Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Grup A docència en anglès
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON BALLESTER GONZALEZ  / JACKELINE RAQUEL VELAZCO PORTOCARRERO
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9- 10:30, dj 9- 10:30

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON BALLESTER GONZALEZ  / JACKELINE RAQUEL VELAZCO PORTOCARRERO
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 10:30- 12, dj 10:30- 12

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON BALLESTER GONZALEZ  / JACKELINE RAQUEL VELAZCO PORTOCARRERO
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dt 15- 16:30, dj 16:30- 18

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.
 • Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals o socials que actualment incideixen en l'economia.
 • Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional.

Continguts

1. Comerç internacional: dades, explicacions evolució recent, conceptes bàsics

2. Comerç internacional: teories: economistes clàssics

3. Comerç internacional: teories: model de factors específics

4. Comerç internacional: teories: teorema de Heckscher-Ohlin

5. Comerç internacional: teories: noves teories

6. Comerç internacional: política comercial: dades, autarquia vs lliure comerç

7. Comerç internacional: política comercial: aranzel a la importació i taxa de protecció efectiva

8. Comerç internacional: política comercial: quota a la importació

9. Comerç internacional: política comercial: dumping

10. Comerç internacional: política comercial: liberalització del comerç i integració econòmica

11. Mercat de divises: conceptes bàsics

12. Mercat de divises: determinants del tipus de canvi: l’enfoc d’actius

13. Mercat de divises: determinants del tipus de canvi: el nivell de preus

14. Mercat de divises: els sistemes de tipus de canvi

15. Interdependències en l'economia mundial: creixement econòmic, tipus de canvi, preus

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 52,00 56,00
Sessió participativa 45,00 45,00 90,00
Total 49,00 97,00 146

Bibliografia

 • Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2015). International economics : theory & policy (10th). Pearson. Catàleg
 • Paul K. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz (2016). Economía Internacional. Teoría y política (10a). Pearson.
 • Thomas Pugel (2016). International Economics (16th). Mc Graw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives S'hi avalua tant la participació a classe com en els qüestionaris on-line 10
Examen parcial 1 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 20
Examen parcial 2 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 20
Examen final S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 50

Qualificació

L'assignatura es basa en un sistema d'avaluació continuada. Les proves a realitzar són dos exàmens parcials i un de final. També es valora la participació activa de l’estudiant en l’assignatura.

Els dos exàmens parcials valen un total del 40% de la nota final de l'assignatura. L'examen final val un 50% de la nota final. La participació, el 10% restant.

No hi ha una nota mínima per aprovar en cap d'aquests tres tipus de proves (dos parcials, final i participació), però cal treure un mínim de 5 sobre 10 de la mitjana ponderada d’aquests elements per a poder aprovar l'assignatura.

Les persones que no hagin aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada i que hagin tret una nota mínima de 3 sobre 10 en la mitjana ponderada dels parcials, final i participació, podran fer l'examen de recuperació. Els estudiants que hagin tret una nota inferior al 3 hauran suspès l’assignatura.

No es permet anar a pujar nota en l'examen de recuperació en el cas que s'hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada.

Les notes dels dos parcials i de la participació no són recuperables. L'examen de recuperació serveix només per a poder millorar la nota de l’examen final. Altrament dit, l'examen de recuperació val el 50% de la nota final.

La nota final per als estudiants que vagin a l’examen de recuperació serà d'un cinc si l'estudiant aprova l’assignatura (la mitjana ponderada de l’examen de recuperació, els dos parcials i la participació és igual o superior a 5), o bé l'obtinguda en el sistema d'avaluació contínua si l'estudiant no arriba al 5 de mitjana ponderada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat implica haver-se presentat a elements continguts en els criteris d'avaluació que totalitzin menys del 50% del pes total de la nota.

Observacions

OBSERVACIONS

En aquesta assignatura, utilitzem la metodologia docent de l’aula invertida. Amb aquest enfoc s'inverteixen els elements típics de la classe magistral i de la tasca feta per part de l’estudiant en una assignatura.

En la classe invertida:
1. L’estudiant treballa prèviament a la sessió de classe uns materials (com apunts, lectures, vídeos curts) que hauran estat facilitats amb antelació suficient pel professor; els materials seran disponibles al Moodle de l’assignatura o al servei de fotocòpies;

2. A l'aula el que es fa principalment és:
a. L’estudiant contesta preguntes relacionades amb els materials treballats a casa;
b. L'estudiant resol exercicis;
c. Es discuteixen lectures i vídeos;
d. El professor resol els dubtes dels estudiants i aclareix els aspectes més difícils dels temes

En l’assignatura també s’utilitzen les estratègies pedagògiques Just-in-Time Teaching (JITT) i Aprenentatge Basat en Equips (Team-Based Learning).

El JITT implica que l’estudiant, unes hores abans de la classe o a l’inici d’aquesta, ha de contestar un qüestionari elaborat pel professor en què es valora el coneixement i l’esforç realitzat per l’estudiant a casa amb els materials docents que té a la seva disposició. Els resultats del qüestionari permet el professor de re-elaborar la classe i adaptar-ne millor el contingut a les necessitats dels estudiants.

