Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El currículum LOE a l'etapa d'Educació Infantil. Les àrees curriculars i el seu desplegament. Globalització i interdisciplinarietat. Coneixement de bones pràctiques i elaboració de propostes didàctiques des d'una perspectiva inclusiva i globalitzadora. Pràctiques educatives innovadores en l'Educació Infantil. Reflexió a partir de la pròpia pràctica.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CAROLA VILA  / JESUS GRANADOS SANCHEZ  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Aplicar recursos per elaborar propostes didàctiques amb i a partir dels mitjans audiovisuals.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. BLOC 1. EL CURRÍCULUM A EDUCACIÓ INFANTIL I. Currículum (concepte). Curriculum LOE i currículum etapa Educació Infantil.

2. BLOC 2. EL CURRÍCULUM A EDUCACIÓ INFANTIL II. Interdisciplinarietat i enfocament globalitzat de les àrees. Desplegament curricular i programació. Components de les unitats de programació.

3. BLOC 3. GRANS CONCEPTES ESTRUCTURADORS DEL CONEIXEMENT DES D’UN ENFOCAMENT GLOBALITZADOR. Identitat, alteritat i comunitat. Estratègies, metodologies i recursos interdisciplinars. L’aprenentatge-servei. L’ús dels audiovisuals a l’educació infantil. Interdisciplinarietat i formulació de bones preguntes. Treball per projectes a partir de preguntes.

4. BLOC 4. BONES PRÀCTIQUES EN LLENGUA ANGLESA DES D'UN ENFOCAMENT GLOBALITZADOR. Anglès i la seva didàctica a l'etapa d'educació infantil: principis generals i objectius del currículum. Desplegament del currículum: desenvolupament de les capacitats en llengua estrangera. Relació entre llengua estrangera i altres àrees i activitats escolars. Selecció i programació d'activitats d'aprenentatge en anglès.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2,00 20,00 22,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 10,00 20,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 23,00 23,00
Lectura / comentari de textos 10,00 28,00 38,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 32,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Treball en equip 28,00 55,00 83,00
Tutories de grup 2,00 10,00 12,00
Total 74,00 176,00 250

Bibliografia

 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2010 ). Saberes e incertidumbres sobre el currículum . Madrid: Morata. Catàleg
 • Mauri, Teresa (DL 2008 ). Disseny, desenvolupament i innovació del currículum . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2009-2011 ). Las Competencias en la programación de aula : infantil y primaria (3-12 años) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • ORDEN ECI/3960/2007, por la que se establece el currículo y se regula la Ed. Inf (2007). Recuperat 10/07/2010, a www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf
 • DECRET 181/2008, pel qual s'estableixen els ensenyaments segon cicle EI (2008). Recuperat 10/07/2010, a www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1997 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Infància : revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1981- ). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Brumfit, Christopher (1991 ). Teaching English to children : from practice to principle. London: Collins ELT. Catàleg
 • Ellis, Gail (2002 ). The Primary English teacher's guide (New ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Cameron, Lynne (2001 ). Teaching languages to young learners . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Guillén, Carmen (DL 2002 ). Didáctica de la lengua extranjera en la educación infantily primaria . Madrid: Síntesis Educación. Catàleg
 • Lightbown, Patsy (2006 ). How languages are learned (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • López Téllez, Gloria (1999 ). Ring a ring of roses : reflexiones y propuestas para trabajar la lengua inglesa en educación infantil . Oviedo: Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Reilly, Vanessa (1997 ). Very young learners . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Flores, C.; Corcoll, C. (2008). Aprendre una llengua estrangera a l'educació infantil: un repte per a l'escola. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • Taylore, N.. Teaching English in "infantil": Implications for the classroom. Recuperat , a http://www.xtec.net/cirel/02/infantil/index.htm
 • Williams, P. (2008). Being, having, doing. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • UK-based site with resources for primary teachers. Recuperat , a http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en
 • Espai de trobada per amestres d'infantil i primària. Recuperat , a http://www.eduangles365.com
 • Murphy, Raymond (1993 ). Basic grammar in use . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1995 ). Practical English usage (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Online grammar support. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • Casas, Montserrat (1999). Les ciències socials a l'ensenyament obligatòri: Què ensenyar i per a què?. III Jornades. L'ensenyament de les ciències socials: reflexió i experiències,, 7-11 Catàleg
 • Sílvia Majoral (2004). Veig tot el món! Crèixer junts tot fent projectes. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Aranda Hernando, Ana María (DL 2003 ). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Domínguez Garrido, María Concepción Alcaraz Montesinos, Amparo Medina Rivilla, Antonio (cop. 2004 ). Didáctica de las ciencias sociales para primaria . Madrid: Pearson Education. Catàleg
 • Prats, Luis (2005 ). Cine para educar : guía de más de 200 películas con valores . Barcelona: Belacqva. Catàleg
 • Van Manen, Max (1998 ). El tacto en la enseñanza : el significado de la sensibilidad pedagógica . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Van Manen, Max (cop. 2004 ). El Tono en la enseñanza : el lenguaje de la pedagogía . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Feliu, Maria, 1980- (2015 ). Ciencias sociales y educación infantil (3-6) : cuando despertó, el mundo estaba allí . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Torres Santomé, Jurjo (1996 ). Globalización e interdisciplinariedad : el currículum integrado (2ª ed.). Madrid: Morata. Catàleg
 • Marquez, C. i Roca, M. (2006). Plantear preguntas: un punto de partida para aprender ciencias. Revista Educación y Pedagogía, vol. XVIII(45), 61-71

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració en grup (4 estudiants) d'una carpeta d'aprenentatge (portafolis). Aquesta carpeta inclou diferents activitats i exercicis (mostres) i també el disseny d'una unitat didàctica/projecte.
* Presentació ordenada, clara i neta
* Correcció i claredat en la comunicació escrita
* Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades
* Utilització correcta i precisa de la terminologia educativa pròpia dels continguts treballats
* Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts de l’assignatura.
* Capacitat de treballar en grup de forma cooperativa per assolir objectius comuns
* Recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els continguts treballats a classe
50
Prova escrita individual. Integra els continguts de les sessions presencials (expositives-treball en equip) i de les lectures proposades. S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 25
Activitats individuals
• Autoreflexió individual de cada bloc (dues en el cas del primer bloc)
• Autoreflexió individual en relació a tot el mòdul
• Exposició oral del projecte
• Assistència a classe, participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat i lliurament dels encàrrecs en els terminis proposats
S'especificaran prèviament a la realització de les activitats 25

Qualificació

Les activitats avaluables (portafolis, prova escrita i activitats individuals) s'han d'aprovar separadament amb una qualificació de 5.

La prova escrita computa el 25% del mòdul. Si se suspèn es pot recuperar, però la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta recuperació és un 6.

El portafolis computa el 50% del mòdul.

Les activitats individuals (autoreflexió individual de cada bloc,autoreflexió individual en relació a tot el mòdul, exposició oral del projecte, assistència a classe, participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat i lliurament dels encàrrecs en els terminis proposats) computen un 25%

Solament serà recuperable la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar el portafolis, no presentar-se a la prova escrita o no presentar les activitats individuals implica la qualificació de No Presentat

Observacions

El Bloc 4 "Bones pràctiques en llengua anglesa des d'un enfocament globalitazdor" es farà en llengua anglesa