la seva detecció. Estructura jeràrquica de les poblacions.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Ecologia microbiana (3103G01107)

Distribució i diversitat dels microorganismes en la natura. Resposta de les poblacions microbianes als factors ambientals. Interaccions entre microorganismes. Mètodes per a l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes en el medi. Estudi de casos.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Organografia comparada (3103G01108)

Estudi comparatiu de l'estructura microscòpica i de l'organogènesi de diferents òrgans i sistemes en animals. Es farà èmfasi en el model humà.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.