L’ABE/TBL implica que, a classe, l’estudiant treballa en un grup estable de 4 a 5 persones, designat pel professor de l’assignatura. En essència, dins del grup es treballen:
1. Els exercicis;
2. L’estudiant, de forma individual, contesta un breu qüestionari tipus test elaborat pel professor i relacionat amb la matèria que s’ha hagut de treballar prèviament a casa. Un cop fet això, l’estudiant discuteix amb els altres membres del grup les respostes que ha donat a cada pregunta. El grup ha de consensuar una resposta per a cada pregunta i trametre-les al professor. El professor valorarà les aportacions individuals de cada estudiant al grup. Finalment, es fa una discussió entre els diferents grups sobre les respostes a les preguntes.

D’altra banda, l’estudiant, per a treballar a classe els materials docents, haurà de dur a l’aula el seu telèfon intel·ligent (smartphone), o la seva tauleta tàctil (tablet), o el seu ordinador portàtil (laptop).
INFORMATION FOR THE ENGLISH GROUP

SYLLABUS
1. International trade: data, recent evolution explanations, basic concepts
2. International trade: theories: classical economists
3. International trade: theories: specific factors model
4. International trade: theories: Heckscher-Ohlin theorem
5. International trade: theories: new theories
6. International trade: commercial policy: data, autarchy vs. free trade
7. International trade: commercial policy: import tariff and effective protection rate
8. International trade: commercial policy: import quota
9. International trade: commercial policy: dumping
10. International trade: trade policy: liberalization of trade and economic integration
11. Currency markets: basic concepts
12. Currency markets: determinants of the exchange rate: the asset focus
13. Currency markets: determinants of the exchange rate: level of prices
14. Currency markets: exchange rate systems
15. Interdependencies in the global economy: economic growth, exchange rates, prices


ASSESSMENT CRITERIA
The subject is based on a continuous evaluation system. The tests to be performed are two part-time exams and one final exam. The active participation of the student in the subject is also graded.
The two part-time exams are worth a total of 40% of the final mark of the subject. The final exam is worth 50% of the final grade. The participation, the remaining 10%.

There is no minimum mark to pass in these three types of tests (two part-time, final and participation), but you must take a minimum of 5 out of 10 of the weighted average of these elements to be able to pass the subject.

Those who have not passed the subject by the continuous evaluation system and who have obtained a minimum score of 3 out of 10 in the weighted average of the part-time, final and participation, may take the re-sit exam. Students who have taken a note less than 3 will have failed the subject.

The student is not allowed to take the re-sit exam if he/she has passed the continuous evaluation.

The marks of the two part-time exams and of participation are not recoverable. The re-sit exam only serves to improve the final exam mark. In other words, the re-sit exam is worth 50% of the final grade.

The final grade for students that take the re-sit exam will be five if the student passes the subject (the weighted average of the re-sit exam, both part-time exams and participation is equal to or greater than 5). Otherwise, he/she will eventually get the grade obtained in the continuous evaluation system.


REMARKS
In this subject, we use the flipped classroom teaching methodology. The flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed.

In the flipped classroom:
1. The student works prior to the class session with materials (such as notes, readings, short videos) that have been submitted to the student sufficiently in advance by the lecturer. The materials will be available on the subject’s Moodle or thru the Campus photocopy service;
2. In the classroom, what is mainly done is:
A. The student answers questions related to the materials worked at home;
B. The student solves exercises;
C. The student discusses readings and videos;
D. The teacher solves students' doubts and clarifies the most difficult aspects of the topics

The course will also use Just-in-Time Teaching (JITT) and Team-Based Learning (TBL) pedagogical strategies.

JITT implies that the student, a few hours before class or at the beginning of this, must answer a questionnaire prepared by the lecturer. The questionnaire assesses the knowledge and effort made by the student at home with the teaching materials at their disposal. The results of the questionnaire allow the teacher to re-elaborate the class and to better adapt its content to students’ needs.

TBL implies that, in class, the student works in a stable group of 4 to 5 people, designated by the lecturer. In essence, within the group each student works:
1. The exercises;
2. The student, individually, answers a short type questionnaire produced by the teacher and related to the subject that has had to work beforehand at home. Once this is done, the student discusses with the other members of the group the answers that he/she has given to each question. The group must agree on an answer for each question and send it to the teacher. The teacher will assess the individual contributions of each student to the group. Finally, a discussion is made between the different groups about the answers to the questions.

On the other hand, the student, in order to work teaching materials in class, will have to bring with him/her to the classroom their smartphone, or their tablet, or their laptop.


REFERENCES

Krugman P.R., Obstfeld M. & Melitz M.J. (2015). International Economics: Theory & Policy (10th edition). Pearson.

Pugel T. (2016). International Economics (16th edition). McGraw-Hill Irwin.