Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El règim jurídico-privat de la propietat immobiliària: aspectes substantius i registrals. Marc constitucional i estatut de la propietat sobre immobles; propietat urbana i relacions jurídico-civils en l'àmbit urbanístic; propietat agrària i forestal. La propietat horitzontal i altres comunitats especials; títol constitutiu, estatuts i règim jurídic. Les urbanitzacions privades i altres conjunts residencials. La propietat immoble davant del Registre de la Propietat; concordança entre el Registre i la realitat jurídica; la finca com a base física del Registre; coordinació Cadastre-Registre; immatriculació i accés al Registre; Publicitat formal i informació registral.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN BERNÁ XIRGO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. HIPOTECA IMMOBILIÀRIA

          1.1. LA HIPOTECA IMMOBILIÀRIA (I)

                    1.1.1. La hipoteca immobiliària: concepte i naturalesa.

                    1.1.2. El subjecte passiu de la hipoteca.

                    1.1.3. Objecte de la hipoteca.

                    1.1.4. A) Drets hipotecables i drets no hipotecables.

                    1.1.5. B) L'extensió objectiva de la hipoteca. Principi d'especialitat.

                    1.1.6. La hipoteca voluntària: constitució.

                    1.1.7. Tipus especials d'hipoteca i hipoteques legals.

          1.2. LA HIPOTECA IMMOBILIÀRIA (II)

                    1.2.1. Vicissituds de la hipoteca.

                    1.2.2. A) Cessió del crèdit hipotecari.

                    1.2.3. B) Transmissió de la finca hipotecada.

                    1.2.4. C) Subrogació de préstecs hipotecaris (Llei 2/1994, de 30 de març, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios).

                    1.2.5. Fase de seguretat: l’acció de devastació.

                    1.2.6. Fase d'execució: procediments de realització de valor de la hipoteca.

                    1.2.7. L'extinció de la hipoteca: causes.

2. DRET IMMOBILIARI REGISTRAL

          2.1. EL DRET IMMOBILIARI REGISTRAL

                    2.1.1. El Dret immobiliari registral.

                    2.1.2. A) La publicitat registral: estàtica i dinàmica dels drets.

                    2.1.3. B) Concepte de publicitat, naturalesa, objecte i finalitat.

                    2.1.4. El Registre de la Propietat.

                    2.1.5. A) Formulació del seu concepte.

                    2.1.6. B) Els sistemes registrals.

                    2.1.7. El sistema registral espanyol.

                    2.1.8. A) Formació històrica i legalitat vigent.

                    2.1.9. B) La Llei Hipotecària i el Codi Civil.

                    2.1.10. Principis formals. La salvaguarda judicial dels assentaments registrals.

          2.2. LA BASE FÍSICA DEL REGISTRE

                    2.2.1. La finca com a objecte del Registre de la Propietat.

                    2.2.2. A) Finca material i finca registral. La finca en el Registre: immatriculació i inscripció.

                    2.2.3. B) Identificació i descripció de la finca.

                    2.2.4. C) Tipus de finques: finques normals i especials.

                    2.2.5. Les modificacions de la finca i rectificacions en la seva descripció.

                    2.2.6. A) Inscripció d'excés de cabuda.

                    2.2.7. B) Declaració d'obra nova.

                    2.2.8. C) Agrupació, agregació, segregació i divisió de finques.

          2.3. INSCRIPCIÓ DE TÍTOLS I PUBLICITAT DE DRETS I DE SITUACIONS JURÍDIQUES

                    2.3.1. Objecte de la inscripció i objecte de la publicitat.

                    2.3.2. Els títols inscriptibles: objecte formal d'entrada en el Registre de la Propietat. En especial, les resolucions judicials.

