Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA SIMON RABASEDA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.

Continguts

1. 1. Definicions i conceptes generals. Introducció als gasos reals: Diagrama d'Andrews i gas de Van der Waals.

2. El Primer Principi.

          2.1. Calor i treball. Primer Principi

          2.2. Aplicacions del Primer Principi:

                    2.2.1. Capacitats calorífiques. Calorimetria

                    2.2.2. Gasos ideals: Llei de Joule. Procés adiabàtic reversible

                    2.2.3. Gasos reals: Coeficient de Joule-Thomson

                    2.2.4. Termoquímica. Lleis de Lavoisier i de Hess. Equació de Kirchhoff

3. El Segon Principi

          3.1. Entropia. Igualtat i desigualtat de Clausius.

          3.2. Càlcul de variacions d'entropia. Entropies absolutes.

          3.3. Entropia d'una reacció química

4. Energia lliure i entalpia lliure

5. Equilibri químic

          5.1. Potencial químic. Equació fonamental de l'equilibri

          5.2. Grau d'avenç. Equilibri químic i de fases

6. Propietats col·ligatives. Òsmosi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 3 3
Classes expositives 4 0 4
Classes participatives 8 3 11
Lectura / comentari de textos 0 33 33
Prova d'avaluació 7 0 7
Resolució d'exercicis 7 10 17
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Besalú i Llorà, Emili (2010 ). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge (2a ed.). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Rodríguez Renuncio, Juan Antonio (1998). Termodinámica química. Síntesis, DL. Catàleg
 • Rodríguez Renuncio, Juan Antonio (2000). Problemas resueltos de termodinámica química. Síntesis, DL. Catàleg
 • Atkins, P. W. (2006). Atkins' physical chemistry. Oxford University Press. Catàleg
 • Levine, Ira N. (2004). Físicoquímica. McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
NR - Part no recuperable Part teòrica/pràctica no recuperable . Resolució de problemes i qüestions. 30
R - Part recuperable Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquesta prova és recuperable, sempre segons les condicions expressades a la fitxa de l'assignatura. 70

Qualificació

Tipus de proves:
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de proves escrites que constaran de problemes i de qüestions teòriques. En cadascuna d'aquestes proves s'especificaran els temes que hi intervenen així com la tipologia de les preguntes (recuperables o no recuperables). Es qualificarà d'acord amb aquestes premisses i per tal d'assolir en conjunt la distribució dels percentatges indicats.
La no compareixença a alguna de les proves parcials atorgarà un zero a les notes a ponderar corresponents (a no ser que es pugui aplicar el criteri de 'No presentat' explicat més endavant).

Valoració:
Es valorarà principalment el coneixement de teories i aplicacions, el grau de comprensió dels conceptes, el fet d'assolir un bon estil de raonament i pensament creatiu i de predicció, la capacitat de manipulació de les dades i la capacitat de resoldre problemes nous.
També influirà en la qualificació la capacitat per part de l'alumne/a d'expressar-se correctament i emprar el vocabulari específic del temari.

Puntuacions:
S'obtindrà la nota de l'assignatura a partir de les notes de totes les activitats d'avaluació ponderant-les amb els percentatges respectius.

Activitats i opcions de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
A la recuperació només s'hi podrà accedir en el cas de tenir l'assignatura suspesa. La recuperació implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
No és obligat accedir a la recuperació. Si es renuncia a accedir a aquesta prova es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut o accedit a cap prova puntuable i no s'hagi presentat cap exercici puntuable.
S'atorgarà la condició de "Presentat" a l'estudiant si compareix a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula on s'efectua la prova), o presenta un exercici o problema putuable, o accedeix a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.

Observacions

Mètode docent:

En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de tutories i seminaris. En iniciar el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat pel professor està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint un calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc., però no es contestaran qüestions puntuals que el professor consideri que ja es varen discutir durant el període de trobades programades.
Atès el tarannà d'aquest sistema d'ensenyament, el professorat es reserva el dret de no fer tutories els dies immediatament anteriors a cada prova puntuable.

Es treballarà sobre els continguts del llibre següent:

Termodinàmica Química. Un llibre d'autoaprenentatge
E. Besalú.
UdG Publicacions, Quaderns, 9
www.DocumentaUniversitaria.com
Edicions a Petició SL, Girona
Segona Edició (2010). Obra en un sol volum.
ISBN 978-84-92707-66-9

Aquesta obra conté tant teoria com problemes i qüestions per resoldre. També es donarà un llistat específic de problemes.

Assignatures recomanades

 • Física
 • Matemàtiques
 • Química