Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ariadna Gabarda Mallorqui  / Isabel Salamaña Serra
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (3%), Italià (2%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ariadna Gabarda Mallorqui  / Isabel Salamaña Serra
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ariadna Gabarda Mallorqui  / Isabel Salamaña Serra
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica
 • 30 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació estratègica (agendes 21, plans estratègics...)
 • 31 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació territorial i ambiental (pla territorial, catàlegs de paisatge, plans sectorials, plans d'ordenació urbanística municipal, plans especials, avaluació ambiental estratègica de plans i programes
 • 32 Conèixer i interpretar els plans de desenvolupament territorial (plans de desenvolupament rural, turístic, espais naturals...)

Continguts

1. Tècniques de Gestió del Medi Ambient.

          1.1. La matriu biofísica del territori i el paisatge. Bases teòriques

          1.2. Caracterització de la matriu biofísica i territorial

          1.3. Anàlisi de les dinàmiques de canvi del paisatge

          1.4. Conflictes territorials: gènesi, agents implicats i impactes ambientals. Estudi de casos

                    1.4.1. Projecte urbanístic Es Codolar (Tossa de Mar)

                    1.4.2. Perllongació C-32 (Lloret de Mar)

                    1.4.3. Projecte d'un càmping (Garriguella)

                    1.4.4. Parc eòlic de Sant Julià (la Jonquera)

2. Tècniques de l’Ordenació del Territori.

          2.1. Primera Part: Matriu Territorial. Planificació concurrent. Escala i temps

          2.2. Segona Part I: Els instruments de planejament territorial.

          2.3. Segona Part II. Els instruments urbanístics .

          2.4. Tercera Part .

                    2.4.1. Polítiques Urbanes I: Justícia social/justícia territorial

                    2.4.2. Polítiques Urbanes II: Llei de Barris/ llei d’urbanitzacions/...

                    2.4.3. Polítiques urbanes III: Dret a l’habitatge/ polítiques d’habitatge/ ‘booms’ immobiliaris, noves i velles especulacions sobre els habitatges

                    2.4.4. Polítiques Urbanes IV: El dret a l’Espai públic, mercantilització de l’espai públic, accessibilitat/mobilitat...)

                    2.4.5. Polítiques Urbanes V: Grans Equipaments (públics i privats) i grans infraestructures

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 12,00 48,00 60,00
Prova d'avaluació 6,00 25,00 31,00
Sessió expositiva 78,00 29,00 107,00
Sortida de camp 50,00 55,00 105,00
Total 146,00 157,00 303

Bibliografia

 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2002 ). Ordenacion territorial . Madrid: Mundi-Prensa :Agrícola Española. Catàleg
 • Font Arellano, Antonio (cop. 2003 ). Planeamiento urbanístico : de la controversia a la renovación . Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Ciudad y territorio, Estudios territoriales (DL 1993- ). Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Benabent Fernández de Córdoba, Manuel (cop. 2006 ). La Ordenación del territorio en España : evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX . Sevilla: Universidad de Sevilla :Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Zoido Naranjo, Florencio . Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio . Barcelona |bAriel $c 2000: . Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (DL 2007 ). Guia bàsica de la pràctica de l'urbanisme (Ed. rev. i actualitzada). Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2007 ). Evaluación ambiental estratégica : un instrumento para integrar el medio ambiente en la elaboración de planes y programas . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (2002 ). Avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic iterritorial : actes de les Primeres Jornades d'avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial : Olot, 24 i 25 de novembre del 2000 . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Tarroja, Àlex (2006 ). Una Nueva cultura del territorio : criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Jouve, Bernard (2005 ). Cuestiones sobre gobernanza urbana . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat : la pràctica diària de l'Agenda 21 Local (1998 ). Barcelona: Diputació. Àrea de Medi Ambient :Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Catàleg
 • Pascual i Esteve, Josep M.|q(Josep Maria) (cop. 1999 ). La Estrategia de las ciudades : los planes estratégicos como instrumento : métodos, técnicas y buenas prácticas . Barcelona: Diputació de Barcelona Oficina Tècnica de Cooperació. Catàleg
 • Forn i Foxà, Manuel de (2005 ). Estrategias y territorios : los nuevos paradigmas . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de MunicipisÀrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Catàleg
 • Indovina, Francesco (2007 ). La Ciudad de baja densidad : lógicas, gestión y contención . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Papers : Regió Metropolitana de Barcelona. Territori, estratègies, planejament (1991- ). Barcelona: Institut d'Estudis Metropolitans. Catàleg
 • Vila, Pau (1984 ). La Divisió territorial de Catalunya : volum primer de Selecció d'escrits de geografia (3a ed). Barcelona: Curial.
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Burgueño, Jesús (2003 ). Història de la divisió comarcal . Barcelona: Rafael Dalmau. Catàleg
 • La nova organització territorial de Catalunya : text de les lleis i comentaris (1987 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local. Catàleg
 • Galiana Martín, Luis (DL 2010 ). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tort i Donada, Joan, 1958- (2008 ). Jornades sobre l'organització territorial: Barcelona, 7, 8 i 9 de juny del 2006 : l'organització del territori : unrepte per al segle XXI? . Barcelona, [etc.]: Fundació Universitat Catalana d'Estiu [etc.]. Catàleg
 • Espais (2006). Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ramon Folch (2004). Planificació Metropolitana Concurrent. col•lecció: prospectiva. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona,,
 • Margarita Castañer (Editora) (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpret. Barcelona: SCOT. Catàleg
 • Oriol Nel.lo (2012). Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Dpartament de Politica Territorial i Obres Públiques. . Recuperat , a www.gencat.cat
 • Generallitat de Catalunya. Departament de Mediambient i Habiatage. Recuperat , a. Recuperat , a www.gencat.cat
 • Societat Catalana d'Ordenació del Territori. . Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Recuperar a. Recuperat , a www.territori.scot.cat
 • Bastian, Olaf; Steinhardt, Uta (2002). Development and perspectives of Landscape Ecology. Springer. Catàleg
 • Forman, Richard T. T (1995 ). Land mosaics : the ecology of landscapes and regions . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Espais (2005). Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 • Magurran, Anne E (1989 ). Diversidad ecológica y su medición . Barcelona: Vedrà. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classes, participació, debats, i participació a conferències organitzades pel Departament de Geografia

