Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
David Coll Bailador  / Josep Lluís Fecé Gomez  / Maria Carmen Pardo Salgado  / Jordi Sala Lleal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE5- Analitzar i desenvolupar coneixements i continguts específics sobre la gestió de la cultura
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. ARTS ESCÈNIQUES (Professor: Jordi Sala/ 3ECTS/1S/Català) 1. El sistema de comunicació teatral. Escenografia i espai escènic. Anàlisi de la representació teatral. 2. Anàlisi del text dramàtic: diàleg, personatge, trama, temps i espai. Relació entre el text dramàtic i la representació teatral. 3. Altres formes escèniques. 4. La redacció de la crítica teatral.

2. GESTIÓ CULTURAL II (Professor: David Coll/3ECTS/1S/Català) 1.La figura del gestor cultural. 2. Disseny i desenvolupament de projectes culturals.

3. MÚSICA I CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA (Professora: Carme Pardo/3ECTS/1S/Català) 1. Cultura popular i cultura de masses. 1.1.. Indústria musical i cultura popular. 1.2. Model de producció de la subjectivitat. 1.3. Música popular i tecnologia: la sensibilitat de la màquina. 1.4. Balls, ritmes i formes de vida maquínics.

4. REDACCIÓ PERIODÍSTICA (Professor: Josep Lluis Fecé/3ECTS/1S/Català) 1.Característiques generals del discurs periodístic. 2. Regles bàsiques de la redacció periodística. 3. Cohesió, coherència, unitat i il·lació. 4.El to. 5. Precisió lèxica. 6.Llicències retòriques. 7.Defectes en l'expressió. 8. Característiques de la redacció informativa i interpretativa en mitjans digitals. Nota important: la perspectiva de gènere serà incorporada a totes les activitats d'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 106,00 22,00 150,00
Elaboració individual de treballs 11,00 53,00 11,00 75,00
Treball en equip 10,00 54,00 11,00 75,00
Total 43,00 213,00 44,00 300

Bibliografia

 • Pavis, Patrice (2000). El Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Pavis, Patrice (1990). Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bobes Naves, Carmen (ed.) (1997). Teoría del teatro. Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Ubersfeld, Anne (1989). Semiótica teatral. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bezunartea, Ofa (DL 1998 ). 21 lecciones de reporterismo . Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio editorial =Euskal Herriko Unibertsitatea. Argitalpen zerbitzua. Catàleg
 • Wilde, Oscar (2002). El crítico como artista (Bilingüe). Madrid: Ediciones Langre. Catàleg
 • Baudelaire, Charles (1996). Salones y otros escritos sobre el arte. Madrid: La balse de la Medusa. Catàleg
 • Bazin, André (1980). ¿Qué es el cine?. Barcelona: Rialp. Catàleg
 • Diderot, Denis (2002). Salo 1767. Madrid: La balsa de la Medusa.
 • Jenkins, Henry (2006). Fans, blogueros y videojuegos: la cultura de la colaboración. Bacelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Cantavella, Juan, 1949- (2004 ). Redacción para periodistas : informar e interpretar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Brooks, Brian S. (cop. 2005 ). News reporting and writing (8th ed.). New York: Bedford/St. Martin's Press. Catàleg
 • Martínez Albertos, José Luis (DL 1984 ). Curso general de redacción periodística . Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Micó, Josep Lluís (2006 ). Periodisme a la xarxa : [llenguatge nou d'un ofici vell] . Vic: Eumo. Catàleg
 • Salaverría, Ramón (2005 ). Redacción periodística en Internet . Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Weston, Anthony (1994 ). Las Claves de la argumentación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Robert S. Boynton (2015). El nuevo Nuevo Periodismo. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Joan Elies Adell Pitarch (1997). La musica popular contemporánea y la construcción del sentido más allá de la soc. TRANS. REVISTA TRANSCULTURAL DE MÚSICA. Catàleg
 • Héctor Fouce Rodríguez (2004). Indústria musical i cultura popuar. Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Ana María Zubieta (dir.) (2000). Cultura popular y cultura de masas: conceptos, recorridos y polémicas. PAIDÓS. Catàleg
 • Theodor W. Adorno (1973). Crítica cultural y sociedad. Ariel. Catàleg
 • John Storey (2002). Teoría cultural y cultura popular. Octaedro. Catàleg
 • Font, D. (2012). Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo. Ed. Galaxia Guttenberg – Círculo de Lectores.
 • Jameson, F. (1995). La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial. Ed. Paidós. Catàleg
 • Kaveney, R. (2005). From Alien to The Matrix: reading science fiction film. Ed. I.B. Tauris.
 • Martínez Lucena, J. (2012). Ensayo Z. Una antropología de la carne perecedera. Ed. Berenice.
 • Phillips, K. R. (2005). Projected fears: Horror films and American Culture. Ed. Praeger.
 • Quintana, A. (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Ed. Acantilado. Catàleg
 • Rodríguez, A. (2012). ¡Apocalipsis pop! El cine de las sociedades del malestar. Ed. Notorius. Catàleg
 • Rodríguez Ortega, V. (2012). La ciudad global en el cine contemporáneo. Una perspectiva transnacional. Ed. Shangrila. Catàleg
 • Wood, R. (2003). Hollywood from Vietnam to Reagan… and beyond. Ed. Columbia University Place. Catàleg
 • Illescas Martínez, Jon E (DL 2015 ). La Dictadura del videoclip : industria musical y sueños prefabricados . [Vilassar de Dalt]: El Viejo Topo. Catàleg
 • Bernal-Triviño, Ana (2019). Hacia una comunicación feminista. Cómo informar e informarse sobre violencia machista. Barcelona: UOC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ARTS ESCÈNIQUES: Un examen final i redacció d'una crítica de teatre en el Seminari d'Arts Escèniques. Vegeu l'apartat "criteris de qualificació" 25 No
GESTIÓ CULTURAL II: Creació col·lectiva d'un projecte cultural. Redacció d'una memòria relativa a les tasques realitzades respecte del projecte cultural. Participació i qualitat del projecte presentat 25 No
MÚSICA I CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA : Avaluació continuada Realització de quatre tasques que valoren la capacitat comprensora i expositiva dels continguts assolits així com la capacitat crítica. 25 No
REDACCIÓ PERIODÍSTICA: Redacció de peces periodístiques- Mínim un 80% de les pràctiques plantejades d'un total de 6 o 7 activitats 25 No

