Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. El disseny de la política legislativa: metòdica de la legislació, llistes i qüestionaris de comprovació. L'anàlisi d'impacte regulatori (AIR). Tècnica legislativa: Les directrius de tècnica legislativa. Estructura i llenguatge dels texts normatius. Anàlisi d'instruments tècnic-legislatius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL MARTIN CASALS  / ALBERTO RUDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosi, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.

Continguts

1. Lliçó 1. Introducció. 1.- Les “Ciències de la legislació”: política i tècnica legislativa. 2.- El concepte de Llei. 3.- Classes de lleis: Lleis i normes de rang inferior. 4.- La delegació legislativa: Textos refosos i textos articulats de Lleis de Bases. 5.- Característiques bàsiques del procés legislatiu intern.

2. I.- POLÍTICA LEGISLATIVA

3. Lliçó 2. Qüestions bàsiques de política legislativa. 1.-Que és “regular”? 2.- Que és una “bona” regulació? 3.- Perquè hom decideix regular: explicacions. 4.- El fracàs de la regulació 5.- Els riscos de la regulació.

4. Lliçó 3. Estratègies regulatòries. 1.- Tipus d’intervenció regulatòria 2.- Auto-regulació, meta-regulació i altres estratègies.

5. Lliçó 4. Anàlisi d’impacte normatiu (AIN). 1.- L’anomenada "anàlisi d'impacte normatiu” (AIN). 2.- Condicionaments: El primat de la política, el suport polític i la disponibilitat de mitjans humans i materials. 3.- L’AIN a Espanya: El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo i la Guia d’AIN. 4.- Estat de l'AIN a les CCAA.

6. Lliçó 5. Etapes de l'anàlisi d'impacte normatiu (AIN). 1.- L'impuls normatiu. 2.- Anàlisi del problema i objectius.- 2.- Anàlisi de les alternatives: l’alternativa “zero”. 3.- Anàlisi de costos-beneficis, impacte de gènere, impacte ambiental i altres tipus d'impacte. 4.- La consulta. 5.- L’anàlisi “ex post”.

7. II.- TÈCNICA LEGISLATIVA

8. Lliçó 6. Les directrius de tècnica legislativa. 1. Concepte, caràcters i valor jurídic.- 2.- L’evolució de les directrius a Europa i a Espanya. 3.- Les “Directrices de técnica normativa” espanyoles de 2005. 4.- Referència a les directrius autonòmiques.

9. (A) Llenguatge normatiu

10. Lliçó 7. El llenguatge normatiu: introducció i aspectes generals. 1. El llenguatge jurídic com llenguatge d'especialitat. Tecnolecte versus sociolecte. 2. Característiques del llenguatge jurídic. 3.- Principals regles generals: Economia, brevetat i senzillesa; precisió i intel•ligibilitat. 4.- La funció del llenguatge de les normes. 5.- La discriminació lingüística per raó de gènere.

11. Lliçó 8. El llenguatge normatiu: aspectes ortogràfics, lexicals i d'estil. 1. Aspectes ortogràfics: majúscules, abreviatures i sigles. 2.- Els signes de puntuació. 3.-L'ortografia de les paraules d'altres llengües i l'ortografia de les quantitats. 4. Aspectes lexicals: arcaismes, barbarismes, llatinismes i neologismes. 5. Aspectes d'estil: longitud de les frases, veu i temps. L'estil negatiu. 6. Les partícules "i" , "o" i "i/o". 7. Nominalitzacions i substantivació.

12. (B) L’estructura de les lleis

13. Lliçó 9. El títol de les lleis. 1. El títol o nom de la llei. 2. Categoria normativa. 3.- Contingut del títol de la llei. 4.- Títol curt i abreviacions.

14. Lliçó 10. El preàmbul i les disposicions directives. 1.- El preàmbul o Exposició de Motius: Característiques i valor jurídic. 2.- Ús i contingut del preàmbul. 3. Les disposicions directives: Característiques, valor i contingut.

15. Lliçó 11. La promulgació i la data de les lleis. 1.- Breu referència a la configuració dogmàtica de la promulgació. 2.- La fórmula literal de la clàusula de promulgació. 3.- La data de les lleis.

16. Lliçó 12. La divisió de les lleis. 1. Part expositiva i part dispositiva. La part final. 2.- L’article com a unitat bàsica. 3.- Les diferents divisions i el seu ús. 4.- Els annexos.

17. Lliçó 13. La part final de les lleis. 1. La part final, les seves diferents categories i la seva ordenació. 2.- Les disposicions addicionals. 3.- Les disposicions transitòries. 4.- Les disposicions finals. 5.- Les disposicions derogatòries.

18. Lliçó 14. Les lleis modificatives. 1.- Les lleis modificatives: concepte i característiques. 2.- Lleis de modificació única i lleis de modificació múltiple. 3.- El text marc i el text de regulació: estructura.

19. (C) Instruments tècnico-jurídics

20. Lliçó 15. Regles de cites. 1.- Les cites internes. 2.- Les cites externes. 3.- Les abreviatures. 4.- Les traduccions.

21. Lliçó 16. Les remissions. 1.- Concepte i distinció d’altres figures. 2.- Alternatives a les remissions. 3.- Funcions de les remissions. 4.- Les classes de remissions. 5.- Criteris a tenir en compte en matèria de remissions.

22. Lliçó 17. Les definicions. 1.- Les definicions i les seves classes. 2.- Funcions de les definicions. 3.- Regles bàsiques de les definicions. 4.- Les definicions en la legislació. Criteris d’ús.

23. Lliçó 18. Altres instruments tècnics. 1.- Presumpcions. 2.- Ficcions. 3.- Conceptes jurídics indeterminats. 4.- Clàusules generals.

24. (D) La publicació de les lleis

25. Lliçó 19. La publicació de les lleis. 1.- El principi de publicació formal de les lleis. 2.- El mitjà de publicació. 3.- Temps de la publicació i temps de l’entrada en vigor (vacatio legis). 4.- El “Boletín Oficial del Estado” i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya com a òrgans de publicació de les lleis. 5.- Les errades en la publicació de les lleis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3,00 71,00 74,00
Sessió expositiva 28,00 0 28,00
Sessió pràctica 16,00 32,00 48,00
Total 47,00 103,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes pràctiques. Treball pràctic per part dels estudiants. Es valorarà la participació, amb una exposició acurada dels arguments i raonament jurídic fi. 30
  Exàmens. Proves d'avaluació continuada. Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts. 70

  Qualificació

  Aquesta assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. D'acord amb això, la nota final de l'assignatura resultarà dels percentatges següents:
  a) Activitats pràctiques i participació i assistència a classe: 30%
  b) Prova d’avaluació: 70 %
  Per aprovar l'assignatura cal obtenir almenys un 5 sobre 10 en cadascuna d'aquestes dues parts.
  Als efectes dels sistema d'avaluació continuada únicament és recuperable la prova d'avaluació.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota de l’assignatura serà no presentat quan l'alumne:
  a) no assisteixi a un mínim del 70% de les activitats d’aprenentatge, o bé
  b) quan no es presenti a l’examen de recuperació a la data oficial prevista per a l’examen de l’assignatura, conforme al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat.

  Observacions

  A l'inici del curs, els professors facilitaran l'accés al material que caldrà treballar a les classes pràctiques.