Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
1. Els contractes de l´administració. 2. Les formes de l´activitat administrativa. 3. L´expropiació forcosa. 4. Els béns públics.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCE DARNACULLETA GARDELLA  / LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCE DARNACULLETA GARDELLA  / ALBERT LLADO MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. ELS CONTRACTES DE L’ADMINISTRACIÓ. 1. Introducció. L´activitat convencional de l´Administració en general. 2. La figura del contracte administratiu: formació històrica i significat actual. 3. Contractes administratius i contractes privats de l´Administració: el règim dels actes separables. 4. Dret comunitari i contractació pública. 5. Àmbit d´aplicació del Text refòs de la Llei de contractes de les Administracions públiques. 6. El procediment de contractació: licitació, selecció, adjudicació i formalització del contracte 7. Els contractes administratius típics: contingut efectes i extinció.

2. LES FORMES DE L´ACTIVITAT ADMINISTRATIVA. 1. Les diverses classificacions de l´activitat administrativa i la seva significació. 2. La trilogia clàssica de les formes d´activitat administrativa: policia, servei públic i foment. 3. La progressiva ampliació de les formes d´activitat administrativa. 3.1. La iniciativa pública econòmica. 3.2. L´activitat de planificació. 3.3. L´activitat arbitral de l´administració. 3.4. L´activitat informal. 3.5. L´activitat informativa. 4. Nous paradigmes: la regulació i l´autoregulació regulada.

3. L´EXPROPIACIÓ FORÇOSA. 1. Antecedents històrics i plantejament constitucional. 2. Concepte i fonament. Delimitació de figures afins. 3. Elements: subjecte, objecte i causa. 4. El procediment expropiatori ordinari. 4.1. La declaració d´utilitat pública o interès social. 4.2. L´acord de necessitat d´ocupació. 4.3. La fixació del justipreu. 4.4. Pagament i presa de possessió. 5. Procediments i expropiacons especials: el procediment urgent 6. La reversió expropiatòria. 7. Les garanties jurisdiccionals. 8. Problemes actuals de l'expropiació forçosa

4. ELS BÉNS PÚBLICS. 1. Domini públic i privat a l´ Administració. 2. Els béns de domini públic: evolució històrica, naturalesa jurídica i principis constitucionals. 3. Els elements del domini públic. 3.1. Element objectiu: béns de domini públic natural i artificial. 3.2. Element subjectiu: la titularitat dels béns. 3.3. Element teleològic. 3.3.1. Afectació i desafectació de béns. 3.3.2. La coafectació. 3.3.3. Les mutacions demanials. 5. Règim jurídic del domini públic. 5.1. Regim jurídic de la utilització del domini públic. 5.2. La protecció i defensa del domini públic. 6. Els béns patrimonials. 7. Els béns comunals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 10,00 20,00 30,00
Prova d'avaluació 5,00 32,50 37,50
Resolució d'exercicis 7,50 7,50 15,00
Sessió expositiva 17,50 0 17,50
Total 40,00 60,00 100

Bibliografia

 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2013). Conceptos para el estudio del Derecho Administrativo II en el grado. Tecnos. Catàleg
 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2014). Nociones básicas de contratación pública. Tecnos. Catàleg
 • Esteve Pardo, José (2013). Lecciones de Derecho Administrativo. Marcial Pons . Catàleg
 • Fernando Pablo, Marcos M. (2014). Bienes públicos. Ratio legis. Catàleg
 • García de Enterría, Eduardo/ Fernández Rodríguez, Tomás Ramón (2013). Curso de Derecho Administrativo. Civitas. Catàleg
 • Linde Paniagua, Enrique (Coord.) (2012). Parte especial del Derecho Administrativo: la intervención de la administración . Colex. Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (Dir.) (2013). Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y sectores de referencia. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lopez Ramón, Fernando, el altri (Coord.) (2013). Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Marcial Pons . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'activitats obligatòries Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 20
Prova escrita teòrica Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 50
Prova escrita pràctica Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 30

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu III hi ha un únic sistema d’avaluació: l’avaluació continuada.
L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de dues activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d’una prova escrita. La prova escrita constarà d’una part teòrica (50%) i d’una part pràctica (30%).S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries. Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.
Aquell alumne que no entregui una pràctica obligatòria es considerarà que no segueix aquesta part de l’avaluació continuada i que, per tant, només farà la prova escrita, a raó del 80% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.
- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la web de la facultat.
- En l’examen pràctic l’alumne podrà fer ús dels codis legislatius.
- L’assistència a classe s’ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.