Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
1. Introducció a l'avaluació de programes. 2. Fases del procés de l'avaluació. 3. El disseny de l'avaluació. L'avaluació qualitativa i quantitativa. 4. Instruments per a l'avaluació de programes. 5. L'anàlisi dels resultats de l'avaluació. 6. L'informe dels resultats de l'avaluació. 7. Sistemes d'avaluació dinàmica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA FONT MAYOLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. Introducció a l'Avaluació de Programes.

2. Fases del procés d'Avaluació de Programes.

3. El disseny de l'avaluació. L'avaluació qualitativa i quantitativa.

4. Instruments per a l'Avaluació de Programes i sistemes d'Avaluació Dinàmica

5. L'anàlisi dels resultats de l'avaluació.

6. L'Informe dels resultats de l'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Elaboració individual de treballs 4 22,5 26,5
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Sessió participativa 14,5 10 24,5
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Alegre, M.A. (2015). Guia pràctica 11 - Com avaluar l'impacte de les polítiques educatives. Barcelona: Ivàlua.
 • Blasco, J. (2009). Guia pràctica 1 - Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes. Barcelona: Ivàlua.
 • Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y san. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (1998). Valoración de programas. . Dins (Ed.), Introducción a la Evaluación Psicológica II. (, p. 473-503). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2008). Programes preventius de les drogodependències. Guia d'avaluació. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). Els Espais Familiars de Petita Infància. Guia d'avaluació. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2013). El proceso de valoración de programas en drogodependencias.. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 35(1), 183-199

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi detallada d'un article científic on s'avaluï un programa o intervenció. Es valorarà la claredat l'exposició i de la presentació, la bona entesa de la lectura, i la correcta interpretació dels resultats. 25
Planificació de l'avaluació d'un programa o intervenció Es valorarà la claredat de la presentació i de l'exposició, així com la capacitat per proposar indicadors d'avaluació per a cadascuna de les fases de la valoració de programes. 25
Disseny d'un instrument per a l'avaluació d'un programa o d'una intervenció psicològica i proposta d'informe. Es valorarà la claredat de la presentació i exposició així com la idoneïtat i qualitat de l'instrument desenvolupat i de la proposta d'informe (seguiment dels apartats indicats, ús adient de la terminologia i la correcta interpretació dels resultats) 50

Qualificació

Per a superar el mòdul optatiu d'Avaluació de Programes cal:

- ASSISTÈNCIA mínima al 80% de les classes presencials a fi de poder garantir el treball de les diverses competències del mòdul. En cas de no poder assistir a classe de forma regular, cal avisar abans del dia 1 d'Octubre de 2015, justificar-ho amb document escrit i realitzar les activitats de treballs compensatori que indiqui la professora.

- ACTIVITAT ANÀLISI ARTICLE: Seguiment i presentació dins el termini que s'indiqui i obtenir una qualificació mínima de 5.

- ACTIVITAT PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ: Seguiment i presentació dins el termini que s'indiqui i obtenir una qualificació mínima de 5.

- ACTIVITAT ELABORACIÓ INSTRUMENT i PROPOSTA INFORME: Seguiment i presentació dins el termini que s'indiqui i obtenir una qualificació mínima de 5.


Per a superar el mòdul optatiu d'Avaluació de Programes cal haver complert amb TOTS els anteriors punts, és a dir, és necessari complir amb el punt de l'assistència i cal haver presentat i aprovat totes les activitats per a que es procedeixi a calcular les corresponents ponderacions per la nota final. En cap cas es calcularan ponderacions si l'alumne/a no ha complert amb l'assistència o no ha presentat dins el termini o aprovat una de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:

- Manca d'assistència (no assolir el mínim del 80% d'assistència) a les classes presencials, i no realització del treball compensatori a termini.

- No presentació dins els terminis de totes les activitats requerides al programa.

Observacions

Es recomana haver cursat i aprovat prèviament els mòduls: Fonaments de Psicologia, Anàlisis de Dades, i Psicometria i Avaluació.