Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Grau en Educació Social

L'educador social i la seva acció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

La finalitat d'aquest mòdul és facilitar als estudiants de nou ingrés una aproximació a la figura professional de l'educador social en els principals espais d'intervenció professional, a les seves funcions i àrees de treball prioritaris. Educació i intervenció socioeducativa al món contemporani. Els contexts de la pràctica professional en educació social. Principals àmbits i sectors d'intervenció en educació social: característiques, evolució, situació actual i perspectives de futur. L'educador/a social com a professional: desenvolupament de la professió i relació amb altres agents socials. Sistemes d'accés a la informació com a coneixement bàsic per a l'actualització de coneixements en educació social. Estratègies de recerca bibliogràfica, selecció, organització, presentació, anàlisi i crítica de la informació.

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit

Corrents teòrics i metodològics en educació social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

a) Aproximació al pensament educatiu: Concepte i aproximacions a l'educació, desafiaments i agents eductius, evolució històrica dels moviments socials contemporanis B)Teories contemporànies de l'educació: dels inicis de la modernitat pedagògica a les tendències per a l'educació del S.XXI. C) Contexts i agents de l'educació: el sistema educatiu i els seus programes específics, la família com context privilegiat per a l'educació intergeneracional, l'educació en la comunitat i la ciutat com espai d'integració social, el lleure com a eina de participació social, el grup d'iguals i els mitjans de comunicació.

Bbàsica 12 A 1primer semestre NDno definit

Societat, cultura i educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Societat, cultura i educació (3101G02035)

Conceptes bàsics per a l'anàlisi sociocultural, teories de la cultura i la societat, evolució de la societat moderna a la postmodernitat, elements per a la construcció identitària i diversitat cultural i anàlisi dels eixos de la desigualtat en la societat actual; fluixos migratoris, diversitat cultural i reptes socials, estudi dels processos d'integració en contexts multiculturals, les bases i reptes de l'educació intercultural i estratègies d'intervenció des de la perspectiva intercultural.

Bbàsica 12 A 2segon semestre NDno definit

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

Aquest mòdul s'orienta a l'anàlisi i coneixement dels conceptes i processos psicològics fonamentals per a la comprensió dels contexts socials i de desenvolupament en relació amb el raonament i comportament. Aquesta anàlisi s'organitza en cinc grans apartats que ens permet abordar temes des del més genèric com la interacció i el procés de socialització, fins a qüestions més concretes com les relacions interpersonals. 1.- Interacció i realitat social: el canvi relacionat amb els processos de socialització i de l'aprenentatge. 2. - Desenvolupament de la Percepció social: estereotips, prejudicis i discriminació. 3.- Relacions intergrupals i identitats socials en els diferents moments vitals. 4.- Conformitat i conflicte com a motor del canvi social. 5. - Les relacions interpersonals i el seu desenvolupament.

Bbàsica 12 A 2segon semestre NDno definit

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

Aquest mòdul es destina a l'orientació de l'estudiant en la seva incorporació al món universitari per facilitar el seu desenvolupament en la vida acadèmica, treballant inicialment competències professionals. es treballaran continguts com a: Estratègies d'aprenentatge autònom a la universitat. El treball en equip a la universitat com a espai d'aprenentatge de competències professionals de l'educador social. la resolució de conflictes en l'àmbit acadèmic: eines de reflexió i millora.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències instrumentals, comunicatives i sistèmiques relacionades amb la cultura digital i audiovisual que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual, a partir dels següents continguts: - Característiques bàsiques de la societat del coneixement i principals repercussions en els àmbits social, cultural i educatiu. - Components bàsics de la comunicació audiovisual: indústria i procés de producció, les diferents categories dels mitjans i gèneres, els elements que constitueixen el llenguatge audiovisual, la representació que fan els mitjans de la realitat i l'impacte que té els mitjans sobre l'audiència. - Recerca, selecció i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses, segons la font i els suports que s'utilitzen (imprès, audiovisual, digital). - La comprensió i la composició de missatges diferents amb intencions comunicatives o creatives diverses, potenciar les actituds crítiques i reflexives en la validació de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari, i respectar les normes acordades en l'àmbit professional per regular l'ús de la informació.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit