Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Dret de successions per causa de mort, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HILARI SUCARRAT
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HILARI SUCARRAT
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. LA SUCCESSIÓ "MORTIS CAUSA". CONCEPTES GENERALS 1. La successió: concepte i classes. 2. Fonament jurídico-polític de la successió mortis causa. La Constitució i el Dret de successions. 3.La successió mortis causa a Catalunya: comparació amb la regulació estatal. Principis successoris del Dret civil de Catalunya

2. TIPUS DE SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA. 1. Successió universal i particular. 2. Successió voluntària i legal. 3. Successió mortis causa ordinària i successions especials.

3. ELS TÍTOLS SUCCESSORIS I L’HERÈNCIA 1. Classes de títols successoris. 2. El títol d'hereu. 3. El títol de legatari. 4. Modalitats dubtoses de designació. 5. Composició de l'herència. L'herència com a objecte de dret. Atribucions successòries i beneficis jurídico-familiars

4. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA 1. L'obertura de la successió. Supòsits, temps i lloc. 2. Designació, vocació i delació. 3. L'acceptació. 3.1 Capacitat per acceptar i repudiar. 3.2. Temps de l'acceptació. 3.3. Formes d'acceptació. 3.4. Efectes de l'acceptació. 4. La repudiació de l'herència.

5. LA COMUNITAT HEREDITÀRIA. PARTICIÓ I COL•LACIÓ 1. La comunitat hereditària. 2. La partició hereditària. 3. La col•lació

6. TESTAMENT I ALTRES ACTES D’ÚLTIMA VOLUNTAT 1. La llibertat de testar. 2. El testament. 2.1. Concepte, característiques i contingut. 2.2. La capacitat testamentària. 2.3. Regles formals del testament. 2.4. El Registre d’actes d’última voluntat. 3. Classes de testaments. 4. El codicil. 5. Les memòries testamentàries.

7. LA DESIGNACIÓ D'HEREU TESTAMENTARI I LES SUBSTITUCIONS TESTAMENTÀRIES. 1. Requisits de la institució d'hereu. 2. Modalitats de la institució. Comparació amb la regulació estatal. 3. Les subtitucions. 3.1. La institució preventiva d’hereu: la substitució vulgar. a)Concepte i supòsits. b) Efectes. 3.2. La institució successiva d’hereu: la substitució fideïcomissària. a) Concepte i característiques. b)Posició del fiduciari. c) Adquisició de l’herència pel fideïcomissari. d) Substitució fideïcomissària condicional, fideïcomís de residu i altres modalitats de substitució.

8. LLEGATS, DONACIONS MORTIS CAUSA I DISPOSICIONS MODALS 1. Classes de llegat per raó de l'objecte. Adquisició del dret al llegat. Ineficàcia i reducció de llegats. 2. Les donacions per causa de mort. 3. El mode i les prohibicions de disposar.

9. INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ DEL TESTAMENT 1. La interpretació del testament. 2. L'execució del testament. La marmessoria.

10. INEFICÀCIA DE LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 1. Els supòsits d'ineficàcia. 2. La nul•litat del testament. 3. La nul•litat del codicil i de les memòries testamentàries. 4. Els remeis a la nul•litat del testament. 5. La revocació. Concepte i classes. 6. La caducitat del testament.

11. LA LLEGÍTIMA I LA QUARTA VIDUAL 1. La llegítima. Concepte i naturalesa jurídica: comparació amb la regulació estatal. 2. La categoria de legitimaris. 3. Determinació de la quantia. 4. La protecció qualitativa i quantitativa de la llegítima. Accions per a la reclamació. 5. Pagament de la llegítima. 6. Renúncia a la llegítima. 7. La quarta vidual

12. LA SUCCESSIÓ INTESTADA. 6.1. Idees generals. Concepte, fonament i sistemes de successió intestada. 6.2. Ordre de succeir ab intestato.

13. ELS PACTES SUCCESSORIS. 1. Concepte i doctrina general. 2. Els heretaments. 3. Les atribucions a títol particular.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60,00 60,00 120,00
Seminaris 8,00 6,00 14,00
Total 68,00 66,00 134

Bibliografia

 • José Luis LACRUZ (2009). Elementos de Derecho civil. Tom V. Derecho de sucesione. Dykinson. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2011). Sistema de Derecho civil, vol. IV.. Tecnos. Catàleg
 • Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRÍAS (2009). Institucions del Dret civil de Catalunya. Vol. III (7). Tirant lo blanch. Catàleg
 • Egea Fernández, Joan Ferrer Riba, Josep Alascio Carrasco, Laura (cop. 2009 ). Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions : Llei 10. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Catalunya.|tLlei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (2009 ). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya : materials de les quinzenes jornades de dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen Solé Resina, Judith (2011 ). Tratado de derecho de sucesiones : Código Civil y normativa civil autonómica : Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco . Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició del temari en classes teòrico-pràctiques. Dos exàmens parcials alliberatoris. Prova d'avaluació en format de preguntes de resposta múltiple (test) o preguntes de redactar. 70
Estudi de casos pràctics de dret de successions. Es valora la participació, l´exposició acurada dels fets i el raonament jurídic. 30

Qualificació

La qualificació de l'alumne es durà a terme d'acord amb els criteris
següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:

a)Prova escrita: 70% (cada parcial computa un 35% de la nota)

b)Anàlisi de casos pràctics: 30% (15% cada un). Es valorarà la
participació, l´exposició acurada dels fets i el raonament jurídic.

2. Condicions de l'avaluació

a)Nota mínima

Per aprovar l'assignatura cal treure almenys un 5 sobre 10 tant a l'examen
com a les pràctiques.

b) Exàmens

Al llarg del semestre hi haurà 2 exàmens parcials alliberatoris, amb el
mateix pes (35% de la nota). Aquests exàmens poden consistir tant en
preguntes test de resposta múltiple com en preguntes a redactar
(obligatòries o a escollir) com en ambdues modalitats alhora.

El temari sempre hi entrarà tot, s'hagi vist amb teoria o pràctica, o no
s'hagi vist.

Els exàmens seran escrits i poden incloure preguntes test (a/b/c/d) o de
redactar (obligatòries o a escollir), siguin teòriques, o pràctiques.

Per a aprovar el test cal respondre bé més de la meitat de les preguntes
(p.ex. 12/20 o 18/30). Les respostes incorrectes no resten.

Per fer mitjana, cada pregunta (o test) ha d'obtenir com a mínim un 4/10.

c) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades
avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

d) La còpia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació,
comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de
l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

e) No hi haurà exàmens per pujar nota.

f) No s´admeten canvis de grup.

3. Recuperacions.

Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:

3.1. Són activitats recuperables:

a) Prova escrita: la recuperació es farà el dia de l'examen oficial de
l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat.

3.2. No són activitats recuperables:

a) Les sessions d'anàlisi de casos pràctics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.