Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMARO SANCHEZ SANCHEZ  / PERE SIMON CASTELLANO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Treballar en equip
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Naturalesa, posició i funcions dels Estatuts d’Autonomia. L’Estatut de 2006: precedents, elaboració i característiques. Els elements configuradors de l’autonomia de Catalunya.

2. Tema 2. Drets, deures i principis rectors.

3. Tema 3. Institucions de la Generalitat. Les fonts del Dret a Catalunya.

4. Tema 4. El Poder Judicial a Catalunya.

5. Tema 5. Les competències de la Generalitat.

6. Tema 6. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, altres CCAA i la UE. L’acció exterior de la Generalitat.

7. Tema 7. Les finances de la Generalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 45,00 49,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00
Sessió pràctica 7,00 20,00 27,00
Total 35,00 65,00 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30
Proves teòriques d'avaluació Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar els dos exàmens de la part teòrica. En cas contrari, la part pràctica no computarà i se suspendrà l'assignatura (veure l'apartat de "qualificació" d'aquest programa).
70

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i es repartirà en dues pràctiques, no recuperables.

II) PART TEÒRICA:

-Nombre de proves d’avaluació: es duran a terme dos exàmens teòrics. A cada grup s'indicarà a principi de curs les dates en què es realitzaran, i els temes que seran objecte de cada un d'ells. Cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

-Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics: per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens. IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teórica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

-Possibilitat de recuperació de proves suspeses: no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran fer un examen de recuperació de la part o parts suspeses, que tindrà lloc en la data oficial de l’examen de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens. IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar. Si no s’arriba a 5 en alguna d’elles, s’aplica la mateixa regla del paràgraf anterior (nota global máxima de 4.5 en la part teórica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

-Alumnes que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada: si un alumne que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) PART PRÀCTICA:

-Activitats avaluables i no avaluables: a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (comentaris de textos doctrinals i de sentències, debats, tests sobre parts del programa que siguin després debatuts, etc.) es faran 2 pràctiques avaluables.

-Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables: en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques.

IV) NOTA FINAL:

-Càlcul de la nota final: per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final. La nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final).

-Obligació d’aprovar la part teòrica: perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics, doncs en cas contrari la nota màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, amb menys d’un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica, la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà la nota obtinguda sobre 10 a la part teòrica (que, com s'ha indicat, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-La qualificació de “no presentat” procedirà quan l’alumne no hagi realitzat cap activitat d'avaluació (ni teòrica ni pràctica) durant el curs.

Observacions

1) Cal comptar amb una edició de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006.

2) Durant el curs, seran objecte d'especial atenció la sentència relativa a l'Estatut valencià (STC 247/2007) i, sobretot, la sentència relativa a l'Estatut d'autonomia de Catalunya (STC 31/2010).

3) La llengua de la docència serà el català o el castellà en funció dels grups.