Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Anàlisi de les principals característiques de l'esport i el seu tractament en edat escolar. Revisió crítica de la seva adequació a les prescripcions curriculars. Models d'iniciació esportiva i de l'ensenyament esportiu. Descripció, anàlisi i pràctica de la iniciació en diferents tipologies d'esports en l'àmbit escolar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (5%), Anglès (20%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Esport: conceptes i elements constitutius bàsics.

          1.1. Concepte d'esport: definició, tipologia i elements estructurals i funcionals.

                    1.1.1. Tècnica, tàctica i estratègia esportives: definició i característiques.

          1.2. El tractament de l'esport a l'escola i en el currículum de primària.

                    1.2.1. L'esport com a eina educativa. El desenvolupament global de l'infant i de la seva competència motriu.

2. Esport escolar: aspectes metodològics.

          2.1. Criteris bàsics del treball en iniciació esportiva en edat escolar.

          2.2. Models d'iniciació esportiva: anàlisi i trets característics.

                    2.2.1. Models comprensius de l'ensenyament esportiu.

                    2.2.2. Constraints-led approach.

3. Iniciació als esports individuals de no oposició: l'exemple de l'atletisme.

          3.1. Característiques bàsiques de l'atletisme i de diferents modalitats atlètiques.

          3.2. L'ensenyament de l'atletisme en el marc escolar:

                    3.2.1. Objectius d'aprenentatge i recursos metodològics: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

4. Iniciació als esports individuals d'oposició i adversari.

          4.1. Anàlisi i descripció dels elements estructurals i funcionals específics.

          4.2. L'ensenyament dels esports individuals d'oposició en el marc escolar:

                    4.2.1. Objectius d'aprenentatge i tractament didàctic del contingut: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

5. Iniciació als esports de col·laboració i oposició.

          5.1. Característiques estructurals i funcionals d'aquests esports.

          5.2. L'ensenyament dels esports de col·laboració i oposició en el marc escolar:

                    5.2.1. Descripció i anàlisi de les etapes d'iniciació.

                    5.2.2. Objectius d'aprenentatge i criteris metodològics: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 4,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 0 6,00 2,00 8,00
Prova d'avaluació 6,00 19,00 0 25,00
Sessió participativa 7,00 4,00 0 11,00
Sessió pràctica 10,00 4,00 0 14,00
Treball en equip 2,00 8,00 0 10,00
Total 28,00 45,00 2,00 75