Assistència mínima obligatòria del 90%. 5
Lectures i ressenyes de textos i llibres. Exercicis i pràctiques a la classe. Si s'escau es farà examen dels coneixements assolits. (Gestió ambiental) Capacitat de síntesis, interpretació d'idees, anàlisi crític, coneixements assolits. Necessàriament en cada treball o pràctica o examen s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4 30
Lectures i ressenyes de textos i llibres . Exercicis pràctics a classe (Tècniques d’ Ordenació del territori) Capacitat de síntesi, interpretació d’idees, anàlisi crític.Necessàriament en cada treball o pràctica s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4 10
Examen (defensa oral i si s'escau defensa escrita) (Tècniques d’ Ordenació del Territori) Coneixements assolits. L’examen serà oral serà de lectures d’articles o llibres recomanades per la professora. Necessàriament a l’examen final s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4 25
TREBALL DE CAMP I TREBALLS DE CURS (veure criteris d'avaluació) Les pràctiques són obligatories i cal complir, per ser avaluat, els següents requisits: participar a totes les sessions de treball a l'aula (en algun cas pot ser divendres); les sortides/treball de camp amb les professores; sortides de reconeixement del lloc d’estudi (individual o grup), defensa del treball Oral (grup), presentació del treball (individual). Necessàriament en cada treball o pràctica s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4

30

Qualificació

Mètodes docents:
La metodologia docent està basada en tres tipus d’activitats presencials: les classes teòriques, les classes pràctiques i les sortides de camp. Com a activitats no presencials hi haurà una sèrie d’exercicis, informes i treballs que l’estudiant efectuarà sota la tutoria i supervisió dels professors.

La nota final de l’assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1-La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una o més de les diferents activitats d'avaluació requerides

Observacions

Classes de dimarts i dijous: Iniciarà el curs el professor Josep Pinto (3 crèdits), la resta de curs i les pràctiques de treball de curs serà a càrrec de la professora Isabel salamaña

A l’inici de curs s’explicarà el guió del treball, les sortides de camp i les sessions de treball

Les sortides de camp amb els professors substituiran classes teòriques.

Al iniciar el curs els professors indicaran quines classes teòriques queden substituïdes per les sessions pràctiques que es celebraran sempre en divendres.

Al llarg de curs es donarà la bibliografia bàsica i material/documentació necessària per fer el treball de curs/treball de camp

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica
 • Biogeografia i canvi ambiental
 • Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals
 • Gènere, lloc i cultura
 • Geografia dels espais de muntanya
 • Geografia dels espais litorals
 • Geografia econòmica i de la població
 • Geopolítica
 • Gestió d'espais naturals
 • Institucions i polítiques ambientals
 • Paisatge: visions i intervenció
 • Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa
 • Pensament geogràfic
 • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
 • Riscos ambientals i societat
 • Sistemes d'informació geogràfica
 • Tècniques i mètodes professionals en geografia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.