Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Carla Garcia Lozano  / Diego Varga Linde
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori

Continguts

1. Bases teòriques dels Sistemes d’Informació Geogràfica

          1.1. Que són els SIG

          1.2. Història dels SIG

          1.3. Sistemes de coordenades i de referència

          1.4. Projeccions cartogràfiques

2. Entorn de treball de QGIS

3. Tipus de dades geogràfiques

          3.1. Dades geogràfiques. Problemes de la Informació geogràfica

          3.2. Components espacial, temàtica i temporal.

4. Accions bàsiques amb dades vectorials i raster

          4.1. Carregar capes

          4.2. Connexió a serveis cartogràfics remots

          4.3. Crear capes

                    4.3.1. A partir de coordenades X i Y

                    4.3.2. Digitalització

          4.4. Taules alfanumèriques

          4.5. Simbolització i etiquetatge d’entitats vectorials i raster

5. Disseny i visualització de dades

6. Digitalització avançada i edició de dades vectorials

7. Eines de geoprocessament i anàlisis vectorial

          7.1. La superposició o intersecció geomètrica de dos o més conjunts de dades.

          7.2. Agregació espacial

          7.3. Operacions d'actualització, buidat,retallada i descomposició.

          7.4. L’extracció d'elements d'un conjunt de dades en un nou conjunt de dades per mitjà d'una selecció per atributs o per condicions espacials.

          7.5. Anàlisi de distància, que comprèn diversos tipus d'anàlisi: càlcul d'àrees d'influència (buffers); càlcul d'àrees de proximitat (polígons de Thiessen); càlcul de l'element més proper; càlcul de la matriu de distàncies entre elements.

8. Eines d’anàlisis de capes raster

          8.1. Reclassificació de dades

          8.2. Anàlisi topogràfica (pendent, gradient i orientació, curvatura: convexitat i concavitat, rugositat, perfils topogràfics.

          8.3. Anàlisi d'il·luminació (il·luminació analítica, insolació)

          8.4. Anàlisi de visibilitat (intervisibilitat entre punts; conques visuals de múltiples observadors)

          8.5. Àlgebra de mapes

          8.6. Geoestadística i altres mètodes d'interpolació espacial

9. Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit

          9.1. Receptors geodèsics

          9.2. Antenes geodèsiques

          9.3. Mètodes d'observació (Estàtic, Cinemàtic, Post-Proces, RTK)

10. Teledetecció com a eina d’informació espacial

          10.1. Introducció i història de la teledetecció

          10.2. Nocions bàsiques de Teledetecció

          10.3. Visió global, informació sobre regions no visibles de l’espectre, observació a diferents escales, freqüència d’adquisició, homogeneïtat en l’adquisició)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 11,00 55,00 0 66,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 2,00 17,00
Prova d'avaluació 0 36,50 13,50 50,00
Resolució d'exercicis 20,00 40,00 35,00 95,00
Sessió expositiva 21,00 20,00 26,00 67,00
Tutories de grup 0 0 5,00 5,00
Total 52,00 166,50 81,50 300

Bibliografia

 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Burrough, P. A (1998 ). Principles of geographical information systems . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Clarke, Keith C (cop. 2003 ). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Davis, David E (2000 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2005 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 . Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Grau Mira, Ignacio (DL 2006 ). La Aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje . [San Vicente del Raspeig]: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC024XXX Catàleg
 • Moldes Teo, F. Javier (DL 1995 ). Tecnología de los sistemas de información geográfica . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antonio (2009 ). Sistemas de información geográfica y geotelemática . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TEORIA: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. Es valorarà amb un examen final L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final. 20
PORTAFOLI. En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantegen a classe problemàtiques ambientals i territorials que es resolen mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Les pràctiques s'han de lliurar en finalitzar cada exercici dins el termini establert i compilar en un PORTAFOLI que es presentarà a final de curs. Resolució tutoritzada de problemàtiques ambientals i territorials plantejades a classe. 20 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: 4 pràctiques avaluatòries vinculades als temes pràctics impartits. Es realitzarà una avaluació continuada al llarg del curs. Lligat amb els diferents mòduls es realitzaran 3 proves avaluatòries. Si algun d'aquests mòduls se suspèn s'haurà de recuperar el mòdul suspès o mòduls suspesos en una examen final establert dins el calendari oficial. 36
PROJECTE: Com a exercici final de l'apartat pràctic de l'assignatura, els alumnes resoldran, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial. Resoldre, en grups, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial. 24 No

Qualificació

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció:
- 36% pràctiques avaluatòries (4): avaluació continuada.
- 24% projecte.
- 20% pràctiques de classe.
- 20% examen teòric tipus test.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats recuperables suspesa (nota inferior a 4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT. La no presentació d'alguna part NO permet calcular la mitjana final.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

- No presentació de l'examen teòric.
- No presentació del projecte final en grup.
- No presentació d'alguna de les 4 pràctiques avaluatòries.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.

Avaluació única:
Al ser una assignatura gairebé pràctica, l'alumne que s'aculli a l'avaluació única haurà de demostrar que ha adquirit les competències mitjançant l'entrega de pràctiques i projecte final que trobarà a la plataforma moodle.

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció:
- 30% pràctiques avaluatòries (4): avaluació continuada.
- 20% projecte.
- 50% examen teòric tipus test.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats recuperables suspesa (nota inferior a 4).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories amb la professora Carla Garcia: prèviament concertades per correu electrònic.

Tutories amb el professor Diego Varga: Divendres de 10h a 12h o prèviament concertades per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els alumnes es farà mitjançant les eines que ofereix la plataforma Moodle.

Observacions

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.