Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció general a la història d'aquest període (1450-1800) i a les seves diverses vessants: economia, societat, política, religió, cultura.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Javier Burgos Rincon  / Javier Torres Sans
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica

Continguts

1. Història Moderna Universal; primera part (c. 1450-1650) Prof. Xavier Torres (llengua: català)

          1.1. L´expansió ibero-europea

                    1.1.1. Causes de l´expansió

                    1.1.2. L´imperi portuguès de les Índies Orientals

                    1.1.3. La conquesta i l´explotació del Nou Món

          1.2. Els imperis orientals

                    1.2.1. L´"altra" expansió: l´imperi Otomà

                    1.2.2. Els imperis asiàtico-tributaris

                    1.2.3. L´excepció nipona

          1.3. El feudalisme europeu després de la crisi

                    1.3.1. Els homes i la producció de subsistències

                    1.3.2. Camperols lliures i asservits: la "segona servitud"

                    1.3.3. La nova manufactura i els intercanvis

          1.4. Reforma i Contrareforma

                    1.4.1. La Reforma dels prínceps i la dels camperols

                    1.4.2. La reforma catòlica o la Contrareforma

                    1.4.3. Les guerres franceses de religió

                    1.4.4. La reforma de la cultura popular

          1.5. Estats i revolucions

                    1.5.1. L´"estat modern": absolutisme i pactisme

                    1.5.2. Les "monarquies compostes"

                    1.5.3. La revolta dels Països Baixos

                    1.5.4. La "revolució militar" i la Guerra dels Trenta Anys

2. Historia Moderna Universal, segunda parte (c. 1640- 1789). Prof. Javier Burgos (lengua: castellana)

          2.1. De las monarquías en crisis al Estado fiscal-administrativo (1640-1715)

                    2.1.1. Revolución inglesa y nacimiento del Reino Unido. La alternativa parlamentaria

                    2.1.2. La rebelión de la Fronda

                    2.1.3. Teoría y práctica del absolutismo en la Europa de Luis XIV

                    2.1.4. Del sistema de Westfalia a la paz de Utrecht y Rastadt

          2.2. La evolución económica (1660-1800)

                    2.2.1. La reorganización de la economía europea en un período de crisis (1660-1740)

                    2.2.2. El crecimiento económico del siglo XVIII

                    2.2.3. Expansión comercial, colonias y tráfico de esclavos

          2.3. La sociedad europea del Setecientos. Estamentos y clases

                    2.3.1. Los estamentos privilegiados. Nobleza y clero

                    2.3.2. La burguesía

                    2.3.3. Campesinos y artesanos. La pauperización del mercado del trabajo

                    2.3.4. Motines de subsistencia y revueltas populares

          2.4. El poder político en la época de las Luces

                    2.4.1. Formas de gobierno, aparatos burocráticos y actividad administrativa

                    2.4.2. ¿Absolutismo ilustrado o reformismo absolutista?. Estados, reyes, filósofos, ministros

                    2.4.3. De colonia a nación. La independencia de los EE.UU.

                    2.4.4. Las relaciones internacionales durante el siglo XVIII

          2.5. La Ilustración

                    2.5.1. Las ideas de las Luces

                    2.5.2. Las Ilustraciones europeas

                    2.5.3. Los hombres de letras: entre los salones y las cloacas literarias. El nacimiento de la opinión pública.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 10,00 0 15,00
Lectura / comentari de textos 4,00 20,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Sessió participativa 60,00 120,00 0 180,00
Treball en equip 3,00 12,00 0 15,00
Tutories de grup 0 40,00 20,00 60,00
Total 78,00 202,00 20,00 300

Bibliografia

 • Bennassar, Bartolomé y otros (1998). Historia Moderna. Madrid: Akal. Catàleg
 • Blanning, T. C. W. (2002 ). El Siglo XVIII : Europa 1688-1815 . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Hinrichs, Ernst (2001). Introducción a la historia de la edad moderna. Madrid: Akal. Catàleg
 • Lucena Salmoral, Manuel (DL 1999). Rivalidad colonial y equilibrio europeo, : siglos XVII-XVIII. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Pérez Herrero, Pedro (1992). América Latina y el colonialismo europeo, : siglos XVI-XVIII. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ribot, Luis (2016). La Edad Moderna (siglos XV-XVIII). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Tenenti, Alberto (cop. 2000). La Edad moderna, siglos XVI-XVIII. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures addicionals de textos i articles de la primera part de l'assignatura: prof. X. Torres Tests de lectura 15 No
Lectures addicionals de textos i materials de la segona part de l'assignatura: prof. J. Burgos Test(s) de lectura 15 No
Realització d'un treball en equip de recerca bibliogràfica, sota la tutorització del professor, i basat en recerca digital i buidat de revistes estrangeres. Presentació del treball realitzat, d'acord amb les normes indicades a la intranet de l'assignatura. 20 No
Classes presencials i participatives: primera part: prof. X. Torres Prova escrita objectiva 12
Classes virtuals primera part: X. Torres Prova escrita 13
Classes presencials i participatives: segona part: prof. J. Burgos Prova objectiva escrita 25

Qualificació

Les dues proves escrites de continguts, que es fan al final de cada semestre, sumen el 50% de la nota final, i són recuperables. L'avaluació, en aquest cas, pren en consideració el grau de coneixements mostrats (tant d´índole factual com historiogràfica) i la capacitat expositiva i argumental. Cal remarcar que l'avaluació comprèn, a més dels continguts exposats a classe, els coneixements bàsics proporcionats per la lectura obligada d'un manual d'Història Moderna. La nota d'aquesta part de l'avaluació és el resultat de la mitjana de les notes assolides en les proves escrites, sempre a partir d´una nota mínima en una o altra part de l'assignatura de 3 punts, però els professors de l'assignatura podran ponderar aquest requisit en funció del rendiment de l'estudiant (progressió manifesta; una nota elevada en alguna de les parts; o altres factors)

Els qüestionaris de control de lectures tenen un valor total dins la nota final del 30%

El treball en equip de recerca bibliogràfica és d'obligada realització per obtenir la qualificació final, i representa el 20% de la nota.

