Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (75%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (75%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (75%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos monopolístics

                    2.2.3. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. L'impost. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. La taxa.

                    3.2.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS DE L'ORDENAMENT TRIBUTARI

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

5. TEMA 5: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          5.1. El poder financer: significat i estructura

                    5.1.1. El poder financer de l'Estat

                    5.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i especial

          5.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          5.3. L'Administració financera: significat i estructura

                    5.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària

6. TEMA 6: LES NORMES

          6.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          6.2. El Dret Comunitari Europeu

          6.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          6.4. Les disposicions de caràcter administratiu

7. TEMA 7: EL PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'anualitat

          8.4. El principi d'especialitat

          8.5. El principi d'estabilitat pressupostària

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. La divisió de poders en el cicle pressupostari

          9.2. Elaboració i aprovació dels pressupostos

          9.3. Pròrroga del pressupost

          9.4. Execució del pressupost

          9.5. Les modificacions pressupostàries

          9.6. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 16,00 30,00
Prova d'avaluació 36,00 34,00 70,00
Total 50,00 50,00 100

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro Alonso Murillo, Felipe (2014 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (15ª ed.). Valladolid: Lex Nova [etc.]. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2014 ). Curso de derecho financiero y tributario (25ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2014 ). Derecho financiero y tributario : parte general (24ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2013 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Martínez Lago, Miguel Ángel (2012 ). Lecciones de derecho financiero y tributario (9ª ed. corregida y adaptada a los nuevos estudios de Grado). Madrid: Iustel. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac Lucas Durán, Manuel Fernández Amor, José Antonio (2014 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones adaptadas al EEES (4ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 50
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 30
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20

Qualificació

El sistema d’avaluació és el següent:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6. La prova estarà estructurada entorn a preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 7, 8 i 9. Aquesta prova estarà estructurada entorn a preguntes tipus test i alguna pregunta a desenvolupar.

Les proves s’hauran de realitzar dins el grup en el qual s’estigui matriculat. En cap cas, s’admeten canvis de grup.

La primera prova suposa un 50 % de la nota final i la segona un 30 %.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cadascuna de les proves ha de ser igual o superior a 5.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques voluntàries que versaran sobre el temari de l’assignatura. Algunes s’hauran d’entregar electrònicament i d’altres es realitzaran a classe.

El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades, tot i que l’assistència a les mateixes és voluntària.

La participació i entrega de les pràctiques, si fos el cas, es valorarà amb un 20% de la nota final.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades i per la nota de pràctiques. La mitjana d’aquestes tres parts ha de ser superior a 5.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte. Aquest examen tindrà una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

La nota de pràctiques i participació (20%) NO és recuperable.

Aquells alumnes que vulguin pujar nota es podran presentar a l’examen de recuperació establert, amb la consideració que la nota final que constarà a l’expedient serà la de l´últim examen realitzat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada ni a la recuperació de la proves tindran la qualificació de "No presentat".

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

En tot cas, les principals lleis que s'estudiaran a classe són les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció al dret constitucional