Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO ENRIQUE GUERRERO BARRADO  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
  • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
  • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. L'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprenentatge de les tècniques següents: 1. Tècniques de cultius cel·lulars: 1.1. Descripció i familiarització d'un laboratori de cultius cel·lulars. 1.2. Cultius de cèl·lules adherents en plaques. 1.3. Observacions de diferents línies cel·lulars en el microscopi invertit. 1.4. Procés de tripsinització. 1.5. Recomptes de cèl·lules.

2. Influència dels factors de creixement en la proliferació de les cèl·lules tumorals. 2.1 Tractament cel·lular 2.2 Assaig de proliferació

3. Activació de la ruta EGFR 3.1 Anàlisi de la fosforil·lació del EGFR a diferents tractaments per Western Blot. 3.2 Anàlisi de l'expressió gènica en resposta a l'activació del receptor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 31 3 34
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 24 26
Total 33 42 75

Bibliografia

  • Jie Kang (2008). Bioenergetics Primer For Exercise Science. Human Kinetics. Catàleg
  • Helgason, Cheryl D. & Miller, Cindy L. (2005). Basic Cell Culture protocols. Humana Press Inc.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques al laboratori Aptitud, destreses i actitud individual i en equip 10
Redacció, presentació i interpretació de resultats Redacció, presentació, interpretació i discussió dels resultats propis i dels altres grups 30
Prova Final Escrita Continguts teòrico-pràctics treballats al llarg de les sessions pràctiques. 60

Qualificació

AVALUACIÓ

- Aptitud, actitud i destresa a les classes pràctiques: 10% de la nota final de l'assignatura (NOTA NO RECUPERABLE)
- Redacció dels informes/qüestionaris escrits individuals de les activitats pràctiques realitzades: 30% de la nota final de l'assignatura (NOTA RECUPERABLE)
- Prova final escrita (dates fixades en el calendari acadèmic): 60% de la nota final de l'assignatura (PROVA RECUPERABLE)


CRITERIS GENERALS

1. Totes les ACTIVITATS PRÀCTIQUES són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES un altre dia.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, cal obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) tant de la PROVA FINAL ESCRITA com del TREBALL ESCRIT PRESENTAT.

3. El treball escrit és recuperable i en cas que no superi una puntuació mínima de 5 se us tornarà corregit per tal que el pugueu tornar a presentar el dia indicat. Els treballs corregits previament (recuperació) tindran una PUNTUACIÓ MÀXIMA de 5.

No s’acceptaran, i per tant no es corregiran, treballs fora de termini. La no entrega de l’informe o l’entrega fora de temps, computarà com a suspès i caldrà recuperar-lo.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell/a estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de la prova final escrita.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a TOTES les sessions és OBLIGATÒRIA

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT.