Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aquest mòdul es destina a l'orientació de l'estudiant en la seva incorporació al món universitari per facilitar el seu desenvolupament en la vida acadèmica, treballant inicialment competències professionals. es treballaran continguts com a: Estratègies d'aprenentatge autònom a la universitat. El treball en equip a la universitat com a espai d'aprenentatge de competències professionals de l'educador social. La resolució de conflictes en l'àmbit acadèmic: eines de reflexió i millora.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
NURIA BALLIU CASTANYER  / JAUME BELLERA SOLA  / FRANCISCO CALVO GARCIA  / SANTIAGO PERERA IZQUIERDO  / ANNA PLANAS I LLADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. - Organitzar i planificar la dedicació a activitats
 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 9. - Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades amb la intervenció educativa
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 13. - Aprendre de forma autònoma al llarg de la vida
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Habilitats d'aprenentatge relacionades amb l'aprenentatge autònom

          1.1. La universitat: organització i funcionament dels centres i dels estudis

          1.2. Motivacions i expectatives personals vers els estudis

          1.3. Les tutories a la universitat

          1.4. Utilització de les eines per al treball autònom: biblioteca, La meva, etc

          1.5. La informació a l’estudiant sobre el seu progrés en els estudis

          1.6. Habilitats per l’aprenentatge autònom

2. Unitat formativa 2: La comunicació interpersonal

          2.1. El procés de comunicació

          2.2. Comunicació verbal i no verbal

          2.3. Elements per una comunicació efectiva

          2.4. Estils de comunicació. La comunicació i assertiva. Habilitats de comunicació

3. Unitat formativa 3: El treball en equip

          3.1. Grup i equip. Els grups: estructura i dinàmica

          3.2. El treball en equip: elements per al bon treball en equip.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4,00 4,00
Elaboració individual de treballs 5,00 20,00 25,00
Exposició dels estudiants 2,00 4,00 6,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 0 16,00 16,00
Resolució d'exercicis 0 11,00 11,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00
Sessió participativa 30,00 0 30,00
Treball en equip 0 20,00 20,00
Tutories de grup 8,00 0 8,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Acosta, J.M. (2001). Uso eficaz del tiempo: como alcanzar el éxito sin estrés.. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. Catàleg
 • Aguilar, Maria José (2004). Cómo animar un grupo: técnicas grupales. Madrid: CCS. Catàleg
 • Borrell, F. (2004). Cómo trabajar en equipo. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Ellis, R.; McClintock, A. (1993). Teoría y práctica de la comunicación humana. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Lemaitre, P.; Maquère, F. (1990). Técnicas para saber aprender. Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Marín, M.; Garrido, M.A. (2006). El grupo desde la perspectiva psicosocial. Conceptos básicos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Monereo, C. (2002). Aprendre a estudiar a la universitat. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Pallisera, Maria; Fullana, Judit, Guiu, Eulàlia, Planas, A.; et al. (2009). La tutoria a la Universitat. Una proposta de Pla d'Acció Tutorial (Dos punts, 5). Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Rubio, J.; Puigpelat, F. (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portfoli individual d'exercicis i activitats. Cada una de les activitats que integren el porfoli tindrà uns criteris d'avaluació que es presentaran a l'estudiant abans de la seva realització. Globalment, l'avaluació del portfoli tindrà en compte els criteris següents:
- Organització de les tasques relacionades amb el disseny d'activitats acadèmiques, en correspondència amb el temps i els recursos disponibles.
- Expressió escrita i oral correctes, utlitzant un vocabulari apropiat.
- Redacció de textos: correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical, estructura adequada dels textos.
- Claredat en l'exposició de les pròpies idees i dels arguments.
- Utilització d'un llenguatge assertiu. Respecte per les opinions dels altres.
- Nivell adequat de coneixement dels temes relacionats amb la dinàmica dels grups, el treball en equip i la comunicació interpersonal.
- Nivell de domini dels diferens recursos per a l'aprenentatge autònom.
- Implicació en les activitats de treball en equip que s'inclouen en el portfoli
- Comprensió del propi estil d'aprenentatge.
70
Realtizació d'una prova escrita individual. Per avaluar la prova es tindran en compte els següents criteris:

- Domini dels principals coneixements relacionats amb la vida dels grups i la seva dinàmica.
- Redacció correcta del text: estructuració, coherència.
- Vocabulari adequat
- Claredat de les idees exposades.
- Fons documentals ben referenciades.
30

Qualificació

Cal que hi hagi un 80% d'assistència. Si aquesta s'ha acomplert, el mòdul serà avaluat mitjançant dos elements: el portfoli individual i la prova escrita individual. Al portfoli li correspondrà un 70% de la qualificació final i a la prova escrita individual, un 30%.

Per fer mitjana cal que l'estudiant tingui una nota mínima de 4 de la prova i de 5 en el portfoli.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per les característiques del mòdul (sessions en gran grup i sessions en petit grup, tipus de competències a desenvolupar, tipus de continguts a tractar, etc.) l'assistència a les sessions tant de gran grup com de petit grup és obligatòria. L'estudiant ha de participar, com a mínim, a un 80% del conjunt de les sessions presencials. Si no s'acompleix aquest mínim, es considerarà l'estudiant NO PRESENTAT al mòdul.

Si l'estudiant no presenta el portfoli i/o no realitza la prova individual, també es considerarà no presentat.

Observacions

La superació d'aquest mòdul és un prerequisit per poder-se matricular al mòdul de segon curs "L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2".