Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. La filiació i les relacions de filiació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BENEIT VILA  / EVA COLLELL HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%), Anglès (0%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BENEIT VILA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%), Anglès (0%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL DRET DE FAMILIA

          1.1. Marc constitucional. Família i matrimoni. Famílies no matrimonials

          1.2. Principis rectors del dret de família

          1.3. Abast del dret de família: matrimoni, parentiu i altres relacions familiars

2. MATRIMONI

          2.1. Requisits del matrimoni civil

          2.2. Formes de celebració: forma civil i forma religiosa

3. EFECTES DEL MATRIMONI

          3.1. Efectes personals

          3.2. Efectes patrimonials

                    3.2.1. Règim primari

                    3.2.2. Negocis jurídics per raó de matrimoni: els capítols matrimonials

                    3.2.3. Règim econòmic matrimonial A) Règim de separació de béns. B) Règim de sociedad de gananciales. C) Altres règims

4. INEFICÀCIA I DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI

          4.1. La nul·litat del matrimoni

          4.2. La separació matrimonial

          4.3. La dissolució del matrimoni

5. EFECTES JURÍDICS DE LA RUPTURA MATRIMONIAL

          5.1. Mesures i efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci

                    5.1.1. Principis generals. Fases del procediment de separació o divorci

                    5.1.2. Efectes i mesures respecte els cònjuges A.Efectes personals B. Efectes patrimonials: a) Liquidació del règim econòmic matrimonial. b) Prestació compensatòria per desequilibri.

                    5.1.3. Efectes i mesures respecte els fills A. Efectes personals: la guarda del fills menors d'edat. B. Efectes patrimonials: aliments als fills menors d'edat i dependents.

                    5.1.4. Mesures respecte l'habitatge familiar i el parament de la llar

6. LA CONVIVÈNCIA ESTABLE EN PARELLA

          6.1. Marc normatiu. Requisits per aplicar la normativa especial.

          6.2. Efectes jurídics de la convivència estable en parella

          6.3. Efectes de l'extinció de la convivència estable en parella

                    6.3.1. Efectes personals i patrimonials per als membres de la parella

                    6.3.2. Efectes personals i patrimonials respecte als fills

7. FILIACIÓ

          7.1. Filiació per naturalesa

                    7.1.1. Criteris legals de determinació de la maternitat i la paternitat

                    7.1.2. Accions de filiació

          7.2. Filiació per adopció

                    7.2.1. Requisits per adoptar i ser adoptat

                    7.2.2. Constitució de l'adopció: procediment i efectes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 14,00 28,00
Sessió expositiva 18,00 29,00 47,00
Total 32,00 43,00 75

Bibliografia

 • Projecte Norma Civil. Base de legislació civil catalana i estatal a Internet. Recuperat , a http:/civil.udg.edu/normacivil
 • Joan Egea Fernàndez/Josep Ferrer Riba (2011). Codi civil de Catalunya i legislació complementària (14). EUB. Catàleg
 • García González, José Antonio (2011 ). Legislació catalana sobre dret de família : normativa concordada del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya amb jurisprudència i formularis . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis (2005 ). Familia (2ª ed.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis (1997- ). Sistema de derecho civil (9ª ed. [rev. y puesta al día]). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Nous reptes del dret de família : materials de les Tretzenes Jornades de Dret Català a Tossa : [23 i 24 de setembre de 2004] (2005 ). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Roca i Trias, Encarna, 1944- Ortuño Muñoz, José Pascual (2011 ). Persona y familia : Libro Segundo del Código Civil de Cataluña . Las Rozas (Madrid): Sepin. Catàleg
 • Barrada Orellana, Reyes Garrido Melero, Martín Nasarre Aznar, Sergio (2011 ). El Nuevo derecho de la persona y de la família : libro segundo del Código Civil de Cataluña . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Institut de dret privat europeu i comparat (ed.), (2013). Qüestions actuals del dret català de la persona i la família. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Egea Fernàndez, Joan; Ferrer Riba, Josep (dirs.) (2014). Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Pozo Carrascosa, Pere del (2013 ). Derecho civil de Cataluña : derecho de familia . Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Garrido Melero, Martín (2013 ). Derecho de familia : (un análisis del Código Civil catalán y su correlación con el Código Civil español) (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Roca i Trias, Encarna, 1944- Ortuño Muñoz, José Pascual (2011 ). Persona y familia : Libro Segundo del Código Civil de Cataluña . Las Rozas (Madrid): Sepin. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis, 1931- Díez-Picazo Giménez, Gema (2012 ). Derecho de familia . Cizur Menor (Navarra): Civitas-Thomson Reuters. Catàleg
 • Cuena Casas, Matilde (2011- ). Tratado de derecho de la familia . Cizur Menor: Aranzadi. Catàleg
 • Zarraluqui, Luis (cop. 2007 ). Derecho de familia y de la persona : incluye análisis de los nuevos modelos de familia y formularios . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Puig Ferriol, Luis (cop. 2014 ). Institucions del dret civil de Catalunya . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen (2011 ). Derecho de la persona vigente en Cataluña : adaptado a laLey 25 (3ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CLASSES TEÒRICO-PRÀCTIQUES: Exposició dels continguts dels blocs temàtics en classes teòrico-pràctiques, amb el suport de la bibliografia recomanada i dels materials penjats via Moodle. Proves d'avaluació en format de preguntes de resposta múltiple (test). 70
ACTIVITATS D'APRENENTATGE: a) Treball en equip per a la preparació i defensa d'escrits amb ocasió de la ruptura matrimonial (situació dels fills, prestacions a esposos, habitatge familiar, liquidació règim econòmic). b) Estudi de casos de dret de família. c)Seminari de debat sobre qüestions actuals del dret de família. Grau d'implicació en la presentació i elaboració del material a treballar. Qualitat tècnica i formal del material documental que es produeixi. Excel·lència en la presentació oral. 30

Qualificació

La qualificació de l'alumne es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
a)Prova escrita sobre Blocs 1-7: 70%
b) Activitats d'aprenentatge actiu: 30% (La nota resulta de la valoració conjunta i ponderada del treball dut a terme per l'alumne en el treball en equip d'elaboració d'escrits amb ocasió de la ruptura matrimonial, l'elaboració i exposició dels casos pràctics de dret de família i la participació proactiva en el/s seminari/s de debat sobre qüestions actuals del dret de família). L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge no és recuperable.

2. Condicions de l'avaluació
a) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a cadascuna de les parts avaluables de l'assignatura (Prova escrita i Activitats d'aprenentatge actiu).
b) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.
c) La còpia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

3. Recuperacions.
Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:
3.1. Són activitats recuperables:
a) Prova escrita sobre Blocs 1-7: la recuperació es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Els alumnes que no hagin de recuperar, però que vulguin repetir la prova per millorar la nota, han d'enviar un correu electrònic al professor o professora com a molt tard 3 dies abans de la data de l'examen oficial fixada al calendari d'exàmens de la Facultat.
3.2. No són activitats recuperables:
a) Les sessions de treball en equip
b) Les sessions d'anàlisi de casos pràctics.
c) Les sessions de seminari.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

No es permet enregistrar les classes en cap format.

No s'admeten canvis de grup.