Bibliografia

 • Alonso, D. i Del Campo, J. (2001). Iniciación al atletismo en primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • Blázquez,D. (coord). (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Castejón, F.J. (Coord.) (2003). Iniciación deportiva. La enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte (1ª). Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Castejón, F.J. (coord.) (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (1997). Iniciación deportiva. Dins Castejón, F.J. (Ed.), Manual del Maestro Especialista en Educación Física. (, p. 137-172). Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (2002). Consideraciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje del deporte esc. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (7), 42-55 Catàleg
 • Castejón, F.J.; Giménez, F.J.; Jiménez, F.; López Ros, V. (Coords.) (2013). Investigaciones en formación deportiva (1ª). Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Contreras, O., De la Torre, E. i Velázquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • García López, L.M.; Gutiérrez, D. (2017). Aprendiendo a enseñar deporte. Modelos de enseñanza comprensiva y educación depo (2ª). Barcelona: Inde.
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (1999). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en la escuela. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (2003). El deporte en el marco de la educación física. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Gréhaigne, J.F., Richard, J.F. i Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games (1ª). New York: Routledge. Catàleg
 • Hastie, P. (2012). Sport Education. International Perspectives. London: Routledge. Catàleg
 • Hernández, J. (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Hodges, N.; Williams, M. (2012). Skill acquisition in sport (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo: psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Light, R. (2012). Game Sense (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Light, R. (2017). Positive pedagogy for sport coaching (1). London: Routedge.
 • López Ros, V. i Castejón, F.J. (2005). L'ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar. Apunts. Educació Física i Esports, (79), 40-48 Catàleg
 • López Ros, V. i Sargatal, J. (eds.) (2008). L'esport en edat escolar. Girona: CEEF-UdG. Catàleg
 • López-Ros, V.; Castejón, F.J.; Bouthier, D.; Llobet, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el enc. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 17(1), 45-60
 • López-Ros, V.; Sargatal, J. (2018). La acción táctica deportiva y su entrenamiento. Girona: Documenta Universitaria.
 • Méndez-Giménez, A. (Coord.) (2014). Modelos de enseñanza en educación física (1ª). Madrid: Editorial Grupo 5. Catàleg
 • Memmert, D. (2015). Teaching tactical creativity in sport (1). London: Routledge. Catàleg
 • Mitchell, S., Oslin, J. i Griffin, L. (2006). Teaching sport concepts and skills: a tactical games approach (2ª). Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Monjas, R. (2006). La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo (1ª). Buenos Aires: Miño y Dávila. Catàleg
 • Penney, D.; Clarke, G; Quill, M.; Kinchin, G. (2005). Sport education in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Robson, S., Simpson, K. & Tucker, L. (2013). Strategic Sport Development. London: Routledge. Catàleg
 • Sebastiani, E. i Blázquez, D. (coords) (2012). ¿Cómo formar un buen deportista? Un modelo basado en competencias (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Seners, P. (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, C. i Cathelineau, J (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Valero, A. i Gómez, A. (2014). Fundamentos del atletismo: claves para su enseñanza. Madrid: Pila Teleña.
 • Wrisberg, C.A. (2007). Sport skill instruction for coaches. Champaign: Human Kinetics. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d'una prova oral o escrita sobre els continguts treballats. Respondre acuradament a les qüestions demanades a partir dels continguts teòrics i pràctics treballats a classe, així com de les lectures recommandes i d'altres activitats suggerides.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
60
Dissenyar i desenvolupar en petits grups, una pràctica proposada pel professor sobre iniciació a un esport concret. Ajustar-se al guió presentat pel professor.
Entrega en la data establerta.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Explicació raonada de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació de les pràctiques si així es requereix.
20 No
Disseny i desenvolupament, en petits grups, d' una proposta pràctica basada en l'anàlisi de diferents habilitats esportives. Ajustar-se al guió presentat pel professor.
Entrega en la data establerta.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Explicació raonada de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació de les pràctiques si així es requereix.
20 No

Qualificació

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.
Es proposa una penalització de -0.15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d’aquest tipus d’errors pot comportar la qualificació de suspès.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Dissenys de dues propostes pràctiques. En cada cas:
Presentació acurada.
Correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica.
Adequació a les demandes del professor a partir de la guia entregada.
Argumentació i justificació de cadascuna de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació dels treballs, quan així es consideri i s'informi.

Examen/Prova de continguts:
Redacció i exposició clara de les idees i dels conceptes.
Resposta ajustada als requeriments de les preguntes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no es presenti a la prova avaluativa individual (60%) en l'avaluació continuada, o que no es presenti a l'avaluació única rebrà el qualificatiu de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L'avaluació única s'ha de sol·licitar expressament durant el període establert segons la normativa vigent.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis en el plaç establert a tal efecte durant el semestre corresponent (2on semestre).

L'activitat d'avaluació única consisteix en la realització d'un examen (oral o escrit) que inclourà tots el continguts treballats a l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Cal aprovar l'examen/prova per tal de poder fer el sumatori amb les notes dels treballs.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran en els horaris establerts a tal efecte, seran individuals i/o en petits grups i caldrà que es demanin prèviament. Si cal modificar els horaris, es farà d'acord amb les possibilitats del professor i de l'estudiantat. Les tutories podran ser presencials i també per via electrònica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació habitual, fora de les hores presencials, es farà via mail des de moodle, presencial via tutoria, i via vídeo conferència quan sigui necessari.

Observacions

Assistència obligatòria a les classes quan així s'especifiqui. L'assistència a qualsevol classe comporta haver realitzat les tasques assignades a tal efecte.
Es considerarà activitat encarregada o contingut impartit tot allò comunicat a classe i també allò que es comuniqui pels canals habituals. L'alumne és el responsable de disposar d'aquesta informació quan la mateixa s'hagi transmès adequadament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.