Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCÈ GINESTA REY  / EMILI PUIG VILARO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL Sectors de població o col·lectius destinataris; Àmbits o àrees dels sistemes de benestar; Dependència institucional (públic, privat).

2. FUNCIONS, PERFIL I COMPETÈNCIES DELS TREBALLADORS SOCIALS: ÀMBITS D'INTERVENCIÓ DEL TREBALL SOCIAL Funcions professionals; Perfil i competències professionals; Codi deontològic.

3. ELS SERVEIS SOCIALS: Antecedents, breu història; Marc legal, finalitats, principis, funcions, contingut, estructura; Nivells: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats; Diccionari de Serveis socials.

4. ALTRES ÀMBITS: Altres àmbits d’exercici del treball social: salut, educació, justícia, habitatge, empresa; Nous àmbits d’intervenció del treball social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 26,00 38,00
Assistència a actes externs 15,00 5,00 20,00
Lectura / comentari de textos 2,00 8,00 10,00
Resolució d'exercicis 3,00 15,00 18,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00
Sessió participativa 5,00 5,00 10,00
Sessió pràctica 15,00 10,00 25,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 81,00 69,00 150

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials . Dins (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Aguilar, M. (2009). Servicios sociales: tribulaciones de un sector emergente. Dins (Ed.), Reformas de las políticas del bienestar en España (, p. 171-205). Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.,A.. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Introducción a los servicios sociales. Madrid: UNED. Catàleg
 • Alonso, J.M. y Gonzalo González, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Casado, D. (1998). Políticas de servicios sociales. Buenos Aires: Editorial Lumen/Humanistas. Catàleg
 • Casado, D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales. Madrid (2ª). Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Domenèch, R. (2008). L’evolució del Treball Social Comunitari (1970-1980). Revista de Treball Social, (184), 58-76 Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas propuestas. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. Catàleg
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO. Catàleg
 • Jaraíz, G. (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Magalon. J. y Sarasola, J.L. (2006). Fundamentos de trabajo social comunitario. Sevilla: Aconcagua libros. Catàleg
 • Navarro, S. (2008). Esencia y presencia del trabajo social hoy. Revista de Treball Social, (185), 9-34 Catàleg
 • Navarro, S. (Dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Roldan, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid: Editorial Complutense.
 • Roldan, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Romeu, R. et al. (2003). Els serveis socials d’atenció primària. Recull de documents 1980-2000. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Rubiol, G. (1986). Servicios sociales. Materiales para un glosario sobre bienestar social. Madrid: Caritas Española-Comité Español para el Bienestar Social.
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la “malla de seguridad en España" (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny. Catàleg
 • Sotelo, I. (2010). El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1991). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni.. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • (2007). La LAPAD i el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Revista de Treball Social, (182), Catàleg
 • Vilà, A. (2009). Derechos y deberes de los profesionales en la nueva legislación de servicios soc. Servicios Sociales y Política Social, (86),
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg
 • Frank McCourt (1998). Les cendres d'Àngela. Columna. Catàleg
 • Roddy Doyle (1997). La dona que ensopegava amb les portes. Ed. 62.
 • Màrius Serra (2008). Quiet. Empúries. Catàleg
 • Margaux Fragoso (2011). Tigre, Tigre. Empúries. Catàleg
 • Ruíz Garzón, Ricard (2008). Esquizo. Barcelona: La Campana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis individuals o grupals d’avaluació continuada Realització dels exercicis dins del termini establert
Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
30
Elaboració d’un treball grupal de recerca sobre un dels àmbits del treball social. El treball s'haurà de presentar a classe. Interès dels continguts
Argumentació de les idees
Exposició i presentació acurada
30
Lectura curriculum lector: prova escrita d’anàlisi i reflexió, que relacioni les lectures amb els continguts de l'assignatura. Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
30
Activitats i exercicis a classe i en fòrums del moodle Participació en els exercicis proposats 10

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Generals
a) Argumentació i justificació de les opinions defensades
b) Utilització correcta i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
c) Comprensió i integració dels conceptes bàsics exposats

2. En la presentació dels informes i altres comunicacions escrites:
a) Presentació formal del treball
b) Correcció i claredat de la presentació
c) Correcció ortogràfica i sintàctica

3. En les exposicions orals dels treballs i els debats:
a) Presentació formal i utilització de les TIC
b) Claredat de l’exposició

Cadascun dels treballs a presentar haurà de centrar-se en un àmbit diferent del treball social.
Per superar l'assignatura caldrà haver presentat el treball de grup i tots els treballs i exercicis escrits individuals, així com haver-se presentat a la prova d'avaluació del curriculum lector.
L'avaluació de les activitats i exercicis fets a classe i en fòrums del moodle o a través d'exercicis individuals optatius complementa la puntuació obtinguda en els treballs i exercicis obligatoris.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.