Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Objectius de l'assignatura 1.- Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Física, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. 2.- Formar-se en la didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'assignatura, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat, disseny d'activitats d'ensenyament aprenentatge, maneig de recursos educatius específics de la matèria, etc. 3.- Dissenyar activitats competencials fonamentades en la innovació. 4.- Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de la Física 5.- Analitzar i aplicar propostes d'avaluació, auto - avaluació i co -avaluació de forma que potenciïn l'autoprenentatge i l'aprenentatge reflexiu de la Física
Crèdits:
3

Grups

Grup FQ

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Luisa Escoda Acero  / Jesus Planella Morato
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts de l’especialitat corresponent.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents dels continguts de l’àmbit de l’especialitat i les seves perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica dels mateixos.
 • Conèixer contextos i situacions en els que s’usin o apliquin els continguts.

Continguts

1. Instruments de mesura: 1.1- La precisió i l'exactitud en la mesura com elements per l'estudi de la ciència. 1.2- Expressió i lectura de les mesures emprant els patrons del Sistema Internacional. 1.3- Notació científica. 1.4- Anàlisis d'errors i incerteses.

2. El moviment dels objectes. Cinemàtica. 2.1- El moviment com canvi de la posició amb el temps.2.2- Descripció del moviment rectilini. Tipus. 2.3.--Característiques i identificació dels tipus de moviment a través de la representació gràfica. 2.4.- Caiguda lliure. Interpretació vectorial. Factors que l'influeixen. 2.5.- Moviment circular dels objectes. Factors que l'influeixen

3. Introducció al càlcul vectorial. 3.1.- Concepte de vector. 3.2.- Formes de'expressió un vector. 3.3.- Descomposició de vectors. 3.4.- Operacions analítiques i gràfiques amb vectors.

4. Causes del moviment dels objectes. 4.1.- Força. Tipus de forces. 4.2.- Forces de fregament. Coeficient de fregament estàtic i dinàmic. 4.3.- Lleis de Newton.Estàtica i Dinàmica. 4.4.- Aplicacions de les lleis de Newton. 4.5.- Objectes en contacte.

5. Treball i energia. 5.1.- Treball d'una força i treball de la força resultant. 5.2.- Concepte de potència: rendiment 5.3.-Energia associada al moviment. Energia cinètica. 5.4.- Teorema treball i energia. 5.5.- Energia associada a la posició. Energia potencial.5.6.- Anàlisis de la transformació de l'energia. Conservació de l'energia. 5.7.- Aplicacions dels conceptes energètics al moviment de caiguda lliure

6. Introducció a la teoria de camps. 6.1.- Concepte de camp. Tipus i representació.6.2.-Circulació d'un vector. Camps conservatius. 6.3.- Concepte de potencial. Superfícies equipotencials. 6.4.- Concepte de gradient. 6.5.- Treball de les forces conservatives.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 12,00 25,00 0 37,00
Anàlisi / estudi de casos 0 4,00 3,00 7,00
Debat 1,00 0 0 1,00
Elaboració individual de treballs 0 4,00 0 4,00
Exposició dels estudiants 15,00 0 0 15,00
Sessió participativa 4,50 0 0 4,50
Treball en equip 1,50 0 0 1,50
Tutories de grup 0 0 5,00 5,00
Total 34,00 33,00 8,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Disseny i desenvolupament complet d'una activitat competencial així com l'elaboració dels recursos necessaris 1.- Claredat, precisió, correcció i coherència en la determinació dels objectius, competències, relació amb altres àrees, continguts,metodologia, recursos, criteris d’avaluació i de qualificació de l’activitat proposada. Així com la seva relació amb la unitat didàctica a la que pertany l’activitat

2.- Adequació de l’activitat a la metodologia proposada així com la capacitat d’adaptació de l’activitat a la diversitat del grup classe.

3.- Profunditat i domini de les unitats didàctiques que es treballen en l’activitat, així com dels diferents tipus de continguts que es consideren.

4.- Profunditat i domini de les eines d’avaluació així com l’adequació dels criteris d’avaluació als objectius de l’activitat. És valorarà molt positivament les eines d’avaluació que permetin l’autoavaluació i la coavaluació.

5.- Grau d’originalitat i aportacions personals/grupals en el dissenys de les activitats així com en l’elaboració de recursos. Es valorarà molt positivament aquelles activitats que permetin l’aplicació del mètode científic i l’assoliment de les competències.


6.- Coneixement i correcta utilització del currículum i de la bibliografia adient.50
Defensa oral (davant el grup classe) de l'activitat dissenyada tot considerant la innovació d'aquesta. 1.- Claredat, precisió, correcció i coherència en la determinació dels objectius, competències, relació amb altres àrees, continguts,metodologia, recursos, criteris d’avaluació i de qualificació de l’activitat proposada. Així com la seva relació amb la unitat didàctica a la que pertany l’activitat

2.- Adequació de l’activitat a la metodologia proposada així com la capacitat d’adaptació de l’activitat a la diversitat del grup classe.

3.- Profunditat i domini de les unitats didàctiques que es treballen en l’activitat, així com dels diferents tipus de continguts que es consideren.

4.- Profunditat i domini de les eines d’avaluació així com l’adequació dels criteris d’avaluació als objectius de l’activitat. És valorarà molt positivament les eines d’avaluació que permetin l’autoavaluació i la coavaluació.