Qualificació

Els criteris de qualificació depenen de cadascun dels professors del mòdul. La nota de l'assignatura sorgirà de la mitjana entre les notes dels quatre professors.
En el seminari de crítica cultural. Els criteris d'avaluació partiran del treball de crítiques redactats a classe.
En la part d'arts escèniques l'avaluació continuada consistirà en una prova escrita i en la redacció d'una crítica teatral.
En Música i Cultura Popular Contemporània es realitzen quatre tasques que valoren l'assimilació, síntesi de continguts d'una banda i de l'altre la capacitat crítica. Les tasques es divideixen en un fòrum de discusió a partir de la pregunta formulada per la docent; un comentari de text sobre música i producció de subjectivitat i dos comentaris de videoclips musical.
En redacció periodística es realitzaran diverses activitats pràctiques relacionades amb la titulació i redacció de peces informatives. Es valorarà la correcció sintàctica, morfològica i ortogràfica, així com el coneixement de la realitat social i política.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No Presentat.

Avaluació única:

1. L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no pot comportar discriminació respecte l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.
2. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
3. L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura i pot comportar el requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a l’avaluació de determinades competències.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En Música i Cultura Popular Contemporània 'establirà un horari de tutoria presencial i si s'escau també virtual

Part d'Arts escèniques: a més dels horaris de tutoria oberta al despatx, es poden concertar tutories individualitzades amb el professor, sigui presencialment o a través de videoxat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En Música i Cultura Popular Contemporània a banda de les activitats programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels Xats; correu electrònic; videoconferència i amb entrevistes personals.

Part d'Arts escèniques: a part de les tutories, les consultes puntuals dels estudiants es podran fer de manera presencial o no presencial (correu electrònic, sistema de notícies i avisos del moodle, fòrums oberts...).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
A Música i Cultura Popular Contemporània totes les activitats programades es poden mantenir. Es modificaria la presencialitat que hauria de ser substituida pels continguts virtuals: PowerPoint, classes enregistrades, classes per videoconferència, material audiovisual. L'entrega de les activitats es mantindrà al Moodle i es procediria a la realització de xats i tutories virtuals per a solucionar problemes particulars dels estudiants.

Part d'Arts escèniques: en el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, aquesta docència consistiria en classes per videoconferència alternades amb classes gravades en vídeo amb un sumari dels continguts fonamentals de cada tema. Les classes online serien complementades per diversos articles, textos i presentacions de powerpoint per completar la formació dels alumnes. Hi hauria un fòrum permanentment obert en què els alumnes podrien fer totes les preguntes, dubtes, comentaris, etc, que desitgessin, per suplir, fins allà on es pot, el feedback presencial.

Modificació de l'avaluació:
A Música i Cultura Popular Contemporània l'avaluació continuada es pot mantenir durant el període de docència virtual. Si fos necessari els plaços d'entregues d'activitats serien modificats.

Part d'Arts escèniques: en el cas d'un 100% de docència online, caldrà fer l'examen de forma no presencial, a través de la plataforma del moodle de l'assignatura, i amb un format de preguntes i exercicis que fos adequat al caràcter no presencial de la prova. De la seva banda, la crítica de teatre s'hauria de lliurar a través del moodle. Els percentatges establerts en la fitxa de l'assignatura no es modificarien.

Tutoria i comunicació:
A Música i Cultura Popular Contemporània la comunicació i les tutories es realitzarien a través dels Xats; correu electrònic i videoconferència

Part d'Arts escèniques: en el cas d'un 100% de docència online, totes les consultes dels estudiants, i també les tutories, es farien en format no presencial. A part dels canals establerts per a qüestions generals (email, sistema de notícies i avisos del moodle, fòrums), les tutories individualitzades dels alumnes amb el professor es farien a través de videoxat o correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.