Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Els impostos indirectes. La imposició sobre el consum. Sistemes tributaris autonòmic i local.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL ARXER FABREGA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.

Continguts

1. IMPOSTOS INDIRECTES

          1.1. La imposició indirecta en el sistema tributari

          1.2. Característiques dels impostos indirectes

2. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITPAJD)

          2.1. Transmissions patrimonials oneroses (TPO)

          2.2. Actes Jurídics Documentats (AJD)

3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

          3.1. Fet imposable i exempcions.

          3.2. Subjectes passius. La transferència de l'impost

          3.3. Base imposable i tipus de gravamen.

          3.4. Deduccions i devolucions.

4. IMPOSTOS ESPECIALS I DUANERS

          4.1. Impostos especials de fabricació.

          4.2. Impost especial sobre determinats mitjans de transport.

          4.3. Impost sobre les primes d'assegurances.

          4.4. Impostos duaners

5. SISTEMES TRIBUTARIS AUTONÒMIC I LOCAL

          5.1. Sistema tributari foral

          5.2. Sistema tributari de les Comunitats Autònomes de règim comú

          5.3. Sistema tributari local

                    5.3.1. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

                    5.3.2. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

                    5.3.3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

                    5.3.4. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)

                    5.3.5. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 12,00 25,00
Prova d'avaluació 26,00 24,00 50,00
Total 39,00 36,00 75

Bibliografia

 • Manual de derecho tributario: Parte espcial. 11ª edición (2014 ). Editorial Aranzadi. Catàleg
 • Curso de derecho tributario : parte especial. 8ª ed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES. 3ªed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Peña Velasco, Gaspar de la Falcón y Tella, Ramón Martínez Lago, Miguel Ángel Almudí Cid, José Manuel (2011 ). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (3a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg
 • Tobes Portillo, Paloma (2011 ). Sistema fiscal español : esquemas y casos prácticos : curso 2011-2012 . Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg
 • Albi Ibáñez, Emilio (cop. 2011 ). Sistema fiscal español (2a ed. actualizada). Madrid: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica és de presentació obligatòria per parts dels estudiants a partir d’un supòsit pràctic. És de caràcter NO recuperable. 10
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 10 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics.

Les proves s’hauran de realitzar dins el grup en el qual s’estigui matriculat. No es podran realitzar canvis.

Cadascuna d’aquestes proves suposa un 40 % de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5. En el cas que alguna de les proves no es superés es podria recuperar en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Només serà obligatori el lliurament d’una d’aquestes pràctiques.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

La pràctica de lliurament obligatori suposarà el 10 % de la nota final.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades. Pot ser que es realitzin, abans de la resolució de la pràctica, controls sobre les matèries que versin les pràctiques. Aquesta participació es valorarà amb un 10 % de la nota final.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts les dues proves d’avaluació i les pràctiques serà la mitjana de les 3 parts. A més s’afegirà la nota de l’assistència i participació a les pràctiques realitzades a classe.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte. L'alumne es pot presentar directament a l'examen en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. La nota de pràctiques (10%) i la nota de participació (10%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada, per tant, per tal d’aprovar l’assignatura és necessari presentar-se a les dues proves d’avaluació existents i a les pràctiques programades.

En cas que un estudiant no es presenti a cap d’aquestes proves i no lliure la pràctica obtindrà un no presentat.

Assignatures recomanades

 • Dret de la hisenda pública
 • Finançament d'estats compostos
 • Sistema tributari espanyol I