                    2.3.3. Drets inscriptibles i no inscriptibles.

          2.4. EL PROCEDIMENT D'IMMATRICULACIÓ

                    2.4.1. La immatriculació: distinció entre la immatriculació i operacions immatriculadores.

                    2.4.2. Mitjans d'immatriculació: enumeració.

                    2.4.3. A) L'expedient de domini.

                    2.4.4. B) El títol públic.

                    2.4.5. C) Les certificacions de domini.

                    2.4.6. La doble immatriculació.

                    2.4.7. L'expedient d'alliberament de càrregues i gravàmens.

          2.5. PROCEDIMENT REGISTRAL

                    2.5.1. Concepte, fases i naturalesa del procediment registral.

                    2.5.2. Iniciació del procediment registral.

                    2.5.3. A) El principi de rogació.

                    2.5.4. B) La titulació ordinària.

                    2.5.5. C) El requisit del tracte successiu.

                    2.5.6. D) L'assentament de presentació. El tancament registral.

          2.6. LA INSCRIPCIÓ

                    2.6.1. Els assentaments registrals i la inscripció.

                    2.6.2. Classes d'inscripció.

                    2.6.3. A) Inscripcions declaratives.

                    2.6.4. B) Inscripcions constitutives.

                    2.6.5. C) Inscripcions obligatòries.

                    2.6.6. Inscripció, tradició i causa.

                    2.6.7. Inscripció, prioritat i rang. El principi de prioritat registral.

          2.7. EFICÀCIA DE LA CONSTÀNCIA REGISTRAL

                    2.7.1. La presumpció d'exactitud del Registre. Formulació, característiques i àmbit. El principi de legitimació.

                    2.7.2. La càrrega d'impugnar l'assentament.

                    2.7.3. La terceria registral.

                    2.7.4. Possessió i Registre. En particular, les presumpcions possessòries: anàlisi dels arts. 35 i 38 LH.

                    2.7.5. L'anomenada acció real registral de l'art. 41 LH.

          2.8. LA PROTECCIÓ DEL REGISTRE

                    2.8.1. La protecció del Registre: sistema espanyol. El concepte de tercer. El principi de fe pública.

                    2.8.2. Protecció a l'aparença i inoponibilitat. Els arts. 34 i 32 de la Llei Hipotecària.

                    2.8.3. Els actes nuls. L'art. 33 de la Llei Hipotecària.

                    2.8.4. La usucapió i el Registre de la propietat.

          2.9. ALTRES ASSENTAMENTS REGISTRALS

                    2.9.1. L'anotació preventiva.

                    2.9.2. A) Concepte i característiques.

                    2.9.3. B) Enumeració i classificació.

                    2.9.4. Les mencions registrals.

                    2.9.5. Les notes marginals.

          2.10. EXTINCIÓ I RECTIFICACIÓ DELS ASSENTAMENTS REGISTRALS

                    2.10.1. L'extinció dels assentaments registrals.

                    2.10.2. A) Per inscripció de la transferència del dret real.

                    2.10.3. B) Per caducitat. Concepte i característiques.

                    2.10.4. B.1) Caducitat d'algunes inscripcions.

                    2.10.5. B.2) Caducitat de les anotacions preventives.

                    2.10.6. C) Per conversió. Concepte i característiques.

                    2.10.7. D) La renúncia o desistiment.

                    2.10.8. Nul·litat dels assentaments registrals.

                    2.10.9. A) Nul·litat material (en el títol).

                    2.10.10. B) Nul·litat formal o error.

                    2.10.11. La cancel·lació.

                    2.10.12. A) Concepte i característiques.

                    2.10.13. B) Causes i classes de cancel·lació.

                    2.10.14. Inexactitud, nul·litat i rectificació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 40,00 40,00
Sessió expositiva 14,00 0 14,00
Sessió pràctica 7,00 14,00 21,00
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Lacruz Berdejo, José Luis (2003 ). Derecho inmobiliario registral (2ª ed. / |brev. y puesta al día por Jesús Delgado y Echeverría y Joaquín Rams Albesa). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Álvarez Caperochipi, José Antonio (2006 ). Derecho inmobiliario registral (2ª ed.). Granada: Comares. Catàleg
 • Carrasco Perera, Ángel (2008 ). Tratado de los derechos de garantía (2a ed.). Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. Catàleg
 • Chico y Ortiz, José María (1989 ). Estudios sobre derecho hipotecario (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Domínguez Luelmo, Andrés (2013 ). Comentarios a la Ley hipotecaria . Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters. Catàleg
 • Faudos Pons, Pedro (cop. 2008 ). Lecciones de derecho inmobiliario registral . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • García García, José Manuel (1988- ). Derecho inmobiliario registral o hipotecario . Madrid: Cívitas. Catàleg
 • Gómez Gálligo, Francisco Javier (2006 ). Lecciones de derecho hipotecario (2ª ed.). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Manzano Solano, Antonio (cop. 2008 ). Instituciones de derecho registral inmobiliario . Madrid: Fundación Registral. Catàleg
 • Manzano Solano, Antonio (DL1991 ). Derecho registral inmobiliario para iniciación y uso de universitarios. 1, Publicidad registral. Historia. Derecho comparado. Organización del registro de la propiedad . [Madrid]: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España Centro de Estudios Registrales. Catàleg
 • Manzano Solano, Antonio (DL1994 ). Derecho registral inmobiliario para iniciación y uso de universitarios. 2, Procedimiento registral ordinario . [Madrid]: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España Centro de Estudios Registrales. Catàleg
 • Monserrat Valero, Antonio (2000 ). Derecho inmobiliario registral . Madrid: Civitas. Catàleg
 • Peña Bernaldo de Quirós, Manuel (2001 ). Derechos reales. Derecho hipotecario (4ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Registrales. Catàleg
 • Roca i Sastre, Ramon Maria (2008 ). Derecho hipotecario (9a ed.). Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Rodríguez Otero, Lino (2011 ). Elementos de derecho hipotecario : ajustados al programa de notarías (4ª ed. actualizada y corr.). Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Sánchez Calero, Francisco Javier (2006 ). Manual de derecho inmobiliario registral . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques. Qualitat de les contribucions escrites i orals. 50
Prova d'avaluació. Correcció de les respostes. Cal obtenir almenys un 5 sobre 10 a la prova. 50

Qualificació

Per superar l'assignatura caldrà participar amb aprofitament a les activitats pràctiques del curs i superar la prova d'avaluació al final del curs.

Aquesta consistirà en un test de resposta múltiple (a/b/c/d) i una activitat pràctica de tipus semblant a les realitzades al llarg del curs.

La prova es referirà als continguts que s'hagin treballat a classe, amb l'objectiu de comprovar que l'alumne ha seguit el curs amb aprofitament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistència a classe, no presentació de les pràctiques, o no presentació al test.

El mínim d'assistència/participació és de 5 de les 7 classes.

Observacions

És recomanable haver cursat abans l'assignatura "Dret de la propietat i drets reals".

Aquesta assignatura es recomana a aquells estudiants interessats en el sector immobiliari, i és especialment indicada per a potencials opositors a registres, notaries i similars.