L'assistència regular a les classes participatives és obligada, igual com una actitud adient i congruent amb la finalitat de la docència presencial. Una cosa i altra poden ser tingudes en compte pel professor a efectes avaluadors, i tenir una incidència positiva o negativa, al voltant d'un màxim d'un punt, llevat de casos negatius excepcionals, en el còmput final.

L'assistència a qualsevol altra activitat (com ara el visionat de pel·lícules) és igualment obligada, i pot tenir una incidència positiva o negativa en el decantament d´algunes notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no realitza cap o alguna de les successives proves escrites de continguts de l'assignatura i/o el treball de grup. En el cas dels tests de lectura, caldrà fer-ne, la meitat més un. Si l'estudiant no presenta el treball en equip, la nota final serà retinguda fins al cumpliment d'aquest requisit.

Avaluació única:
Es basa en una prova escrita sobre el temari de l'assignatura i les lectures corresponents.
Es recuperable per normativa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Idealment, les tutories seran presencials.
En cas d'impossibilitat, es faran via e-mail.
I en cas necessari, per un altre mitjà electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació amb l'estudiant serà el Moodle, secció d'avisos i notícies; i el correu electrònic (no es contestaran, però, correus arribats en festius, caps de setmana i vacances)

Observacions

+ En aquesta assignatura es dóna prioritat als coneixements i a la seva adquisició per part de l'estudiant, en el benentès que aquesta adquisició comporta l'assoliment de competències genèriques del tipus cerca d'informació, estructuració de la informació, etc.

+ El guió bàsic de l'assignatura són els epígrafs de caràcter més general i que fan referència a un bloc de qüestions homogènies. Els epígrafs particulars poden variar lleugerament de contingutb o de format en funció de les circumstàncies del curs.

+ En aquesta assignatura es dóna una gran importància a la lectura intensiva de materials diversos. Per tant, és obligat de llegir un dels manuals recomanats (Bennassar, Tenenti, Ribot); els dossiers de lectures i documents; i dues monografies (una per quadrimestre), a determinar conjuntament amb els professors, a l'inici de curs, i segons la disponibilitat del mercat editorial. Els estudiants que no puguin assistir regularment a les classes hauran de llegir, a més d'un dels manuals descriptius (Bennassar, Tenenti), el llibre de Hinrichs, citat igualment a la bibliografia. Aquest treball de lectura individual correspon -aproximadament- a les hores sense professor (SP) del disseny de l'assignatura.

+ Donat que el mateix període històric d'aquesta assignatura es tracta igualment en l'assignatura d'Història Moderna d'Espanya, només es farà referència als esdeveniments espanyols quan ho demani el context del tema.

+ Les activitats i els treballs subseqüents hauran de realitzar-se i lliurar-se pels alumnes en els terminis estipulats. Pel bon funcionament de l'assignatura, i pels greuges comparatius que es poden originar entre els alumnes, no s'aceptaran retards en l'entrega dels exercicis.

+ Es prega que l'alumne realitzi les proves i treballs escrits en la seva llengua habitual (català o castellà), sense considerar en la seva elecció la llengua docent del professor, sinó la seva millor capacitat expressiva, per tal de no perjudicar la qualitat expositiva i ortogràfica de les proves i treballs realitzats.

+ Els alumnes que tinguin dificultats en l'assistència diària a les classes hauran de comunicar-ho als professors, justificar-ho d'una manera dient, i complir, igual que la resta, amb els terminis de lliurament dels treballs, i amb l'assistència en aquelles activitats en les que la seva presència sigui ineludible.

+ Pel bon funcionament de la docència, i per no perjudicar la feina tant dels alumnes com dels professors, uns i altres hauran de complir amb els horaris establerts de l´assignatura. Per tant, un cop passat l'anomenat quart d'hora acadèmic, no s'admet l'entrada a la classe, a fi i efecte de no destorbar el professor i els estudiants puntuals.

+ En els horaris de tutories seran ateses totes les consultes i es donarà resposta a les qüestions que pugui plantejar l'alumne.
Donat, però, que som una universitat presencial, el correu electrònic resta fora d'aquesta mena de consultes i informacions docents, i l'ús es restringeix a la concertació de hores de visita o tutories.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'un 100% de virtualitat, es mantindrà el temari de l'assignatura, per bé que mitjançant: a) classes virtuals d'explicació de conceptes, aclariments de dubtes i tutorització col·lectiva, i b) un ús més intensiu dels materials de lectura.

Modificació de l'avaluació:
En cas d'un 100% de virtualitat, es mantindrà l'avaluació prevista, tot i que alguns exercicis (les proves escrites) hauran de ser necessàriament virtuals, i que l'objectiu del treball en equip es pot haver de reajustar per les dificultats d'accés a determinades revistes acadèmiques.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i tutorització alternativa es farà:
a) per e-mail -amb el benentès que no es respondran correus en dies festius, caps de setmana i vacances.
c) Si convé, per altres mitjans electrònics.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.