5.- Grau d’originalitat i aportacions personals/grupals en el dissenys de les activitats així com en l’elaboració de recursos. Es valorarà molt positivament aquelles activitats que permetin l’aplicació del mètode científic i l’assoliment de les competències.


6.- Coneixement i correcta utilització del currículum i de la bibliografia adient.

7- Correcció organització i presentació dels diferents treballs.

8.- Claredat expositiva i expressiva en la defensa oral dels treballs.
40 No
Autoavaluació i coavaluació de l'activitat per part del grup-classe i posterior debat. 1.- Profunditat i domini de les eines d’avaluació així com l’adequació dels criteris d’avaluació als objectius de l’activitat. És valorarà molt positivament les eines d’avaluació que permetin l’autoavaluació i la coavaluació.

2.- Grau d’originalitat i aportacions personals/grupals en el dissenys de les activitats així com en l’elaboració de recursos. Es valorarà molt positivament aquelles activitats que permetin l’aplicació del mètode científic i l’assoliment de les competències.
10 No

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA :
Els criteris de qualificació de les diferents activitats es troben al costat dels criteris d'avaluació. Atenció llegiu acuradament els criteris d'avaluació de les diferents activitats atès que sereu avaluats amb aquests criteris.
2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1)Elaboració d'una activitat de síntesis competencial e innovadora on es reculli els diferents conceptes de Física desenvolupats al llarg del curs. Qualificació 50% de la Nota Final. Activitat recuperable
2.2)Defensa oral de l'activitat de síntesis. Qualificació 40%. de la Nota Final. Activitat NO recuperable.
2.3) Auto-avaluació i coavaluació de les activitats presentades pels diferents grups que formen el grup classe 10%. Activitat NO recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
AVALUACIÓ CONTINUADA
Com que la majoria de les activitats proposades es treballen en grup, l'assistència a classe és obligatòria:
- Per a què un alumne sigui avaluat de l'assignatura ha de tenir una assistència mínima del 80%.
-En el cas de què l'assistència sigui inferior a un 80% l'alumne tindrà una qualificació de NO PRESENTAT.
- Es computarà com a NO PRESENTAT si un alumne no assisteix a la presentació i defensa de l'activitat final.
-Tampoc no s'avaluarà l'assignatura si no es participa activament en les activitats proposades.
AVALUACIÓ ÚNICA
-Es computarà com a NO PRESENTAT si un alumne no elabora l'activitat de síntesis i/o no assisteix a la presentació i defensa d'aquesta l'activitat.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau abans de la data que fixi la comissió de govern de l’escola.

Si es tria Avaluació Única:
- NO caldrà fer les activitats d'Avaluació Continuada proposades al llarg del curs, a excepció del treball de síntesis i la seva defensa oral.
- La nota del treball de síntesis i de la seva defensa oral han de ser com a mínim d'un 5 per poder aprovar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories, en funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la UdG, poden passar a presencialitat quan ho considerin oportú en funció de l’evolució de la situació sanitària. Mentre això no succeeixi es faran de forma no presencial.
A les tutories que es realitzin de forma no presencial els alumnes hauran d'estar amb la càmera oberta.

Hi haurà:
Tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors. Els grups seran de màxim 5 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
Tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’alumnat es realitzarà virtualment, s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del Moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Observacions

1.- Es recomana la lectura, l'ús i l'aplicació del currículum d'educació secundària obligatòria.
2.-Es recomana la lectura, l'ús i l'aplicació del currículum de la matèria de Física del Batxillerat.

Assignatures recomanades

 • Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic
 • Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics
 • Didàctica especialitat Física i Química i Biologia i Geologia: Educació per la sostenibilitat
 • Incorporació al treball i formació i orientació laboral

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari Presencial:
- Les Pràctiques d'aula es duran a terme amb el/la professor/a de forma presencial.
- Les Activitats Proposades a l'Aula es duran a terme sense el professor/a. Reunió presencial del grup de treball.
- L'activitat de síntesis es durà a terme de forma no presencial.
- La defensa oral de l'activitat de síntesis es durà a terme de forma presencial.

Escenari de Confinament:

- Les Pràctiques d'aula es duran a terme amb el/la professor/a de forma virtual.
- Les Activitats Proposades a l'Aula es duran a terme sense professor/a. Reunió virtual del grup de treball i si s'escau amb el professor.
- L'activitat de síntesis es durà a terme de forma no presencial. Reunió virtual del grup de treball.
- La defensa oral de l'activitat de síntesis es durà a terme de forma virtual.

Modificació de l'avaluació:
Els % de les activitats d'avaluació no es veuran modificats per canvis d'escenari.

Escenari Presencial:
- La defensa oral de l'activitat de síntesis es realitzarà de forma presencial així com l'autoavaluació i coavaluació.

Escenari de Confinament:
- La defensa oral de l'activitat de síntesis es realitzarà de forma virtual així com l'autoavaluació i coavaluació.

Tutoria i comunicació:
Escenari Presencial:
- Les tutories seran individuals i/o colectives i es realitzaràn de forma presencial.


Escenari de Confinament:
- Les tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial. Els grups seran màxim de 5 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
- Les tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.